dnes je 29.9.2020

Input:

Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti

28.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.1 Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť vzor


Dohoda o hmotnej zodpovednosti uzatvorená podľa § 182 ZP  Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:...........................................................................

IČO: .......................................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: .............................................................................

Adresa trvalého pobytu: .............................................................................

Dátum narodenia: .....................................................................................

Článok 1.

Zamestnanec vykonáva na základe pracovnej zmluvy zo dňa ........................ druh práce..................... (pracovná pozícia)

Článok 2.

Zamestnanec na základe tejto dohody preberá zodpovednosť za zverené hodnoty: xxx / ktoré sú uvedené v preberacom protokole, ktorý tvorí súčasť tejto dohody (je potrebné špecifikovať a vyčísliť zverené hodnoty, aby bolo zreteľné, za čo zamestnanec zodpovedá, napr. finančná hotovosť vo výške xxx, materiál v predajni podľa inventárneho súpisu tvoriaceho súčasť tejto dohody, materiál v sklade).

Zamestnanec preberá hmotnú zodpovednosť i za ďalšie hodnoty, ktoré mu budú zverené v súvislosti s ďalším výkonom práce, ktorých prevzatie potvrdí a ktoré tvoria predmet tejto dohody (napr. budúce tržby, nový materiál v sklade a pod.).

Zamestnanec preberá zodpovednosť za zverené hodnoty dňom podpisu tejto zmluvy.

Zamestnanec zodpovedá za schodok na zverených hodnotách (t. j. zodpovednosť s prezumpciou viny), ak nepreukáže, že schodok vznikol bez jeho zavinenia.

Zamestnanec na základe tejto dohody preberá spoločnú hmotnú zodpovednosť za zverené hodnoty spolu so zamestnancami pracujúcimi v .........................., ktorí majú uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti a prebrali spoločnú hmotnú zodpovednosť.

Článok 3.

Zamestnanec je povinný riadne hospodáriť so zverenými hodnotami odovzdanými zamestnávateľom, chrániť ich pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Zamestnanec sa ďalej