dnes je 2.6.2020

Input:

Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

28.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.1 Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

Ing. Martina Švaňová

Stiahnuť vzor


Pracovná zmluva na dobu neurčitú

uzatvorená podľa § nasl. Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:..................................................

IČO: .......................................................................................................

 

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...................................................

Adresa trvalého pobytu: .....................................................

Dátum narodenia: .......................................................

Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na uzavretí pracovnej zmluvy za týchto podmienok:

Článok 1. 
Druh práce

Zamestnanec bude na základe tejto pracovnej zmluvy u zamestnávateľa vykonávať druh práce: ..............................

Stručná charakteristika druhu práce: ..................................................

Článok 2. 
Deň nástupu do práce

Pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa vzniká dňom nástupu do práce, ktorý bol zmluvnými stranami dohodnutý na deň .........................2018.

Článok 3. 
Trvanie pracovného pomeru

Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa uzatvára na neurčitý čas.

Článok 4. 
Miesto výkonu práce

Miestom výkonu práce zamestnanca je .....................................................

Článok 5. 
Mzdové podmienky

Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodli na mzde vo výške ....................€/ mesačne brutto (slovom: ..................... eur).

Ostatné mzdové nároky budú zamestnancovi poskytované v súlade so Zákonníkom práce.

Na základe žiadosti zamestnanca bude mzda zamestnancovi vyplatená bezhotovostným spôsobom, a to na účet zamestnanca vedený 
V ......................, číslo účtu: ..................................

Článok 6. 
Pravidelné obsahové náležitosti

Pracovný čas je 40 hodín týždenne (a prípadne možno uviesť- a je rozvrhnutý rovnomerne do päťdňového pracovného týždňa od pondelka do piatku.)

Zamestnancovi patrí za podmienok podľa § 103 Zákonníka práce dovolenka za kalendárny rok vo výmere štyri týždne/ päť týždňov.

Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba v prípade, ak dáva výpoveď zamestnávateľ je jeden mesiac. Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je

a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace.

Výplatný termín u zamestnávateľa je určený na 10. deň príslušného kalendárneho mesiaca.

Zamestnanec sa so zamestnávateľom dohodli na skúšobnej dobe, ktorá je tri mesiace. Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

Článok 7. 
Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

Zamestnanec je povinný vykonávať prácu osobne, zodpovedne a riadne, plniť pokyny zamestnávateľa a dodržiavať povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a iných právnych predpisov a riadiť sa právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na prácu ním vykonávanú.

Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.

Zamestnávateľ sa zaväzuje zamestnancovi prideľovať prácu, platiť zamestnancovi za vykonanú