Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovanie školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou - príklady z praxe

19.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.35 Účtovanie školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou - príklady z praxe

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Účtovanie školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou, VÚC, ak sa organizácia rozhodla inkasovať preddavky mesiac vopred.

Od roku 2018 sa stravné v organizáciách samosprávy (školy a školské zariadenia, školské jedálne) bude povinne rozpočtovať. Tieto prostriedky predstavujú vždy verejné financie. Je potrebné teda myslieť na skutočnosť, že pri návrhu rozpočtu na rok 2018 s výhľadom do roku 2020 musí organizácia rozpočtovať aj stravné (príspevky zákonných zástupcov). Rozpočtovaniu podliehajú v príspevkovej organizácii od roku 2018 okrem iného aj podnikateľské činnosti.

Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Faktúra dodávateľa za dodávku potravín  100  112  321  
Úhrada faktúry z bankového účtu  100  321  221 RK  
Spotreba potravín na prípravu jedál v ŠJ  100  501  112  
Inkaso preddavku za stravu od stravníkov na bankový účet  100  221 RK  324  
Predpis stravného za bežný mesiac - vyúčtovanie podľa skutočného počtu odobratých jedál  90  315  602  
Predpis réžie  10  315  602  
Zúčtovanie preddavku za stravné  90  324  315)  
V prípade preplatku - vrátenie preplatku z bankového účtu  10  324  221 RK  
V prípade nedoplatku - inkaso nedoplatku za stravné  10  221 RK  315  
K 31.12. bežného kalendárneho roka preúčtovanie medzi triedou 5 a triedou 6, ak je T5 ‹ T6  xxx  602  379  
K 31.12. bežného kalendárneho roka preúčtovanie medzi triedou 5 a triedou 6, ak je T5 › T6  xxx  378  501  
Zaúčtovanie kladného výsledku hospodárenia v prípade nasledujúceho roka  xxx  379  602  

Účtovanie školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou, VÚC, ak sa organizácia rozhodla inkasovať stravné podľa skutočného počtu odobratých jedál po skončení kalendárneho mesiaca.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: