Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor výzvy na zaplatenie faktúry

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1.1 Vzor výzvy na zaplatenie faktúry

JUDr. Lucia Danišovičová


Stiahnuť vzor

Veriteľ:

 

Obchodné meno: ........................................................
Sídlo: ......................................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......
Oddiel ........................ Vložka císlo: .............................
Konajúci prostredníctvom: .........................................

 

Dlžník: ....................................................................................


V ............................ dňa ...............

Vec: PREDŽALOBNÁ VÝZVA NA ÚHRADU DLŽNEJ SUMY

Z obchodného styku – na základe Vašej objednávky a nami poskytnutých služieb, nám voči Vašej spoločnosti vznikli nasledovné pohľadávky:

Č. faktúry ......................... Dátum splatnosti .................... Fakturovaná suma ...........................

Č. faktúry ......................... Dátum splatnosti .................... Fakturovaná suma ...........................

Č. faktúry ......................... Dátum splatnosti .................... Fakturovaná suma ...........................

Naša pohľadávka v celkovej výške .............. je už splatná. Omeškaním s peňažným plnením na Vašej strane nám vzniklo právo uplatniť si úroky z omeškania v zmysle ust. § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka a ust. § 369 ods. 2

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: