Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (novela vyhláškou č. 43/2006 Sb. a č. 214/2012 Sb., č. 197/2016 Sb., 280/2016 Sb. a č. 151/2018 Sb.)

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.5 Vyhlášky vztahující se k předškolnímu vzdělávání

1.1.5.1 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (novela vyhláškou č. 43/2006 Sb. a č. 214/2012 Sb., č. 197/2016 Sb., 280/2016 Sb. a č. 151/2018 Sb.)

JUDr. Hana Poláková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání upravuje:

 • - podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy: celodenní (provoz déle než 6,5 hodiny, nejdéle však 12 hodin denně), polodenní a internátní provoz, lesní mateřská škola (typ mateřské školy) se zřizuje pouze s celodenní a polodenním provozem, celodenní provoz nejdéle 9 hodin denně, polodenní provoz nejdéle 9 hodin denně, mateřská škola internátní minimálně v rozsahu 100 hodin nepřetržitého provozu týdně;
 • - podrobnosti o organizaci mateřské školy: školní rok v mateřské škole od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku, děti různého věku v jedné třídě, zotavovací pobyty, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činnosti školy, dohoda o docházce dítěte do mateřské školy;
 • - mateřskou školu při zdravotnickém zařízení: vzdělávání dětí se zdravotním oslabením nebo děti dlouhodobě nemocné, pokud to zdravotní stav umožňuje.

Zakomponováno v návaznosti na novelu školského zákona zavádějící „společné vzdělávání”. Podmínky k zařazení dítěte – doporučení ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce. Počty dětí ve škole (nejméně10), ve třídě (6-14).

 • - rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole: vloženo ustanovení § 1c v návaznosti na zavedení povinného předškolního vzdělávání novelou školského zákona s účinností od 1. 9. 2017.

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je dán 4 hodiny ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání. Začátek časového rozpětí (od 7:00 do 9:00 hodin) určí ředitel a uvede jej ve školním řádu.

 • - Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti pro mateřské školy zřizované územními samosprávnými celky nebo svazky obcí financovaný ze státního rozpočtu

Změna financování regionálního školství se plně uplatní od 1. 1. 2020. Jejím cílem se sjednotit financování tak, aby nedocházelo k neodůvodněným rozdílům ve financování obdobných provozů škol v jednotlivých krajích. Mateřské školy by měly obdržet finanční prostředky na platy svých pedagogických pracovníků (platový tarif odpovídající platovému zařazení konkrétních zaměstnanců) podle své faktické potřeby včetně normativně určených částek na jejich nenárokové složky platu. Normativní metodou by pak měly být zafinancováni provozní zaměstnanci s výjimkou zaměstnanců školní jídelny, kde se systém financování nemění. Objem finančních prostředků na platy pedagogických pracovníků bude limitován maximálním počtem hodin přímé pedagogické činnosti podle rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání financovaný ze státního rozpočtu (tzv. PHmax).

PHmax se za mateřskou školu stanoví jako součet PHmax za každé pracoviště, které s jiným pracovištěm prostorově nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako samostatná mateřská škola (dále jen “pracoviště“). Jsou-li na pracovišti třídy s různým druhem provozu, stanoví se PHmax za toto pracoviště součtem PHmax stanoveným pro příslušný počet tříd daného druhu provozu. PHmax se za mateřskou školu při zdravotnickém zařízení stanoví jako součet PHmax za každou třídu této školy.

PHmax se bude snižovat v případech, kdy počet dětí ve třídě je nižší, než stanoví vyhláška. Ke snížení dojde průměrně na každou tuto třídu poměrně podle počtu dětí, o který je skutečný počet nižší.

Pokud se jedná o školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ, kterým byla povolena výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, snižuje o

a) 0,05násobek PHmax připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 5 a méně než 6,

b) 0,1násobek PHmax připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 4 a méně než 5, a

c) 0,6násobek PHmax připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách méně než 4.

V příloze vyhlášky jsou pak stanoveny PHmax pro jednotlivé druhy provozů. PHmax polodenního provozu jwe uveden v příloze č. 1, celodenní provoz v příloze č. 2 a v příloze č. 3 najdeme PHmax internátní mateřské školy.

 • - počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy (výjimku z počtu dětí ve třídě povoluje zřizovatel podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ustanovení § 23);

Mateřská škola má nejméně

 1. 15 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,
 2. 12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami,
 3. 16,33 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 třídami, a
 4. 18 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 4 a více třídami.

Je-li v obci pouze 1 mateřská škola, má nejméně

 1. 13 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,
 2. 12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami,
 3. 16 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 a více třídami.

Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.

Třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 16 dětí. Mateřská škola, která má 3 a více tříd, v případě odpovídajícího počtu dětí podle věty první vždy upřednostňuje zřízení samostatné třídy.

Třída lesní mateřské školy má nejméně 15 dětí.

Novela vyhlášky č. 280/2016 Sb. reaguje na zavedení společného vzdělávání a stanoví možnost snižování počtu dětí ve třídě, ve které se vzdělává dítě s podpůrným opatřením třetího stupně s mentálním postižením a dítě s podpůrným opatřením čtvrtého až pátého stupně (-2 děti). Počet dětí ve třídě se sníží o jedno v případě začlenění do vzdělávání dítěte ve třetím stupni podpůrných opatření bez mentálního postižení. V roce 2020 nabude účinnosti ustanovení o právu na přednostní přijetí dítěte, které dosáhlo dvou let. V případě zařazení tohoto dítěte do mateřské školy, snižuje se počet dětí ve třídě o 2 za každé dítě mladší 3 let. Nejvyšší počet dětí lze takto snížit maximálně o 6 dětí. Snížení se neuplatní v případě práva dítěte na povinné předškolní vzdělávání, a pokud k diagnostice dítěte a přiznání podpůrných opatření určitého stupně dojde v průběhu školního roku.

Vyhláška byla novelizována vyhláškou č. 214/2012 Sb. v návaznosti na změny ve školském zákoně účinné od 1. 1. 2012. Zavedl se nový institut tzv. „firemní mateřské školy“ a možnost přijetí dvou dětí na jedno místo v případě jeho polodenní docházky, popřípadě dočasného uvolnění místa v prázdninových provozech. Pokud se jedná o umístění dvou dětí na jednom místě, ředitel mateřské školy písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte omezenou docházku (vzdělávání) dítěte do mateřské školy. Dítě tedy bude přijato ve správním řízení na celodenní docházku a teprve v písemné dohodě mezi mateřskou školou a zákonným zástupcem dítěte bude dohodnuta konkrétní docházka dítěte do mateřské školy, která umožňuje na totéž místo přijmout v dalším správním řízení dítě další, ale pouze na omezený rozsah a dobu vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte, které bylo přijato správním rozhodnutím na neomezený rozsah vzdělávání, má právo požadovat změnu původní písemné dohody, která omezovala rozsah vzdělávání. To bude znamenat jedno, že se totiž ukončí předškolní vzdělávání dítěti druhému, přijatému na omezený rozsah a dobu vzdělávání, a to nejdříve s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uzavření nové písemné dohody se zákonným zástupcem dítěte přijatým na neomezený rozsah vzdělávání.

Obdobně se bude řešit i umístění dítěte na dočasně volné místo v průběhu prázdninového provozu v měsících červenci a srpnu. Na základě písemného sdělení rodiče, kterým omlouvá na určitou konkrétně stanovenou dobu dítě z docházky do mateřské školy, může ředitel mateřské školy vydat správní rozhodnutí, kterým se na dobu určitou přijímá dítě k předškolnímu vzdělávání. Vyhláška stanoví, že přijetím dvou dětí na jedno místo nebudou porušeny podmínky správního rozhodnutí o zařazení mateřské školy do sítě škol a školských zařízení, které limituje nastavením kapacity počet vydaných správních rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 • - přerušení nebo omezení provozu mateřské školy (po projednání se zřizovatelem, zveřejnění informace nejméně 2 měsíce předem na místě veřejně přístupném ve škole, o přerušení nebo omezení provozu pro závažné důvody informuje ředitel mateřské školy neprodleně po přijetí rozhodnutí);

Ředitel mateřské školy nemůže vyhlásit tzv. volno pro žáky podle ustanovení § 24 ŠZ. V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání je vhodné přerušení nebo omezení provozu vázat na období vedlejších a hlavních prázdnin v základních a středních školách na daném území, neboť v tomto období neplatí povinnost předškolního vzdělávání. Právo na předškolní vzdělávání však dotčeno není.

 • - stravování dětí (dítě se stravuje vždy, pokud je v době podávání jídla přítomno v mateřské škole);

Ustanovení se vztahuje i tzv. lesní mateřské školy. Platí, že lesní mateřské školy musí zajistit školní stravování v rozsahu § 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, tj. přesnídávku, oběd, svačinu za dodržení výživových norem pro školní stravování tedy tzv. spotřebního koše. Výdej a konzumace jídel bude zabezpečena mimo prostory školní jídelny, vyvařovny nebo výdejny. Školní stravování v lesní mateřské škole může být zabezpečeno v jiném zařízení školního stravování, v provozovně jiné osoby poskytující stravovací služby nebo prostřednictvím jiného provozovatele stravovacích služeb (catering, dovoz z jiného zařízení školního stravování či stravovacích služeb za přítomnosti osoby, která splňuje předpoklad pro výkon činnosti epidemiologicky závažné.

 • - péči o zdraví a bezpečnost dětí (pedagogický dohled nad dětmi, převzetí a předání dítěte, počty dětí na jednoho učitele);

Novela vyhlášky upřesnila, který pedagogický pracovník primárně drží dohled. Je jím vždy učitel. Asistent pedagoga jako pedagogický pracovník má v pracovní náplně též dohled nad dětmi, ale drží jej vždy vedle učitele. Asistent pedagoga tedy nemůže vykonávat dohled nad dětmi samostatně. Počty dětí připadající na učitele při pobytu venku přihlížení za začleňování dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními do běžného vzdělávacího proudu.

Pokud bude v mateřské škole zřízena třída, kde se budou vzdělávat pouze děti ve věku od dvou do tří let, nebo tyto děti budou v běžné třídě ve vyšším počtu (4 a více), bude ve třídě působit i další nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře, učitele mateřské školy, vychovatele, chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Tito nepedagogičtí pracovníci se uplatní i ve třídě lesní mateřské školy, kde je přítomno více než 8 dětí.

 • - úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole (zveřejnění výše úplaty nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku, výše nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů mateřské školy, které připadají na jedno dítě v uplynulém kalendářním roce a které nebyly hrazeny ze státního rozpočtu, snížení výše úplaty, osvobození od úplaty, splatnost úplaty), kterou zřizuje veřejnoprávní subjekt;

Novela vyhlášky vydaná pod č. 214/2012 Sb. se dotkla úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje veřejnoprávní zřizovatel. Dítěti přijatému na omezený rozsah a dobu vzdělávání, stanoví výši úplaty ředitel mateřské školy nejvýše ve výši 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.

Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb.,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb.,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb. z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče podle zákona č. 117/1995 Sb.

Skutečnost, že je pobíratelem některé z výše uvedených dávek či příspěvku, musí žadatel prokázat řediteli mateřské školy.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: