dnes je 4.8.2021

Input:

Vzor dohody o skončení podnájmu bytu

6.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.4.2 Vzor dohody o skončení podnájmu bytu

JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


DOHODA O SKONČENÍ PODNÁJMU ČASTI BYTU

Čl. I.

Zmluvné strany

Nájomca: ............................

Spoloční nájomcovia

Manželia: .............................................,

nar. ............, trvale bytom ................................., rodné číslo .........

č. OP: ................................... štátna príslušnosť ................................ 

a

..............................................,

nar. ............, trvale bytom ............................., rodné číslo .............

č. OP: ................................ štátna príslušnosť .................................. 

(ďalej len: spoloční nájomcovia)

a

Podnájomník:

.......................................,

nar., ............, trvale bytom ................................., rodné číslo