dnes je 1.10.2020

Input:

Vzor žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa (§77 a nasl. Zákonníka práce)

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.3 Vzor žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa (§77 a nasl. Zákonníka práce)

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská

PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


ŽALOBA O NEPLATNÉ SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU VÝPOVEĎOU ZO STRANY ZAMESTNÁVATELA

podľa § 77 a nasl. Zákonník práce

Okresný súd:
......................................................
............................................................................
............................................................................

Žalobca:

 

 

 

 

Titul, meno a priezvisko ................

Adresa trvalého pobytu: ..............

Rodné čílo: ...................................

(ďalej len „žalobca“)

 

 

Žalovaný:

 

 

 

 

Názov spoločnosti: .......................

Sídlo spoločnosti: .......................

IČO: ............................................

(ďalej len „žalovaný“)

 

 

I.

U zamestnávateľa pracujem v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa ..............., s dohodnutým nástupom do práce dňa ................ ako názov pracovnej pozície (napr. vedúci zmeny na výrobnej linke abc.)

Dôkaz: Pracovná zmluva zo dňa .......................

II.

Dňa ............. mi bola doručená výpoveď zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce pre závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Výpoveď zamestnávateľa mi bola doručená na pracovisku zamestnancami XY a ZY a môj pracovný pomer sa mal skončiť ............2016.

Zamestnávateľ vo výpovedi uvádza, že dňa ................2016 som závažne porušil pracovnú disciplínu tým, ......... (napr. že som zadal na rannej zmene podriadeným zamestnancom nesprávny pokyn – nesprávne som ich inštruoval ako majú zapájať komponenty xy a xz a na základe tohto pokynu zamestnanci vyrábali kazový výrobok, v dôsledku čoho vznikla zamestnávateľovi škoda vo výške ................ eur) (pozn. je potrebné opísať všetky skutočnosti, ktoré zamestnávateľ uvádza ako dôvody pre uplatnenie okamžitého skončenia pracovného pomeru).

Zamestnávateľ údajný môj nesprávny pokyn a vyrobenie kazových výrobkov vyhodnotil ako porušenie povinnosti zamestnanca pracovať zodpovedne a riadne a porušenie povinnosti vedúceho zamestnanca riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov.

Dôkaz: Výpoveď zamestnávateľa

III.

Vzhľadom na to, že sa nestali skutočnosti tak, ako uvádza zamestnávateľ – žalovaný vo výpovedi, ktorá mi bola doručená dňa ...............2016, je skončenie pracovného pomeru neplatné a preto som dňa .............2016 žalovanému osobne doručil písomné oznámenie o tom, že trvám na tom, aby ma žalovaný naďalej zamestnával a prideľoval mi prácu podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve.

Dôkaz: Písomné oznámenie zo dňa .............2016

IV.

Výpoveď je neplatná, pretože .... (napr. príčinou výroby kazových výrobkov na výrobnej linke abc bola skutočnosť, že dodané komponenty xy mali vady, na čo som upozornil príslušného môjho vedúceho zamestnanca A.S. dňa ..........2016 o .................. hodine pred