dnes je 1.10.2020

Input:

Vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu

26.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.2.1 Vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc.


Stiahnuť vzor

Vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu

Okresný súd........................

........................

........................

V ....................dňa ........................

NÁVRH NA VYDANIE PLATOBNÉHO ROZKAZU

Navrhovateľ:

Obchodné meno: ........................................................
Sídlo: ......................................................................................................
IČO: .......................................................................................................
Zapísaný v: .................................................................
Konajúci prostredníctvom: .........................................    

Odporca:

Obchodné meno: ........................................................
Sídlo: ......................................................................................................
IČO: .......................................................................................................
Zapísaný v: .................................................................
Konajúci prostredníctvom: .........................................    

o zaplatenie ................ euro s príslušenstvom

Podané trojmo

Prílohy podľa textu, platobný rozkaz

I.

Žalobca uzavrel so žalovaným dňa ..........zmluvu o preprave č. ............ na základe ktorej sa žalobca zaviazal, že podľa pokynov žalovaného vykoná pre neho prepravné služby – prepravu vrtnej súpravy SD20 na dohodnutej trase, v cene ........ bez DPH za trasy.

Žalobca vykonanú prepravu uskutočnil, čoho dôkazom je Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy zo dňa .......... ktorý je potvrdený podpisom konateľa žalovaného a z ktorého vyplývajú všetky rozhodujúce skutočnosti o splnení záväzku zo strany žalobcu.

Žalovanému boli prepravné služby vyúčtované faktúrou ............ na sumu ................, s dátumom splatnosti .............. Do dnešného dňa