dnes je 4.8.2021

Input:

Vzor dohody o skončení podnájmu bytu

4.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.4.2 Vzor dohody o skončení podnájmu bytu

JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Vzor dohody o skončení podnájmu bytu

DOHODA O SKONČENÍ PODNÁJMU ČASTI BYTU

Čl. I.

Zmluvné strany

Nájomca: ............................

Spoloční nájomcovia

manželia: .............................................,

nar. ............, trvale bytom .................................,č. OP:...................................štátna príslušnosť  

a

..............................................,nar. ............, trvale bytom ...................... .........,č.. OP: ................................štátna príslušnosť  

(ďalej len: spoloční nájomcovia)

a

Podnájomník:

.......................................,nar., ............, trvale bytom .................................,č. OP: ..........................štátna príslušnosť  

Čl. II.

Predmet podnájmu

Zmluvné strany dňa …