dnes je 29.9.2020

Input:

Vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu

3.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.2.1 Vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Stiahnuť vzor


Vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu

Okresný súd........................

........................

........................

V .................... dňa ........................

NÁVRH NA VYDANIE PLATOBNÉHO ROZKAZU

Žalobca:

Obchodné meno: ........................................................ 
Sídlo: ......................................................................................................
IČO: .......................................................................................................
Zapísaný v: ................................................................. 
Konajúci prostredníctvom: .........................................    

Žalovaný:

Obchodné meno: ........................................................ 
Sídlo: ......................................................................................................
IČO: .......................................................................................................
Zapísaný v: ................................................................. 
Konajúci prostredníctvom: .........................................    

o zaplatenie ................ euro s príslušenstvom

Podané dvojmo

Prílohy podľa textu a platobný rozkaz na tlačive zverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle

I.

Žalobca uzavrel so žalovaným dňa ..........zmluvu o preprave č. ............, na základe ktorej sa žalobca zaviazal, že podľa pokynov žalovaného vykoná pre neho prepravné služby – prepravu vrtnej súpravy SD20 na dohodnutej trase, v cene ........ bez DPH za trasu.

Žalobca vykonanú prepravu uskutočnil, čoho dôkazom je Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy zo dňa .........., ktorý je potvrdený podpisom konateľa žalovaného a z ktorého vyplývajú všetky rozhodujúce skutočnosti o splnení záväzku zo strany žalobcu.

Žalovanému boli prepravné služby vyúčtované faktúrou ............ na sumu ................, s