dnes je 13.4.2021

Input:

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)

4.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.5 Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť vzor


(Označenie Zamestnávateľa, Názov a sídlo spoločnosti, IČO.)

VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA

podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 1 ZP Zákonníka práce

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...........................................

Adresa trvalého pobytu: ...........................................

Dátum narodenia: ...................................................

V ................................ dňa ................

VEC: VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA PODĽA § 63 ODS. 1 PÍSM. A) BOD 1 ZÁKONNÍKA PRÁCE

Na základe písomnej pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa ..........., s dohodnutým dňom nástupu do práce dňa .............. vykonávate u zamestnávateľa prácu ........................

Podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 1 Zákonníka práce zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď..., ak ... sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje ...

Na základe písomného rozhodnutia zamestnávateľa zo dňa .............. sa zrušuje zamestnávateľ a zamestnávateľ prestáva vykonávať činnosť, a to ku dňu ................2021.

Vzhľadom na to, že dochádza k zrušeniu zamestnávateľa, zamestnávateľ Vás naďalej nemá možnosť zamestnávať podľa pracovnej zmluvy.

Vzhľadom na to, že sa ruší zamestnávateľ, nemôže Vám byť ponúknutá iná vhodná práca v súlade s § 63 ods. 2 Zákonníka práce.

Na základe vyššie uvedených dôvodov Vám dávam výpoveď z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 1 Zákonníka práce.

Váš pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba trvá dva mesiace/...., začne plynúť dňa ..............2021 a uplynie dňa ....................2021.

Vzhľadom na to, že sa Váš pracovný pomer končí na základe výpovede zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 1 Zákonníka práce a u zamestnávateľa bude trvať ......, podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce Vám patrí odstupné vo výške ....... . Odstupné Vám bude v súlade s § 76 ods. 6 Zákonníka práce vyplatené