dnes je 5.8.2020

Input:

Vzor zmluvy o úschove veci

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.18.1.1 Vzor zmluvy o úschove veci

JUDr. Jozef Jaško


Stiahnuť vzor

Zmluva o úschove

uzavretá podľa § 747 a nasl. OBČZ.

medzi zmluvnými stranami:

Uschovávateľ:

 

Obchodné meno:.............................................................................

Sídlo:.............................................................................

Zastúpený:.............................................................................

Bankové spojenie:.............................................................................

IČO:.............................................................................

DIČ:.............................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v......, Oddiel:......

Vložka číslo:.............................................................................

 

(ďalej len „ uschovávateľ “)

a

Zložiteľ:

 

Meno, priezvisko, titul:....................................................................

Rodné číslo:....................................................................

Dátum narodenia:....................................................................

Trvalé bydlisko:....................................................................

Štátna príslušnosť:....................................................................

 

(ďalej len „ zložiteľ “)

I.

Predmet zmluvy

Na základe tejto zmluvy vzniká zložiteľovi právo, aby uschovávateľ hnuteľné veci špecifikované v bode II. tejto zmluvy prevzaté od neho do úschovy riadne opatroval a po uplynutí doby úschovy sa zložiteľ zaväzuje zaplatiť odplatu a nevyhnutné náklady, ktoré uschovávateľ na veci pri ich opatrovaní vynaložil.

II.

Predmet úschovy

Zložiteľ dáva uschovávateľovi do úschovy tieto hnuteľné veci:

- 1 ks TV prijímač značky......, výr. č.

- 2 ks notebook značky......, výr. č.

- systém domáceho kina značky..........., výr. č.

III.

Doba úschovy

Zmluva o úschove sa uzatvára na dobu určitú, a to od ............do .........., resp. do okamihu, kedy zložiteľ v súlade s touto zmluvou vyzve uschovávateľa na vrátenie vecí.

IV.

Odplata a náhrada nevyhnutných nákladov

Zmluvné strany sa dohodli na odplate za úschovu vo výške..............€ (slovom........................€).

Odplata je splatná pri vrátení vecí zložiteľovi.

Uschovávateľ má nárok na odplatu v dojednanej výške aj v prípade, ak ho v súlade so zmluvou zložiteľ vyzve na vrátenie vecí pred uplynutím doby úschovy.

Zmluvné strany sa tiež dohodli aj na povinnosti zložiteľa uhradiť uschovávateľovi nevyhnutné náklady, ktoré na veci pri ich opatrovaní vynaložil, a to do 7 dní od vrátenia vecí.

Uschovávateľ je však povinný pri vrátení vecí vykonať vyúčtovanie a