Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zajímavosti z kontrolní činnosti KHS: Monitoring hraček v mateřských školách Moravskoslezského kraje a základní pravidla pro jejich výběr

8.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5 Zajímavosti z kontrolní činnosti KHS: Monitoring hraček v mateřských školách Moravskoslezského kraje a základní pravidla pro jejich výběr

MVDr. Michaela Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se v rámci plnění mimořádného úkolu pro rok 2018 zaměřila mimo jiné na hračky v mateřských školách. Cílem tohoto úkolu bylo zejména:

 • ověřit druh a množství hraček v mateřských školách;

 • ověřit stav, údržbu a uložení hraček;

 • zjistit hlavní důvody a podmínky pro nákup nových hraček, popř. podmínky a důvody pro jejich vyřazení;

 • ověřit, zda možnost výběru hraček dítětem je přizpůsobena věku dítěte (2leté děti);

 • ověřit, zda je k dispozici průvodní dokumentace k hračkám;

 • ověřit, zda je sledováno hlášení o nebezpečných výrobcích pomocí webových stránek: www.khsova.cz, www.mzcr.cz nebo systému RAPEX…

Výše uvedené bylo předmětem dotazníkového šetření, které bylo uskutečněno v rámci státního zdravotního dozoru v 146 mateřských školách v Moravskoslezském kraji. Výsledky tohoto šetření jsou následující: Naprostá většina mateřských škol, respektive 139 škol, nakupuje hračky u ověřených dodavatelů, nejčastěji v kamenných obchodech. U dealerů nakupuje 103 škol a jiným způsobem například přes internet, sponzorským darem či v různých projektech získává hračky cca třetina dotázaných mateřských škol. Rozhodujícím kritériem pro nákup hračky je certifikace hračky a její cena, dále pak věková kategorie, pro kterou je hračka určená, a neméně významným kritériem je také předešlá zkušenost s výrobkem či jeho výrobcem, popř. dodavatelem. Zcela převažují hračky dřevěné a plastové, kterými disponuje 85 % dotázaných škol. Plyšové hračky vlastní 36 % mateřských škol. Sporadicky se ve školách objevují hračky magnetické, kovové či látkové. Uložení hraček je převážně volně na policích či ve vyčleněných částech herny nebo v uzavíratelných skříních, obalech, popř. kombinací obou způsobů. Za kontrolu stavu, funkčnosti hraček a za jejich vyřazení (obměnu) zodpovídá v 99 % případů učitelka. Kontrola je prováděna většinou průběžně, vždy minimálně 1x za rok. Za údržbu pak nese odpovědnost pomocný personál školy, který zajišťuje údržbu nejčastěji čištěním, praním, popřípadě dezinfekcí hraček (64 % škol), vždy minimálně 1x za rok. Pokud mateřská škola přijala dítě mladší 3 let, tak je vybavena vždy hračkami pro tuto věkovou kategorii. Zároveň má personál vědomosti o tom, jak by měly tyto hračky vypadat (odolnost vůči slinám, bez uvolňování chemických látek, barviv, částeček, bez ostrých hran a malých částic apod.).

V rámci výše uvedeného dotazníkového šetření jsme mimo jiné také zjišťovali, zda jsou školy informovány o nebezpečných výrobcích a zda existuje povědomí, kde tyto informace hledat.

Pouze 40 škol (tj. 27 %) má přehled o nebezpečných výrobcích a možných dostupných kanálech. Bohužel však ani jedna škola neuvedla, že bezpečnost hraček je hlavním kritériem pro jejich nákup.

Kritéria bezpečnosti hraček

1. Základní označení uvedené na hračce, jejím obalu nebo přiloženém letáku, a to:

 • Identifikační údaje o výrobci/zplnomocněném zástupci, dovozci.

 • Označení věkové skupiny, např. „nevhodné pro děti do 36 měsíců/3 let”, nebo grafická značka.

 • Identifikační údaj hračky – např. uvedením typu, série, sériového čísla, čísla modelu.

 • CE označení.

Obr. č. 1: Grafická značka nevhodnosti pro děti do tří let.

Toto označení je viditelně, čitelně a neodstranitelně připojeno k hračce, k připojenému štítku nebo k obalu. V případě malých hraček a hraček skládajících se z malých částí lze označení alternativně připojit na štítek nebo průvodní leták.

2. ES prohlášení

Prohlášení musí být přeloženo do jazyka členského státu, na jehož trh je hračka uvedena, je průběžně aktualizováno a uchováváno po dobu 10 let od doby, kdy je hračka uvedena na trh. Prohlášení je vydáno na základě posouzení shody (dokládá splnění všech legislativních požadavků) a posouzení bezpečnosti hraček (posouzení všech nebezpečí, která může hračka představovat, např. chemické, mechanické). Přesné náležitosti prohlášení jsou uvedeny v příloze č. III směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček.

Základní náležitosti prohlášení:

 • identifikační číslo hračky;

 • jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce;

 • formulace: „Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.”;

 • předmět prohlášení;

 • odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje;

 • případně formulaci, že „oznámený subjekt (název, číslo) provedl (popis zásahu) a vydal osvědčení;

 • další informace jako datum vydání, místo vydání, podpis výrobce a funkce podepisující osoby.

Kde tedy nalézt přehled o nebezpečných výrobcích? Jsou to především webové stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky www.mzcr.cz, sekce Rychlé odkazy – Nebezpečné výrobky; webové stránky jednotlivých krajských hygienických stanic, například webové stránky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě: www.khsova.cz, sekce Úřední deska – Nebezpečné výrobky; dále pak profily jednotlivých krajských hygienických stanic na sociálních sítích – facebook a v neposlední míře také webové stránky Evropské komise – RAPEX, což je informační systém pro rychlou výměnu informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích, tedy i hračkách.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: