dnes je 27.5.2020

Input:

Vzor zmluvy o nájme obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie

17.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.3.1 Vzor zmluvy o nájme obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie

JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O NÁJME OBYTNEJ MIESTNOSTI

V ZARIADENÍ URČENOM NA TRVALÉ BÝVANIE

uzatvorená podľa ustanovenia § 717 OZ (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov podľa stavu účinného ku dňu podpísania zmluvy)

Prenajímateľ:

Obchodné meno: ...........................................

Sídlo: ...........................................................

Zastúpený: ....................................................

Bankové spojenie: IBAN SK 89 .........................

IČO: ............................................................

DIČ: ............................................................

IČ DPH:........................................................

Zapísaný- v obchodnom registri Okresného súdu ......, Oddiel: .................

Vložka č.: ...........................................

Zapísaný – v živnostenskom registri ..............................

je/nie platiteľ DPH

(ďalej len „prenajímateľ“)

a

Nájomca:

Meno, priezvisko, titul: ............................

rodený: .................................................

Rodné číslo: ..........................................

číslo OP:...............................................

Trvalé bydlisko: - trvalý pobyt: ...............

Štátna príslušnosť: .................................

(ďalej len „nájomca“)

sa dohodli uzavrieť túto
zmluvu o nájme obytnej miestnosti
v zariadení určenom na trvalé bývanie

I.

Predmet nájmu

Prenajímateľ je prevádzkovateľom zariadenia určeného na trvalé bývanie s názvom: .... v obci/meste ............... v dome súpisného čísla: ...., ul. ............, orientačné číslo: ..... zapísaného v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom v k. ú. ..... na liste vlastníctva č. ........................, (ďalej len: Zariadenie).

Predmetom nájmu je obytná miestnosť č. … na prízemí – … podlaží Zariadenia (ďalej len: obytná miestnosť).

S právom užívať obytnú miestnosť je spojené právo užívať spoločné priestory Zariadenia, ktorými sú: .......... a príslušenstvo Zariadenia, ktorým je ............... .

Obytná miestnosť je zariadená vecami prenajímateľa. Súpis vecí prenajímateľa, ktoré sú v obytnej miestnosti v čase podpísania tejto zmluvy, sú uvedené v prílohe 1 tejto zmluvy. O každej zmene tohto zariadenia sa vyhotoví dodatok k tejto zmluve.

Nájomca vyhlasuje, že so stavom obytnej miestnosti, ako aj so spoločnými priestormi a príslušenstvom Zariadenia sa oboznámil dňa ................... v prítomnosti zástupcu prenajímateľa.

II.

Záväzky zmluvných strán

Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu – obytnú miestnosť uvedenú v článku I tejto zmluvy – nájomcovi do užívania za podmienok uvedených v tejto zmluve.

S právom užívať obytnú miestnosť je spojené právo:

  • užívať spoločné priestory Zariadenia, ktorými sú: .......... a príslušenstvo Zariadenia, ktorým je ..............,

  • využívať plnenia, ktoré sa poskytujú s užívaním obytnej miestnosti a spoločných priestorov a príslušenstva Zariadenia – t. j. ....................... .

Nájomca vyhlasuje, že prenajímateľ mu odovzdal obytnú miestnosť a zariadenie, ktoré sa nachádza v tejto obytnej miestnosti v čase podpísania tejto zmluvy, v užívaniaschopnom stave, o čom dňa ...................... vyhotovili a podpísali Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí obytnej miestnosti, ktorá je prílohou 2 tejto zmluvy.

III.

Doba nájmu

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi obytnú miestnosť na dobu neurčitú.

IV.

Nájomné a poplatok z omeškania

Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že:

- dňom uzavretia tejto nájomnej zmluvy vzniká nájomcovi povinnosť platiť prenajímateľovi na jeho účet č. .............................:

  1. nájomné za obytnú miestnosť – vrátane nájomného za užívanie zariadenia, ktoré sa v ňom nachádza – v sume ................. € mesačne,
  2. preddavky na úhradu za plnenia – služby spojené s užívaním obytnej miestnosti v sume .... € mesačne.

- Nájomné a preddavky na úhradu za plnenia spojené s užívaním obytnej miestnosti zaplatí nájomca mesačne vopred, a to do 15. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

- Nájomné a preddavky na úhradu za plnenia spojené s užívaním obytnej miestnosti za prvý mesiac nájmu zaplatil nájomca pri podpisovaní tejto zmluvy, čo prenajímateľ potvrdzuje svojím podpisom na tejto zmluve.

- Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre výpočet úhrady za plnenia spojené s užívaním obytnej miestnosti, prenajímateľ je oprávnený zmeniť výšku mesačných preddavkov na túto úhradu. Prenajímateľ sa zaväzuje, že zmenu výšky preddavkov oznámi nájomcovi písomne najmenej ..... dní pred ich splatnosťou.

- Výšku mesačných preddavkov prenajímateľ zmení v prípadoch uvedených v bode 4 od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skutočnosti, ktorá zakladá právo prenajímateľa na vykonanie zmeny.

- Nájomca má právo na zľavu z nájomného, ak prenajímateľ nezabezpečí opravu nedostatku, ktorú nahlásil prenajímateľovi bez zbytočného odkladu po jeho zistení.

- Ak nájomca nezaplatí nájomné alebo preddavky na úhradu za plnenia spojené s užívaním obytnej miestnosti v určenej lehoty splatnosti, je povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok z omeškania za každý deň omeškania 0,05 promile dlžnej sumy, najmenej však 0,83 eura za každý i začatý mesiac omeškania (§ 9 zákona č. 87/1995 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 281/2010 Z. z.).

- Preddavky na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytu prenajímateľ vyúčtuje podľa skutočných nákladov v termíne najneskôr do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok. Podľa výsledkov vyúčtovania:

  1. preplatok vráti prenajímateľ nájomcovi do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania,
  2. nedoplatok zaplatí nájomca prenajímateľovi do 30 dní od doručenia vyúčtovania.

V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sú upravené v ustanoveniach § 687 – § 695 OZ.

Nájomca sa zaväzuje riadne užívať prenajatú obytnú miestnosť a dodržiavať:

  1. prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia, ktorého text odovzdal prenajímateľ nájomcovi pri podpisovaní tejto zmluvy, čo nájomca potvrdzuje svojím podpisom na tejto zmluve,
  2. zmeny Prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia, ktoré sa uskutočnia po uzavretí tejto zmluvy a s ktorými ho prenajímateľ oboznámil.

Zmeny obytnej miestnosti a prenajatého zariadenia v tejto miestnosti je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa.

Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv, ktoré má vykonať prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú a nemá nároky, ktoré by mu inak prislúchali pre nemožnosť alebo obmedzenú možnosť užívať vec pre nedostatky veci, ktoré včas prenajímateľovi neoznámil.

Nájomca je povinný znášať obmedzenie v užívaní obytnej miestnosti v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv v obytnej miestnosti a na udržiavanie tejto miestnosti i vecí prenajímateľa, ktoré sa v nej nachádzajú.

Nájomca nesmie v obytnej miestnosti ubytovať iné osoby bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa.

Nájomca nesmie dať prenajatú obytnú miestnosť do podnájmu inej