dnes je 1.10.2020

Input:

Vzor žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa (§ 77 a nasl. Zákonníka práce)

17.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.3 Vzor žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa (§ 77 a nasl. Zákonníka práce)

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť vzor


ŽALOBA O URČENIE NEPLATNOSTI SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU VÝPOVEĎOU ZO STRANY ZAMESTNÁVATEĽA

podľa § 77 a nasl. Zákonník práce

Okresný súd:

Pozn. v súčasnosti Civilný sporový poriadok určuje pre pracovnoprávne spory tzv. kauzálnu príslušnosť 8 okresných súdov. OS Bratislava III- pre odvod KS v Bratislave, OS Piešťany pre KS v Trnave, OS Nové mesto n/Váhom pre KS v Trenčíne, OS Topoľčany pre KS v Nitre, OS Ružomberok pre KS v Žiline, OS Zvolen pre KS v Banskej Bystrici, OS Poprad pre KS v Prešove, OS Košice II pre KS v Košiciach.

Žalobca:

Titul, meno a priezvisko ................

Adresa trvalého pobytu: ..............

Rodné číslo: ...................................

(ďalej len „žalobca”)

Žalovaný:

Názov spoločnosti: .......................

Sídlo spoločnosti: .......................

IČO: ............................................

(ďalej len „žalovaný”)

I.

U zamestnávateľa pracujem v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa ..............., s dohodnutým nástupom do práce dňa ................ ako názov pracovnej pozície (napr. vedúci zmeny na výrobnej linke abc.)

Dôkaz: Pracovná zmluva zo dňa .......................

II.

Dňa ............. mi bola doručená výpoveď zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1písm. e) Zákonníka práce pre závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Výpoveď zamestnávateľa mi bola doručená na pracovisku zamestnancami XY a ZY a môj pracovný pomer sa mal skončiť ............2019.

Zamestnávateľ vo výpovedi uvádza, že dňa ................2019 som závažne porušil pracovnú disciplínu tým, ......... (napr. že som zadal na rannej zmene podriadeným zamestnancom nesprávny pokyn – nesprávne som ich inštruoval ako majú zapájať komponenty xy a xz a na základe tohto pokynu zamestnanci vyrábali kazový výrobok, v dôsledku čoho vznikla zamestnávateľovi škoda vo výške ................ eur(pozn. je potrebné opísať všetky skutočnosti, ktoré zamestnávateľ uvádza ako dôvody pre uplatnenie okamžitého skončenia pracovného pomeru).

Zamestnávateľ údajný môj nesprávny pokyn a vyrobenie kazových výrobkov vyhodnotil ako porušenie povinnosti zamestnanca pracovať zodpovedne a riadne a porušenie povinnosti vedúceho zamestnanca riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov.

Dôkaz: Výpoveď zamestnávateľa

III.

Vzhľadom na to, že sa nestali skutočnosti tak, ako uvádza zamestnávateľ – žalovaný vo výpovedi, ktorá mi bola doručená dňa ...............2019, je skončenie pracovného pomeru neplatné a preto som dňa .............2019 žalovanému osobne doručil písomné oznámenie o tom, že trvám na tom, aby ma žalovaný naďalej zamestnával a prideľoval mi prácu podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve.

Dôkaz: Písomné oznámenie zo dňa .............2019

IV.

Výpoveď je neplatná, pretože .... (napr. príčinou výroby kazových výrobkov na výrobnej linke abc