dnes je 8.7.2020

Input:

Vysvedčenia za školský rok 2019/2020

23.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.30 Vysvedčenia za školský rok 2019/2020

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Na základe zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je možné hodnotenie žiakov základných škôl za 2. polrok na prvom aj druhom stupni základnej školy týmito spôsobmi:

 • slovné hodnotenie,

 • hodnotenie známkou – klasifikácia,

 • kombinované hodnotenie – slovne a známkou.

Novelou č. 93/2020 Z. z.bola zároveň zrušená možnosť hodnotenia slovne všetkými doterajšími stupňami, t. j.:

 • dosiahol veľmi dobré výsledky,

 • dosiahol dobré výsledky,

 • dosiahol uspokojivé výsledky,

 • dosiahol neuspokojivé výsledky.

 • Predmety, ktoré škola určila ako „neklasifikované”, a nehodnotia sa ani slovne – uvedie sa slovo „absolvoval/-a” alebo „neabsolvoval/-a”.

 • Žiaci 1. ročníka základnej školy sa nehodnotia známkou a budú hodnotení len slovne okrem predmetov, ktoré škola určila ako nehodnotené.

 • Slovné hodnotenie na 2. stupni základných škôl možno uplatňovať len v 2. polroku školského roku 2019/2020.

 • Ak vzhľadom na mimoriadne prerušenie školského vyučovania nebolo možné naplniť ciele niektorého predmetu, škola môže predmet nehodnotiť a použije slovo „absolvoval”, prípadne „neabsolvoval”; pričom je možné použiť aj slovný komentár.

 • Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete podľa školského