dnes je 29.9.2020

Input:

Vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu

28.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.2.1 Vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Stiahnuť vzor


Vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu

Okresný súd ........................

........................

........................

V .................... dňa ........................

NÁVRH NA VYDANIE PLATOBNÉHO ROZKAZU

Žalobca:

Obchodné meno: ...................................................................................... 
Sídlo: ......................................................................................................
IČO: .......................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ........................................................ 
Konajúci prostredníctvom: (štatutárneho orgánu, splnomocneného zástupcu) .......... Číslo mobilu:........................................, E-mailová adresa.................................,

Žalovaný:

Obchodné meno: ..................................................................................... 
Sídlo: ......................................................................................................
IČO: .......................................................................................................
Zapísaný v: obchodnom registri Okresného súdu ................................................... 
Konajúci prostredníctvom: ( štatutárneho orgánu, splnomocneného zástupcu) .......... Číslo mobilu:........................................, E-mailová adresa.................................,

o zaplatenie ................ € s príslušenstvom

Podané dvojmo

Prílohy podľa textu a platobný rozkaz na tlačive zverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle

I.

Žalobca uzavrel so žalovaným dňa .......... zmluvu o preprave č. ............, na základe ktorej sa žalobca zaviazal, že podľa pokynov žalovaného vykoná pre neho prepravné služby – prepravu vrtnej súpravy SD20 na dohodnutej trase, v cene ........ bez DPH za trasu.

Žalobca vykonanú prepravu uskutočnil, čoho dôkazom je Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy zo dňa .........., ktorý je potvrdený podpisom konateľa žalovaného a z ktorého vyplývajú všetky rozhodujúce skutočnosti o splnení záväzku zo strany žalobcu. Konateľ žalovaného potvrdil vykonanie prepravy aj na kópii nákladného listu (alt. náložného listu ak bol dohodnutý).

Žalovanému boli