dnes je 1.10.2020

Input:

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny (§63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce)

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.2 Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny (§63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce)

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská

PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


výpoveď zamestnávateľa

podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce

 

 

 

 

Názov a sídlo spoločnosti:

IČO: .......................................................................................................

 

 

a

Zamestnanec:

 

 

 

 

Titul, meno a priezvisko: ...................................................

Adresa trvalého pobytu: .....................................................

Rodné číslo: .......................................................

 

 

V ................................, dňa ................

Vážený pán/pani ...............,

na základe písomnej pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa .............., s dohodnutým dňom nástupu do práce dňa ........... vykonávate prácu ..................

Podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba … ak … sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer,…

Dňa ............... o .................... hod. ste dôvod(napr. pod vplyvom alkoholu fyzicky napadli zákazníka, ktorému ste spôsobili zranenie pravej ruky. Na nevhodnosť Vášho konania Vás upozornil Váš nadriadený zamestnanec, ktorého ste vulgárne verbálne napadli.) Toto Vaše správanie považujem za (kvalifikujem ako) závažné porušenie pracovnej disciplíny.

V súlade s § 63 ods. 6 Zákonníka práce sme Vás oboznámili dňa .............2016 s dôvodom výpovede a umožnili sme Vám vyjadriť sa k porušeniu pracovnej disciplíny.

Na základe vyššie uvedených dôvodov s Vami končím pracovný pomer podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny. Váš pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby, ktorá je .....x-mesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Ku dňu skončenia pracovného pomeru Vám vznikne nárok na ............................ dovolenky za kalendárny rok. Určujem Vám čerpanie dovolenky od ...............2016 do ................../ za nevyčerpanú dovolenku ku dňu skončenia pracovného pomeru Vám mu patrí náhrada mzdy, ktorá Vám bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy po skončení pracovného pomeru.

V deň skončenia pracovného pomeru ste povinný bezodkladne vrátiť všetky dokumenty a pracovné náradie, ktoré Vám boli poskytnuté v súvislosti s výkonom Vašej práce. Súčasne Vás