dnes je 4.8.2021

Input:

Vzor zmluvy o podnájme časti bytu

4.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.4.1 Vzor zmluvy o podnájme časti bytu

JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Vzor zmluvy o podnájme časti bytu

ZMLUVA O PODNÁJME ČASTI BYTU

uzavretá podľa § 719 OZ

(č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré je účinné v deň podpísania tejto zmluvy)

Čl. I.

Zmluvné strany

Nájomca ............................

Spoloční nájomcovia

manželia: .............................................,

nar. ............, trvale bytom .................................,č. OP:...................................štátna príslušnosť  

a

..............................................,nar. ............, trvale bytom ...................... .........,č.. OP: ................................štátna príslušnosť  

(ďalej len: spoloční nájomcovia)

a

Podnájomník: