Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovanie školskej jedálne v obci - príklady z praxe

12.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.34 Účtovanie školskej jedálne v obci - príklady z praxe

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Účtovanie školskej jedálne v obci, ak sa organizácia rozhodla inkasovať preddavky mesiac vopred a stravné vedie na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním, t. z., účtovanie školskej jedálne sa uskutoční mimo rozpočet.

Vo výkaze FIN 1-12 sa budú uvádzať nerozpočtované príjmy a výdavky na mimorozpočtových účtoch. V rámci školskej jedálni sa uvádza:

  1. príjem za stravné na mimorozpočtový účet sa označí rozpočtovou položkou : 223003 Za stravné,
  2. príjem za réžiu na mimorozpočtový účet sa označí rozpočtovou položkou : 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb,
  3. výdaj za nákup potravín z mimorozpočtového účtu sa označí rozpočtovou položkou: 633011 Potraviny,
  4. presun réžie z mimorozpočtového účtu (do konca roka 2017) na rozpočtový účet sa označí transferovou položkou 641 009 Obci a príjem na rozpočtovom účte položkou 312007 Z rozpočtu obce (prevod sa neklasifikuje) a výdavok uskutočnený z týchto prostriedkov sa označí rozpočtovou klasifikáciou v súlade s jeho ekonomickým charakterom,
  5. Neuvádza sa schválený a upravený rozpočet. Obce a rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti nevypĺňajú stĺpec očakávaná skutočnosť povinne.

Upozorňujeme na aktuálny Manuál MF SR o obsahu finančných výkazov k opatreniu MF SR č. MF/18977/2015-31 z 10. decembra 2015 ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v týchto termínoch z 26. februára 2016.

Všetky príjmy a výdavky môžu byť vo výkaze FIN 1-12 vykázané buď v prvej alebo v druhej časti, nikdy nie v obidvoch častiach.

Od roku 2018 sa stravné v organizáciách samosprávy (školy a školské zariadenia, školské jedálne) bude povinne rozpočtovať. Tieto prostriedky predstavujú vždy verejné financie. Je potrebné teda myslieť na skutočnosť, že pri návrhu rozpočtu na rok 2018 s výhľadom do roku 2020 musí organizácia rozpočtovať aj stravné (príspevky zákonných zástupcov). Rozpočtovaniu podliehajú okrem iného aj podnikateľské činnosti.

Vysvetlivky:

MRK – mimorozpočtová klasifikácia

RK – rozpočtová klasifikácia

FK – funkčná klasifikácia

EK – ekonomická klasifikácia

 Text účtovného prípadu Suma v € MD D 
 Bankový účet školskej jedálne    
1.  Faktúra dodávateľa za dodávku potravín  1 000  112 AÚ  321 AÚ  
2.  Úhrada faktúry z bankového účtu ŠJ
III. časť výkazu FIN 1-12 : bez KZ; FK, EK 633011  
1 000  321 AÚ  221 AÚ
MRK  
3.  Spotreba potravín na prípravu jedál v ŠJ na základe výdajky zo skladu  500  501 AÚ  112 AÚ  
4.  Inkaso preddavku za stravu stravníkov na bankový účet
III. časť výkazu FIN 1-12 : bez KZ; EK 223003  
1 000  221 AÚ
MRK  
324 AÚ  
5.  Inkaso preddavku za režijné náklady od žiakov - vlastných stravníkov na bankový účet
III. časť výkazu FIN 1-12 : bez KZ; EK 223001  
200  221 AÚ
MRK  
324 AÚ  
6.  Inkaso preddavku za režijné náklady od cudzích stravníkov (55%) na bankový účet ŠJ
III. časť výkazu FIN 1-12 : bez KZ; EK 223001  
500  221 AÚ
MRK  
324 AÚ  
7.  Predpis stravného za bežný mesiac - vyúčtovanie podľa skutočného počtu odobratých jedál    
 - voči stravníkom  800  315AÚ  602 AÚ  
 - voči stravníkom - príspevok zo sociálneho fondu  100  315 AÚ  602 AÚ  
8.  Zúčtovanie preddavku za stravné  800  324 AÚ  315 AÚ  
9.  Predpis režijných nákladov od žiakov - vlastných stravníkov za bežný mesiac - vyúčtovanie podľa skutočného počtu odobratých jedál  100  315 AÚ  602 AÚ  
10.  Zúčtovanie preddavku za režijné náklady od žiakov - vlastných stravníkov  100  324 AÚ  315 AÚ  
11.  Odvod režijných nákladov za žiakov - vlastných stravníkov z bankového účtu ŠJ na bankový účet obce    
 - predpis odvodu režijných nákladov  100  602 AÚ  395 AÚ  
 - úhrada režijných nákladov  100  395 AÚ  221 AÚ
MRK  
 III. časť výkazu FIN 1-12 : bez KZ; FK, EK 641009     
12.  Predpis režijných nákladov od cudzích stravníkov (55%) za bežný mesiac - vyúčtovanie podľa skutočného počtu odobratých jedál  400  315 AÚ  602 AÚ  
13.  Zúčtovanie preddavku za režijné náklady od cudzích stravníkov  400  324 AÚ  315 AÚ  
14.  Odvod režijných nákladov za cudzích stravníkov (55%) z bankového účtu ŠJ na bankový účet obce    
 - predpis odvodu režijných nákladov  400  602 AÚ 395 AÚ 
 - úhrada režijných nákladov  400  395 AÚ  221 AÚ
MRK  
 výkaz FIN 1-12 : bez KZ; FK, EK 641009     
15.  Inkaso príspevku na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu výkaz FIN 1-12 : bez KZ; EK 223003   100  221 AÚ MRK  315 AÚ  
16.  Vrátenie preplatku za stravné, režijné náklady žiakov - vlastných stravníkov, režijné náklady cudzích stravníkov z bankového účtu ŠJ výkaz FIN 1-12 : bez KZ; FK, EK 637012   300  324 AÚ  221 AÚ MRK  
 Bankový účet hlavnej činnosti obce    
 Obec: výnos    
17.  Predpis rozpočtových príjmov - výnosov (režijné náklady od žiakov - vlastných stravníkov) na základe vnútropodnikovej faktúry a vnútorného predpisu ŠJ.  100  395 AÚ  602 AÚ  
    
 Inkaso rozpočtových príjmov - výnosov na bankový účet obce z bankového účtu ŠJ.  100  221 AÚ
RK  
395 AÚ  
18.  Predpis rozpočtových príjmov - výnosov (režijné náklady od cudzích stravníkov 55%) na základe vnútropodnikovej faktúry a vnútorného predpisu ŠJ.  400  395 AÚ  602 AÚ  
 Inkaso rozpočtových príjmov - výnosov na bankový účet obce z bankového účtu ŠJ.     
 výkaz FIN 1-12 : KZ, EK 312007  400  221 AÚ
RK  
395 AÚ  
 Sociálny fond    
19.  Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu na základe vnútropodnikovej faktúry a vnútorného predpisu  100  472 AÚ  395 AÚ  
20.  Úhrada príspevku na stravovanie z bankového účtu SF na bankový účet ŠJ
výkaz FIN 1-12 : bez KZ; FK, EK 642014  
100  395 AÚ  221 AÚ
MRK  
 Školská jedáleň k 31. 12.    
21.  K 31. 12. bežného kalendárneho roku preúčtovanie medzi účtom 501 a účtom 602, ak je účet 501 ‹ účet 602  xxx  602 AÚ  379 AÚ  
22.  K 31. 12. bežného kalendárneho roku preúčtovanie medzi účtom 501 a účtom 602, ak je účet 501 › účet 602  xxx  378 AÚ  501 AÚ  
 Školská jedáleň v nasledujúcom účtovom období     
23.  V nasledujúcom účtovnom období zúčtovanie kladného výsledku hospodárenia ŠJ - účet 379  xxx  379 AÚ  602 AÚ  
24.  V nasledujúcom účtovnom období zúčtovanie záporného výsledku hospodárenia ŠJ - účet 378  xxx  501 AÚ  378 AÚ  

Účtovanie školskej jedálne v obci, ak sa organizácia rozhodla inkasovať stravné podľa skutočného počtu odobratých jedál, po skončení kalendárneho mesiaca stravné vedie na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním, t. z., účtovanie školskej jedálne sa uskutoční mimo rozpočet:

 

 Text účtovného prípadu Suma v € MD D 
 Bankový účet školskej jedálne    
1.  Faktúra dodávateľa za dodávku potravín  100  112 AÚ  321 AÚ  
2.  Úhrada faktúry z bankového účtu  100  321 AÚ  221 AÚMRK  
výkaz FIN 1-12: bez KZ; FK, EK 633011  
3.  Spotreba potravín na prípravu jedál v ŠJ na základe výdajky zo skladu  50  501 AÚ  112 AÚ  
     
4.  Vyúčtovanie stravného podľa skutočného počtu odobratých jedál po ukončení mesiaca  90  315 AÚ  602 AÚ  
5.  Vyúčtovanie režijných nákladov podľa skutočného počtu odobratých jedál po ukončení mesiaca  10  315 AÚ  602 AÚ  
6.  Inkaso stravného na bankový účet  90  221 AÚ  315 AÚ  
výkaz FIN 1-12 : bez KZ; EK 223003   MRK   
7.  Inkaso režijných nákladov na bankový účet výkaz FIN 1-12 : bez KZ; EK 223001  10  221 AÚMRK  315 AÚ  
8.  Odvod režijných nákladov z bankového účtu ŠJ na bankový účet obce     
 - predpis odvodu režijných nákladov  10  602 AÚ  395 AÚ  
 - úhrada režijných nákladov  10  395 AÚ  221 AÚ  
 výkaz FIN 1-12 : bez KZ; FK, EK 641009    MRK  
 Bankový účet obce    
 Obec: výnos    
9.  Predpis rozpočtových príjmov - výnosov (režijné náklady) na základe vnútropodnikovej faktúry a vnútorného predpisu  10  395 AÚ  602 AÚ  
    
 Inkaso rozpočtových príjmov - výnosov na bankový účet obce z bankového účtu ŠJ  10  221 AÚ
RK  
395 AÚ  
 výkaz FIN 1-12 : KZ, EK 312007     
 Školská jedáleň k 31. 12.    
10.  K 31. 12. bežného kalendárneho roku preúčtovanie medzi účtom 501 a účtom 602, ak je účet 501 ‹ účet 602  xxx  602 AÚ  379 AÚ  
11.  K 31. 12. bežného kalendárneho roka preúčtovanie medzi účtom 501 a účtom 602, ak je účet 501 › účet 602  xxx  378 AÚ  501 AÚ  
 Školská jedáleň v nasledujúcom účtovom období     
12.  V nasledujúcom účtovnom období zúčtovanie kladného výsledku hospodárenia ŠJ - účet 379  xxx  379 AÚ  602 AÚ  
13.  V nasledujúcom účtovnom období zúčtovanie záporného výsledku hospodárenia ŠJ - účet 378  xxx  501 AÚ  378 AÚ  

Účtovanie školskej jedálne v obci, ak sa organizácia rozhodla inkasovať preddavky mesiac vopred a stravné nevedie na samostatnom bankovom účte, ale účtuje ho prostredníctvom svojho rozpočtu, t. j. prostredníctvom rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov.

 

Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Úhrada faktúry z bankového účtu  100  112  321  
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: