dnes je 4.8.2021

Input:

Vzor zmluvy o podnájme časti bytu

18.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.4.1 Vzor zmluvy o podnájme časti bytu

JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Vzor zmluvy o podnájme časti bytu

ZMLUVA O PODNÁJME ČASTI BYTU

uzavretá podľa § 719 OZ

(č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré je účinné v deň podpísania tejto zmluvy)

Čl. I.

Zmluvné strany

Nájomca ............................

Spoloční nájomcovia

manželia: .............................................,

nar. ............, trvale bytom .................................,rodné číslo.........

č.OP:...................................štátna príslušnosť............................... 

a

..............................................,

nar. ............, trvale bytom ...................... ........., rodné číslo ........

č. OP: ................................štátna príslušnosť................................  

(ďalej len: spoloční nájomcovia)

a

Podnájomník: