dnes je 12.6.2021

Input:

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladov

12.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.3 Účtovanie na finančných účtoch formou príkladov

Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými transakciami a ich zaúčtovaním.


Štátna rozpočtová organizácia uhrádza výdavky za elektrickú energiu v sume 1 660 € zo svojho výdavkového účtu v súlade s rozpočtom bežných výdavkov stanoveným zriaďovateľom štátnej rozpočtovej organizácie.

Súčasne s realizáciou bežných rozpočtových výdavkov sa účtuje zúčtovanie bežných transferov, teda vo vecnej a časovej súvislosti sa vo výške výdavkov zúčtováva do výnosov bežný transfer (bežné rozpočtové výdavky) od zriaďovateľa.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Vznik záväzku za spotrebovanú elektrickú energiu    1 660  502  321  
Úhrada záväzku    1 660  321  225  
Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom    1 660  352  681  


Rozpočtová organizácia zriadená obcou uhrádza výdavky za elektrickú energiu v sume 1 660 EUR zo svojho výdavkového účtu v súlade s rozpočtom bežných výdavkov stanoveným zriaďovateľom štátnej rozpočtovej organizácie.

Rozdielom v porovnaní so štátnou rozpočtovou organizáciou je skutočnosť, že peňažné prostriedky na bežné výdavky, ktoré určí v rozpočte obec ako zriaďovateľ svojej rozpočtovej organizácie aj reálne prevedie zo svojho bežného účtu na príslušný výdavkový rozpočtový účet rozpočtovej organizácie.

Súčasne s realizáciou bežných rozpočtových výdavkov sa účtuje zúčtovanie bežných transferov, teda vo vecnej a časovej súvislosti sa vo výške výdavkov zúčtováva do výnosov bežný transfer (bežné rozpočtové výdavky) od zriaďovateľa.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Príjem peňažných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom (obcou) na úhradu bežných výdavkov, konkrétne na úhradu elektrickej energie, na výdavkový rozpočtový účet    1 660  222  354  
Vznik záväzku za spotrebovanú elektrickú energiu    1 660  502  321  
Úhrada záväzku    1 660  321  222  
Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom    1 660  354  691  


Štátna príspevková organizácia uhrádza výdavky za elektrickú energiu v sume 1 660 € zo svojho bežného účtu, ktoré obdŕžala od svojho zriaďovateľa ako príspevok na prevádzku v súlade s rozpočtovými pravidlami.

Súčasne s realizáciou bežných rozpočtových výdavkov sa účtuje zúčtovanie bežných transferov, teda vo vecnej a časovej súvislosti sa vo výške výdavkov zúčtováva do výnosov bežný transfer od zriaďovateľa.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Príjem peňažných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom (štátom) na úhradu bežných výdavkov, konkrétne na úhradu elektrickej energie, na bežný účet    1 660  221  352  
Vznik záväzku za spotrebovanú elektrickú energiu    1 660  502  321  
Úhrada záväzku    1 660  321  221  
Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom    1 660  352  681  


Príspevková organizácia zriadená obcou uhrádza výdavky za elektrickú energiu v sume 1 660 € zo svojho bežného účtu, ktoré obdržala od svojho zriaďovateľa ako príspevok na prevádzku v súlade s rozpočtovými pravidlami.

Súčasne v realizáciou bežných rozpočtových výdavkov sa účtuje zúčtovanie bežných transferov, teda vo vecnej a časovej súvislosti sa vo výške výdavkov zúčtováva do výnosov bežný transfer od zriaďovateľa.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Príjem peňažných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom (obcou) na úhradu bežných výdavkov, konkrétne na úhradu elektrickej energie, na bežný účet    1 660  221  354  
Vznik záväzku za spotrebovanú elektrickú energiu    1 660  502  321  
Úhrada záväzku    1 660  321  221  
Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom    1 660  354  691  


Obec uhrádza výdavky za elektrickú energiu v sume 1 660 € zo svojho bežného účtu, kde sa nachádzajú vlastné príjmy z činnosti obce.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Vznik záväzku za spotrebovanú elektrickú energiu    1 660  502  321  
Úhrada záväzku    1 660  321  221  


Štátna rozpočtová organizácia má vyinkasovať nedaňové príjmy zo svojej činnosti v sume 9 958 €, ktoré tvoria súčasť štátneho rozpočtu.

Každý vyinkasovaný rozpočtový príjem v štátnej rozpočtovej organizácii je vo svojej podstate rozpočtovým príjmom celkového štátneho rozpočtu, a preto sa účtuje predpis odvodu príslušného rozpočtového príjmu do rozpočtu zriaďovateľa, teda do štátneho rozpočtu.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Účtovanie výnosu z nedaňových rozpočtových príjmov    9 958  316  6XX  
Zinkasovanie nedaňových rozpočtových príjmov    9 958  224  316  
Predpis odvodu nedaňových rozpočtových príjmov    9 958  588  351  
Skutočne realizovaný prevod    9 958  351  224  


Rozpočtová organizácia zriadená obcou má vyinkasovať nedaňové príjmy zo svojej činnosti v sume 9 958 €.

Každý vyinkasovaný rozpočtový príjem v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou je vo svojej podstate rozpočtovým príjmom celkového obecného rozpočtu, a preto sa účtuje predpis odvodu príslušného rozpočtového príjmu do rozpočtu zriaďovateľa, teda obci a na rozdiel od štátnej rozpočtovej organizácii sa aj uskutoční reálny presun peňažných prostriedkov.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Účtovanie výnosu z nedaňových rozpočtových príjmov    9 958  316  6XX  
Zinkasovanie nedaňových rozpočtových príjmov    9 958  223  316  
Predpis odvodu nedaňových rozpočtových príjmov    9 958  588  351  
Realizovaný odvod nedaňových rozpočtových príjmov obci    9 958  351  223  


Obec má vyinkasovať daňové príjmy v sume 6 639 €.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Účtovanie výnosu z daňových príjmov    6 639  319  632  
Zinkasovanie daňových príjmov    6 639  221  319  


Obec vypočítala v zmysle rozpočtových pravidiel prebytok svojho rozpočtového hospodárenia vo výške 23 236 € a obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že všetky tieto prostriedky sa presunú do rezervného fondu.Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Zaúčtovanie presunu peňažných prostriedkov vo výške prebytku rozpočtového hospodárenia obce na bankový účet rezervného fondu (obec má zriadený samostatný bankový účet pre peňažné prostriedky rezervného fondu)    23 236    221/AÚ    221/AÚ    


Obec vytvorila v zmysle platných právnych predpisov sociálny fond vo výške 3 983 €.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Povinný prídel do sociálneho fondu (obec má zriadený samostatný bankový účet pre peňažné prostriedky sociálneho fondu)    3 983  527  472  
Presun peňažných prostriedkov medzi bankovými účtami obce:  
– účtovanie na základe výpisu z bežného účtu obce    3 983  261  221/AÚ  
– účtovanie na základe výpisu z bankového účtu sociálneho fondu    3 983  221/AÚ  261  


Na účet obce boli na začiatku roka poukázané peňažné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 398 327 € určené pre rozpočtovú organizáciu v jej zriaďovateľskej pôsobnosti z dôvodu preneseného výkonu štátnej správy.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Prijatie peňažných prostriedkov na bankový účet obce zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy určených pre rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce    398 327  221  357  
Poskytnutie peňažných prostriedkov ich konečnému príjemcovi, teda rozpočtovej organizácii    398 327  357  221  

V uvedenom prípade je obec iba sprostredkovateľom na „ceste“ peňažných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, a preto sa v účtovníctve obce táto finančná transakcia neprejavuje ako náklad alebo výnos (nevplýva teda na výsledok hospodárenia obce), ale iba ako prírastok a následne úbytok peňažných prostriedkov so súvzťažným zápisom na účte zúčtovacích vzťahov.


Obec poskytla na začiatku roka peňažné prostriedky z vlastných príjmov vo výške 165 970 € na prevádzku rozpočtovej organizácii vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zároveň tejto rozpočtovej organizácii poskytla aj prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 232 357 €.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Poskytnutie peňažných prostriedkov rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti na jej prevádzku (bežný transfer)    165 970  584  221  
Poskytnutie peňažných prostriedkov rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti na kapitálové výdavky (kapitálový transfer)    232 357  355  221  

Bežný transfer poskytnutý organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa v momente poskytnutia stáva nákladom obce a kapitálový transfer sa v momente poskytnutia stáva zúčtovacím vzťahom, ktorý sa do nákladov obce bude dostávať postupne vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, teda vo výške jej odpisov, zostatkovej ceny alebo opravných položiek súvisiacich s dlhodobým majetkom obstaraným z predmetného kapitálového transferu.


Obec poskytla na začiatku roka peňažné prostriedky z vlastných príjmov vo výške 99 582 € na prevádzku príspevkovej organizácii vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zároveň tejto príspevkovej organizácii poskytla aj prostriedky na obstaranie konkrétneho dlhodobého majetku vo výške 132 776 €.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Poskytnutie peňažných prostriedkov príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti na jej prevádzku (bežný transfer)    99 582  584  221  
Poskytnutie peňažných prostriedkov príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti na obstaranie konkrétneho dlhodobého majetku (kapitálový transfer)    132 776  355  221  


Obec získala peňažné prostriedky z dane za psa, ktorú má vo svojej kompetencii vo výške 6 639 €.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Predpis pohľadávky z dane za psa    6 639  319  632  
Inkaso peňažných prostriedkov z dane za psa    6 639  221  319  


štátnej rozpočtovej organizácii sa menili pokladníčky a pred uzatvorením dohody o hmotnej zodpovednosti s novo prijatou pracovníčkou bola vykonaná inventarizácia hotovostných peňažných prostriedkoch v pokladnici, pričom sa zistilo, že odchádzajúcej pokladníčke chýbajú peňažné prostriedky v hodnote 43 €. Štátna rozpočtová organizácia ako zamestnávateľ požaduje ešte pred odchodom pokladníčky úhradu tohto rozdielu.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Predpis pohľadávky voči odchádzajúcej štátnej zamestnankyne    43  335  211  
Úhrada pohľadávky zo strany odchádzajúcej štátnej zamestnankyne    43  211  335  


Príspevková organizácia zriadená obcou má svoje peňažné prostriedky uložené v komerčnej banke, ktorá je pripísala úroky a zároveň odpísala poplatok za vedenie účtu.Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Prijaté kreditné úroky    33  221  662  
Daň z úrokov    6  591  221  
Poplatok za vedenie účtu    2  568  221  Vyšší územný celok prijal od príslušného daňového úradu peňažné prostriedky za daň z motorových vozidiel.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Príjem peňažných prostriedkov za daň z motorových vozidiel    1 892  221  632  


Obec dostala zo štátneho rozpočtu peňažné prostriedky na výkon matričnej činnosti.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Príjem peňažných prostriedkov na matričnú činnosť (bežný transfer)    3 983  221  357  


Obec dostala zo štátneho rozpočtu peňažné prostriedky na obnovu historickej pamiatky, ktorá sa nachádza na jej území.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Príjem peňažných prostriedkov na obnovu historickej pamiatky (kapitálový transfer)    36 513  221  357  


Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátila obci nepoužité peňažné prostriedky z bežného aj kapitálového transferu.

Účtovanie v obecnej rozpočtovej organizácii:


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Vrátenie nepoužitého bežného transferu    664  354  222  
Vrátenie nepoužitého kapitálového transferu    398  354  222  

Účtovanie v obci:


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Vrátenie nepoužitého bežného transferu    664  221  584  
Vrátenie nepoužitého kapitálového transferu    398  221  355  

Z uvedených súvzťažností je zrejme, že bežné a kapitálové transfery medzi obcou a jej rozpočtovou organizáciou predstavujú zrkadlový obraz.


Obec prijala na základe darovacej zmluvy peňažný dar od subjektu mimo verejnej správy.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Príjem darovaných peňažných prostriedkov od subjektu mimo verejnej správy    3 319  221  384  


Obec prijala peňažné prostriedky, ktoré vo forme rozpočtových príjmov vyinkasovala rozpočtová organizácia v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Príjem rozpočtových príjmov od rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti    1 660  221  699  

Vysporiadanie depozitného účtu v štátnej rozpočtovej organizácii

Podľa § 26 zákona č. 523/2004 Z. z. (o rozpočtových pravidlách verejnej správy) môže štátna rozpočtová organizácia previesť na účet cudzích prostriedkov tzv. depozitný účet prostriedky predstavujúce výdavky štátneho rozpočtu za mesiac december 2017, ktoré sa uskutočnia v januári 2018, a to určené konkrétne na:

- výplatu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní vrátane náhrad platov a miezd a cestovného vyplácaného súčasne s platom, so mzdou, výplatu odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a výplatu pracovných odmien odsúdených, ako aj ostatné peňažné nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov alebo z obdobných právnych vzťahov, ktoré sa vyplácajú spolu so mzdou,

- odvod poistného a príspevkov do poistných fondov z platov uvedených v predchádzajúcej odrážke,

- odvod poistného a príspevkov za osoby, za ktoré poistné a príspevok platí štát,

- úhrady dávok sociálnej pomoci, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a na úhrady dávok podľa osobitných predpisov.

Ak sa tieto výdavky nevyčerpajú do konca februára 2018, odvedú sa do troch dní po vyúčtovaní realizovaných položiek na príjmový účet štátneho rozpočtu. Prevody prostriedkov na depozitný účet sa neklasifikujú


Účtovanie v roku 2017

Popis účtovného prípadu  MD D 
Prevod peňažných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov.    261  225  
Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov.    352  681  
Prevod peňažných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov – výpis z účtu cudzích prostriedkov.    221  261  
Hrubé mzdy zamestnancov zúčtované na základe zúčtovacích a výplatných listín alebo iných dokladov (vrátene odmien, prémií, príplatkov …).    521  331  
Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom v zmysle zákonných predpisov.    524  336  
Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami.    331  336  
Preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov.    331  342  
Ostatné zrážky z miezd napr. sporenie, pôžičky.    331  379  


Účtovanie v roku 2018

Popis účtovného prípadu  MD D 
Výplata miezd zamestnancom z bankového účtu.    331  221  
Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom v zmysle zákonných predpisov.    336  221  
Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami    336  221  
Úhrada preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov.    342  221  
Úhrada ostatných zrážok napr. sporenia, pôžičky    379  221  


Účtovanie rozdielu v súvislosti s depozitným účtom v roku 2018 – situácia keď na depozit bolo zaslaných viac peňažných prostriedkov ako sa reálne použilo

Popis účtovného prípadu  MD D 
Odvod nevyčerpaných peňažných prostriedkov na príjmový účet, účtovanie na základe výpisu z účtu cudzích prostriedkov.    261  221  
Odvod nevyčerpaných peňažných prostriedkov na príjmový účet, účtovanie na základe výpisu z príjmového účtu.    224  261  
Účtovanie Záväzok voči zriaďovateľovi z dôvodu nevyčerpaných prostriedkov na účte cudzích prostriedkov.    681,428  351  

Vysporiadanie depozitného účtu v roku 2018 v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom

Podľa § 26 zákona č. 523/2004 Z. z. (o rozpočtových pravidlách verejnej správy) môže rozpočtová organizácia zriadená obcou alebo vyšším územným celkom previesť na účet cudzích prostriedkov tzv. depozitný účet prostriedky predstavujúce výdavky z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku za mesiac december 2017, ktoré sa uskutočnia v januári 2018, a to určené konkrétne na:

- výplatu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní vrátane náhrad platov a miezd a cestovného vyplácaného súčasne s platom, so mzdou, výplatu odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a výplatu pracovných odmien odsúdených, ako aj ostatné peňažné nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov alebo z obdobných právnych vzťahov, ktoré sa vyplácajú spolu so mzdou,

- odvod poistného a príspevkov do poistných fondov z platov uvedených v predchádzajúcej odrážke,

- odvod poistného a príspevkov za osoby, za ktoré poistné a príspevok platí štát,

- úhrady dávok sociálnej pomoci, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a na úhrady dávok podľa osobitných predpisov.

Ak sa tieto výdavky nevyčerpajú do konca februára 2017 odvedú sa do troch dní po vyúčtovaní realizovaných položiek na príjmový účet rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku. Prevody prostriedkov na depozitný účet sa neklasifikujú.


Účtovanie v roku 2017

Popis účtovného prípadu  MD D 
Prevod peňažných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov.    261  222  
Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov.    354  691  
Prevod peňažných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov – výpis z účtu cudzích prostriedkov.    221  261  
Hrubé mzdy zamestnancov zúčtované na základe zúčtovacích a výplatných listín alebo iných dokladov (vrátene odmien, príplatkov …).    521  331  
Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom v zmysle zákonných predpisov.    524  336  
Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami.    331  336  
Preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov.    331  342  
Ostatné zrážky z miezd napr. sporenie, pôžičky.    331  379  


Účtovanie v roku 2018

Popis účtovného prípadu  MD D 
Výplata miezd zamestnancom z bankového účtu.    331  221  
Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom v zmysle zákonných predpisov.    336  221  
Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami    336  221  
Úhrada preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov.    342  221  
Úhrada ostatných zrážok napr. sporenia, pôžičky    379  221  


Účtovanie rozdielu v súvislosti s depozitným účtom v roku 2018– situácia keď na depozit bolo zaslaných viac peňažných prostriedkov ako sa reálne použilo

Popis účtovného prípadu  MD D 
Odvod nevyčerpaných peňažných prostriedkov na príjmový účet, účtovanie na základe výpisu z účtu cudzích prostriedkov.    261  221  
Odvod nevyčerpaných peňažných prostriedkov na príjmový účet, účtovanie na základe výpisu z príjmového účtu.    223  261  
Záväzok voči zriaďovateľovi z dôvodu nevyčerpaných prostriedkov na účte cudzích prostriedkov.    691,428  351  
Odvod rozpočtových príjmov zriaďovateľovi    351  223  


Účtovanie miezd za mesiac december 2017 v obci – porovnanie situácií, keď sú uhrádzané z vlastných prostriedkov a z prostriedkov zo štátneho rozpočtu


Situácia, keď sú mzdy uhrádzané z vlastných prostriedkov obce

Popis účtovného prípadu  MD D 
Rok 2017  
Hrubé mzdy zamestnancov    521 331  
Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom    524 336  
Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami    331  336  
Preddavky na daň z príjmov zamestnancov    331  342  
Daňový bonus    342  331  
Ostatné zrážky z miezd – sporenia, pôžičky …    331  379  
Zákonné zrážky z miezd na základe súdnych rozhodnutí    331  379  
Povinný prídel do sociálneho fondu  527 472  
Rok 2018  
Prevod peňažných prostriedkov na účet sociálneho fondu – výpis z bankového účtu    261  221 AÚ  
Prevod peňažných prostriedkov na účet sociálneho fondu – výpis z bankového účtu sociálneho fondu    221AÚ  261  
Výplata miezd zamestnancom z bankového účtu    331  221 RK  
Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom    336  221 RK  
Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami    336  221 RK  
Úhrada preddavkov na daň z príjmov zamestnancov    342  221 RK  
Úhrada ostatných zrážok z miezd – sporenia, pôžičky ..    379  221 RK  
Úhrada zákonných zrážok z miezd na základe súdnych rozhodnutí    379  221 RK  


Situácia, keď sú mzdy uhrádzané z prostriedkov štátneho rozpočtu, napr. pri matričnej činnosti. Prevody prostriedkov na depozitný účet sa neklasifikujú.


Popis účtovného prípadu  MD D 
Rok 2017  
Prevod peňažných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov – výpis z BÚ    261  221  
Prevod peňažných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov – výpis z účtu osobitných prostriedkov    221  261  
Hrubé mzdy zamestnancov zúčtované na základe zúčtovacích a výplatných listín alebo iných dokladov (vrátene odmien, príplatkov …)    521  331  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov    357 693 
Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom v zmysle zákonných predpisov    524  336  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov    357 693 
Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami    331  336  
Preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov    331  342  
Ostatné zrážky z miezd – sporenia, pôžičky …    331  379  
Rok 2018  
Výplata miezd zamestnancom z bankového účtu    331  221  
Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom v zmysle zákonných predpisov    336  221  
Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami    336  221  
Úhrada preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov    342  221  
Úhrada ostatných zrážok – sporenia, pôžičky …    379  221  Príklad účtovania na samostatnom mimorozpočtovom účte (do roku 2017, pričom od januára 2018 je takýto účet rozpočtovaným). Prevody prostriedkov na osobitný účet sa neklasifikujú.

Účtovanie na samostatnom mimorozpočtovom účte – § 23 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. (s účinnosťou do konca roka 2017)


   Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
   Mimorozpočtový účet  
1.    Príjem peňažných prostriedkov formou daru od subjektu mimo verejnej správy Darca neurčil účel použitia daru. (napr. od podnikateľa) na bankový účet na bežné výdavky.    500  221  384 
2.    Odvod peňažných prostriedkov pri použití z mimorozpočtového účtu na príjmový rozpočtový účet  
   – výpis z mimorozpočtového účtu    500  261  221  
   – výpis z príjmového rozpočtového účtu    500  223  261  
3.    Skutočne realizovaný prevod z príjmového rozpočtového účtu na bankový účet zriaďovateľa (obce)    500  351  223  
4.    Zúčtovacie vzťahy k zriaďovateľovi (obci) – predpis pohľadávky voči zriaďovateľovi v zmysle § 23 zákona č. 523/2004 Z. z.   500  354  351  
   Výdavkový rozpočtový účet   
5.    Príjem peňažných prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet z bankového účtu obce    500  222  354  
6.    FA od dodávateľa za služby    500  518 321  
7.    Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie daru od subjektu mimo verejnej správy do výnosov    500  384 697 
8.    Úhrada FA za služby z výdavkového rozpočtového účtu    500  321  222  
   Mimorozpočtový účet   
9.    Príjem peňažných prostriedkov formou daru od subjektu mimo verejnej správy Darca neurčil účel použitia daru. (napr. od podnikateľa) na bankový účet na kapitálové výdavky.    2 500  222  384 
10.    Odvod peňažných prostriedkov pri použití z mimorozpočtového účtu na príjmový rozpočtový účet  
   – výpis z mimorozpočtového účtu    2 500  261  221  
   – výpis z príjmového rozpočtového účtu    2 500  223  261  
11.    Skutočne realizovaný prevod z príjmového rozpočtového účtu na bankový účet zriaďovateľa (obce)    2 500  351  223  
12.    Zúčtovacie vzťahy k zriaďovateľovi (obci) – predpis pohľadávky voči zriaďovateľovi v zmysle § 23 zákona č. 523/2004 Z. z.   2 500  354  351  
   Výdavkový rozpočtový účet   
13.    Príjem peňažných prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet z bankového účtu obce    2 500  222  354  
14.    FA od dodávateľa za DHM – počítač    2 500  042  321  
15.    Úhrada FA za DHM z výdavkového rozpočtového účtu    2 500  321  222  
16.    Zaradenie počítača do používania na základe protokolu o zaradení do užívania …    2 500  022  042  
17.    Účtovné odpisy počítača    500  551 082  
18.    Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od subjektu mimo verejnej správy do výnosov.     500  384 698 
   Mimorozpočtový účet   
19.    Príjem peňažných prostriedkov formou daru od subjektu mimo verejnej správy Darca určil účel použitia daru – nákup počítača. (napr. od podnikateľa) na bankový účet na kapitálové výdavky.    2 800  221  372 
20.    Odvod peňažných prostriedkov pri použití z mimorozpočtového účtu na príjmový rozpočtový účet  
   – výpis z mimorozpočtového účtu    2 800  261  221  
   – výpis z príjmového rozpočtového účtu    2 800  223  261  
21.    Skutočne realizovaný prevod z príjmového rozpočtového účtu na bankový účet zriaďovateľa (obce)    2 800  351  223  
22.    Zúčtovacie vzťahy k zriaďovateľovi (obci) – predpis pohľadávky voči zriaďovateľovi v zmysle § 23 zákona č. 523/2004 Z. z.   2 800  354  351  
   Výdavkový rozpočtový účet   
23.    Príjem peňažných prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet z bankového účtu obce    2 800  222  354  
24.    FA od dodávateľa za DHM – počítač    2 800  042  321  
25.    Úhrada FA za DHM z výdavkového rozpočtového účtu    2 800  321  222  
26.    Zúčtovanie účelového peňažného daru na kapitálové výdavky od subjektu mimo verejnej správy (napr. od podnikateľa) do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)    2 800  372 384 
27.    Zaradenie počítača do používania na základe protokolu o zaradení do užívania …    2 800  022  042  
28.    Účtovné odpisy počítača    700  551 082  
29.    Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od subjektu mimo verejnej správy do výnosov.    700  384 698 


Príklady účtovania hotovosti v obci

Vlastné prostriedky


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Prevod medzi pokladnicou a bankovými účtami  
a) odvod hotovosti na bankový účet    
– výdavkový pokladničný doklad    10  261  211  
– výpis z bankového účtu    10  221  261  
b) výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice    
– príjmový pokladničný doklad    550  211  261  
– výpis z bankového účtu     550  261  221  
Platenie platobnou kartou      
a) nákup v maloobchode     15  04x, 1xx, 5xx,  261  
b) úhrada z bankového účtu     15  261  221 RK  
Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby     5  501  211 RK  
Výplata miezd v hotovosti     500  331  211 RK  
Nákup v hotovosti na reprezentačné účely     5  513  211 RK  
Poštovné výdavky v hotovosti     2  518  211 RK  
Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky ..)     5  213  211 RK  
Náhrada cestovných výdavkov   
1.a) poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu     5  335  211 RK  
b) účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu     651  512  335
333  
c) doplatok zamestnancovi, ak bol preddavok nižší     1  333  211 RK  
2.a) poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu     5  335  211 RK  
b) účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu     4  512  335  
c) zamestnanec vrátil nepoužitý preddavok, ak bol preddavok vyšší     1  211 RK  335  
Inkaso FA v hotovosti     100  211 RK  318/321  
Inkaso dane z nehnuteľností v hotovosti     50  211 RK  319  
Inkaso v hotovosti – vyhlasovanie rozhlasom, kopírovacie služby ....     1  211 RK  602  
Predaj v hotovosti napr. materiálu     1  211 RK  642  

Bežný transfer poskytnutý zo ŠR na prenesené kompetencie – dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce – matričná činnosť, pôsobnosť stavebných úradov, doprava, životné prostredie, školstvo


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Prevod medzi pokladnicou a bankovými účtami   
a) výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice     
– príjmový pokladničný doklad     550  211  261  
– výpis z bankového účtu     550  261  221  
Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby v hotovosti     5  501  211 RK  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov     5  357 AÚ  693  
Výplata miezd v hotovosti     500  331  211 RK  
Nákup v hotovosti na reprezentačné účely     5  513  211 RK  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov     5  357 AÚ  693  
Poštovné výdavky v hotovosti     2  518  211 RK  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov     2  357 AÚ  693  
Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky ..)     5  213  211 RK  
Náhrada cestovných výdavkov      
1.a) poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu     5  335  211 RK  
b) účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu     651  512  335333  
c) doplatok zamestnancovi, ak bol preddavok nižší     1  333  211 RK  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov     6  357 AÚ  693  
2.a) poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu     5  335  211 RK  
b) účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu     4  512  335  
c) zamestnanec vrátil nepoužitý preddavok, ak bol preddavok vyšší     1  211 RK  335  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov     4  357 AÚ  693  


Príklady účtovania hotovosti v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou

Bežný transfer poskytnutý prostredníctvom obce zo ŠR do RO na prenesené kompetencie (základná škola)

Rozpočtová klasifikácia použitá na účte 211 alebo na bankovom účte 222


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Prevod medzi pokladnicou a výdavkovým rozpočtovým účtom   
a) výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice     
– príjmový pokladničný doklad     550  211  261  
– výpis z bankového účtu     550  261  221  
Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby     5  501  211  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov     5  357 AÚ  693  
Výplata miezd v hotovosti     500  331  211  
Nákup v hotovosti na reprezentačné účely     5  513  211  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov     5  357 AÚ  693  
Poštovné výdavky v hotovosti     2  518  211  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov     2  357 AÚ  693  
Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky ..)     5  213  211  
Náhrada cestovných výdavkov      
1.a) poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu     5  335  211  
b) účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu     651  512  335
333  
c) doplatok zamestnancovi, ak bol preddavok nižší     1  333  211  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov     6  357 AÚ  693  
2.a) poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu     5  335  211  
b) účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu     4  512  335  
c) zamestnanec vrátil nepoužitý preddavok, ak bol preddavok vyšší     1  211  335  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov     4  357 AÚ  693  

Bežný transfer od zriaďovateľa (obce) poskytnutý z vlastných prostriedkov do RO na originálne kompetencie (školská jedáleň, školsky klub …)

1. spôsob:


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Prevod medzi pokladnicou a výdavkovým rozpočtovým účtom   
a) výber hotovosti z výdavkového rozpočtového účtu do pokladnice     
– príjmový pokladničný doklad     550  211  261  
– výpis z výdavkového rozpočtového účtu     550  261  222  
Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov     550  354 AÚ  691  
Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby     5  501  211  
Výplata miezd v hotovosti     500  331  211  
Nákup v hotovosti na reprezentačné účely     5  513  211  
Poštovné výdavky v hotovosti     2  518  211  
Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky ..)     5  213  211  
Náhrada cestovných výdavkov   
1.a) poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu     5  335  211  
b) účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu     651  512  335
333  
c) doplatok zamestnancovi, ak bol preddavok nižší     1  333  211  
2.a) poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu     5  335  211  
b) účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu     4  512  335  
c) zamestnanec vrátil nepoužitý preddavok, ak bol preddavok vyšší     1  211  335  

2. spôsob:


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Prevod medzi pokladnicou a výdavkovým rozpočtovým účtom   
a) výber hotovosti z výdavkového rozpočtového účtu do pokladnice     
– príjmový pokladničný doklad     550  211  261  
– výpis z výdavkového rozpočtového účtu     550  261  222  
Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby     5  501  211  
Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov     5  354 AÚ  691  
Výplata miezd v hotovosti     500  331  211  
Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov     500  354 AÚ  691  
Nákup v hotovosti na reprezentačné účely     5  513  211  
Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov     5  354 AÚ  691  
Poštovné výdavky v hotovosti     2  518  211  
Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov     2  354 AÚ  691  
Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky ..)     5  213  211  
Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov     5  354 AÚ  691  
Náhrada cestovných výdavkov   
1.a) poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu     5  335  211  
Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov     5  354 AÚ  691  
b) účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu     651  512  335
333  
c) doplatok zamestnancovi, ak bol preddavok nižší     1  333  211  
Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov     1  354 AÚ  691  
2.a) poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu     5  335  211  
Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov     5  354 AÚ  691  
b) účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu     4  512  335  
c) zamestnanec vrátil nepoužitý preddavok, ak bol preddavok vyšší     1  211  335  
Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov     1  691  354 AÚ  

Príjem do pokladnice za školné

Rozpočtová klasifikácia použitá účte 211 alebo na bankovom účte 223


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Príjem za školné v hotovosti     10  211  318 (602)  
Prevod medzi pokladnicou a príjmovým rozpočtovým účtom) odvod hotovosti na príjmový rozpočtový účet   
– výdavkový pokladničný doklad     10  261  211  
– výpis z príjmového rozpočtového účtu     10  223  261  

Príklad účtovania hotovostných príjmov v obci


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice   
– príjmový pokladničný doklad     5 500  211  261  
– výpis z bankového účtu     5 500  261  221  
Inkaso faktúry v hotovosti     500  211  318  
Inkaso miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v hotovosti     500  211  318  
Inkaso dane z nehnuteľností v hotovosti     500  211  319  
Inkaso dane za psa v hotovosti     10  211  319  
Inkaso dane za užívanie verejného priestranstva v hotovosti     200  211  319  
Inkaso dane za predajné automaty v hotovosti     900  211  319  
Inkaso dane za nevýherné hracie automaty v hotovosti     900  211  319  
Daň za ubytovanie inkasovaná v hotovosti     200  211  319  
Inkaso správnych poplatkov v hotovosti     50  211  633  
Inkaso správnych poplatkov za výherné prístroje v hotovosti     1 500  211  633  
Inkaso správnych poplatkov za výherné prístroje v hotovosti prijaté vopred     1 500  211  384  
Inkaso za poskytnuté služby v hotovosti – vyhlasovanie rozhlasom, kopírovacie služby…     10  211  602  
Predaj materiálu v hotovosti     100  211  642  
Predaj tovaru v hotovosti     100  211  604  
Inkaso platobnou kartou   
a) dane z nehnuteľností (účtovanie na základe interného účtovného dokladu)     500  261  319  
b) platba platobnou kartou prijatá na bankový účet     500  221  261  

Príklad účtovania hotovostných výdavkov v obci uskutočnených z vlastných prostriedkovPopis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Prevod medzi pokladnicou a bankovými účtami  a) odvod hotovosti na bankový účet   
– výdavkový pokladničný doklad     1 000  261  211  
– výpis z bankového účtu     1 000  221  261  
b)výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice   
– príjmový pokladničný doklad     7 500  211  261  
– výpis z bankového účtu     7 500  261  221  
Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby     500  501  211  
Výplata miezd v hotovosti     5 000  331  211  
Nákup v hotovosti na reprezentačné účely     500  513  211  
Poštovné výdavky v hotovosti     200  518  211  
Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky ..)     500  213  211  
Poskytnutie preddavku zamestnancovi     500  335  211  
Platenie platobnou kartou   
a) nákup v maloobchode (účtovanie na základe interného účtovného dokladu)     1 500  04x, 1xx, 5xx,  261  
b) úhrada z bankového účtu za nákupy platené platobnou kartou     1 500  261  221  

Príklad účtovania hotovostných výdavkov v obci na prenesený výkon štátnej správy uskutočnených z prostriedkov štátneho rozpočtu


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Prevod medzi pokladnicou a bankovými účtami   
a) výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice   
– príjmový pokladničný doklad     7 500  211  261  
– výpis z bankového účtu     7 500  261  221  
Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby     500  501  211  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov     500  357  693  
Výplata miezd v hotovosti     5 000  331  211  
Poštovné výdavky v hotovosti     200  518  211  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov     200  357  693  
Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky…)     500  213  211  
Poskytnutie preddavku zamestnancovi     500  335  211  
Platenie platobnou kartou   
a) nákup materiálu v maloobchode (účtovanie na základe interného účtovného dokladu)     500  501  261  
b) vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov     500  357  693  
c) úhrada z bankového účtu za nákupy platené platobnou kartou     500  261  221  

Príklad účtovania hotovostných príjmov v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Inkaso faktúry v hotovosti     100  211  318  
Inkaso za školné v hotovosti     10  211  602  
Prevod medzi pokladnicou a príjmovým rozpočtovým účtom  
a)odvod hotovosti na príjmový rozpočtový účet   
– výdavkový pokladničný doklad     110  261  211  
– výpis z príjmového rozpočtového účtu     110  223  261  
Inkaso platobnou kartou   
a) faktúry za služby (účtovanie na základe interného účtovného dokladu)     500  261  318  
b) platba platobnou kartou prijatá na príjmový rozpočtový účet     500  223  261  

Príklad účtovania hotovostných výdavkov v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou uskutočnených z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých prostredníctvom obce


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Prevod medzi pokladnicou a výdavkovým rozpočtovým účtom   
a)výber hotovosti z výdavkového rozpočtového účtu do pokladnice   
– príjmový pokladničný doklad     7 500  211  261  
– výpis z výdavkového rozpočtového účtu     7 500  261  222  
Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby     50  501  211  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce zo štátneho rozpočtu do výnosov     50  357  693  
Výplata miezd v hotovosti     5 000  331  211  
Poštovné výdavky v hotovosti     200  518  211  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov     200  357  693  
Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky…)     500  213  211  
Platenie platobnou kartou   
a) nákup materiálu v maloobchode (účtovanie na základe interného účtovného dokladu)     500  501  261  
b) vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce zo štátneho rozpočtu do výnosov     500  357  693  
c) úhrada z výdavkového rozpočtového účtu za nákupy platené platobnou kartou     500  261  222  

Príklad účtovania hotovostných výdavkov v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou uskutočnených z prostriedkov zriaďovateľa


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Prevod medzi pokladnicou a výdavkovým rozpočtovým účtom  
a)výber hotovosti z výdavkového rozpočtového účtu do pokladnice  
– príjmový pokladničný doklad     7 500  211  261  
– výpis z výdavkového rozpočtového účtu     7 500  261  222  
Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov     7 500  354  691  
Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby     100  501  211  
Výplata miezd v hotovosti     5 300  331  211  
Poštovné výdavky v hotovosti     500  518  211  
Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky …)     500  213  211  
Poskytnutie preddavku zamestnancovi     500  335  211  
Platenie platobnou kartou  
a) nákup materiálu v maloobchode (účtovanie na základe interného účtovného dokladu)     500  501  261  
b) úhrada z výdavkového rozpočtového účtu za nákupy platené platobnou kartou     500  261  222  
c) vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov     500  354  691  

Príklad účtovania hotovostných príjmov v príspevkovej organizácii zriadenej obcou


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Inkaso faktúry v hotovosti     100  211  311  
Predaj materiálu v hotovosti     100  211  642  
Predaj tovaru v hotovosti     100  211  604  
Predaj služieb v hotovosti     100  211  602  
Inkaso platobnou kartou  
a) faktúra za služby (účtovanie na základe interného účtovného dokladu)     500  261  311  
b) platba platobnou kartou prijatá na bankový účet     500  221  261  

Príklad účtovania hotovostných výdavkov v príspevkovej organizácii zriadenej obcou uskutočnených z vlastných prostriedkov


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Prevod medzi pokladnicou a bankovými účtami   
a)odvod hotovosti na bankový účet  
– výdavkový pokladničný doklad     1 000  261  211  
– výpis z bankového účtu     1 000  221  261  
b)výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice      
– príjmový pokladničný doklad     7 500  211  261  
– výpis z bankového účtu     7 500  261  221  
Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby     500  501  211  
Výplata miezd v hotovosti     5 000  331  211  
Nákup v hotovosti na reprezentačné účely     500  513  211  
Poštovné výdavky v hotovosti     200  518  211  
Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky…)     500  213  211  
Poskytnutie preddavku zamestnancovi     500  335  211  
Platenie platobnou kartou  
a) nákup v maloobchode (účtovanie na základe interného účtovného dokladu)     1 500  04x, 1xx, 5xx,  261  
b) úhrada z bankového účtu za nákupy platené platobnou kartou     1 500  261  221  

Príklad účtovania hotovostných výdavkov v príspevkovej organizácii zriadenej obcou uskutočnených z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých prostredníctvom obce


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Prevod medzi pokladnicou a bankovými účtami   
a)výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice   
– príjmový pokladničný doklad     7 500  211  261  
– výpis z bankového účtu     7 500  261  221  
Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby     500  501  211  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce zo štátneho rozpočtu do výnosov     500  357  693  
Výplata miezd v hotovosti     5 000  331  211  
Poštovné výdavky v hotovosti     200  518  211  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce zo štátneho rozpočtu do výnosov     200  357  693  
Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky ..)     500  213  211  
Poskytnutie preddavku zamestnancovi     500  335  211  
Platenie platobnou kartou  
a) nákup materiálu v maloobchode (účtovanie na základe interného účtovného dokladu)     500  501  261  
b) vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce zo štátneho rozpočtu do výnosov     500  357  693  
c) úhrada z bankového účtu za nákupy platené platobnou kartou     500  261  221  

Príklad účtovania hotovostných výdavkov v príspevkovej organizácii zriadenej obcou uskutočnených z prostriedkov od zriaďovateľa


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Prevod medzi pokladnicou a bankovými účtami   
  1. výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice  
 
– príjmový pokladničný doklad    7 500  211  261  
– výpis z bankového účtu    7 500  261  221  
Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov    7 500  354  691  
Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby    100  501  211  
Výplata miezd v hotovosti    5 300  331  211  
Poštovné výdavky v hotovosti    500  518  211  
Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky …)    500  213  211  
Poskytnutie preddavku zamestnancovi    500  335  211  
b) platenie platobnou kartou   
a) nákup materiálu v maloobchode (účtovanie na základe interného účtovného dokladu)    500  501  261  
b) úhrada z bankového účtu za nákupy platené platobnou kartou    500  261  221  
c) vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov    500  354  691  

Príklad účtovania cenín v obci obstaraných z vlastných prostriedkov


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Nákup kolkov v hotovosti    150  213  211  
Spotreba kolkov zo zásoby    150  538  213  
Nákup poštových známok v hotovosti    50  213  211  
Spotreba poštových známok zo zásoby    50  518  213  
Nákup stravných lístkov od sprostredkovateľa stravovania na základe faktúry    50  213  321  
Úhrada dodávateľskej faktúry z bankového účtu    50  321  221  
Zúčtovanie stravných lístkov na základe interného účtovného dokladu   
– zákonný príspevok na stravovanie    28  527  213  
– cena stravných lístkov hradená zamestnancami    20  335  213  
– príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu    2  472  213  

Príklad účtovania cenín v obci obstaraných z prostriedkov zo štátneho rozpočtu


Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
Nákup kolkov v hotovosti    150  213  211  
Spotreba kolkov zo zásoby    150  538  213  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov    150  357  693  
Nákup poštových známok v hotovosti    50  213  211  
Spotreba poštových známok zo zásoby    50  518  213  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov    50  357  693  
Nákup stravných lístkov od sprostredkovateľa stravovania na základe faktúry    50  213  321  
Úhrada dodávateľskej faktúry z bankového účtu    50  321  221  
Zúčtovanie stravných lístkov na základe interného účtovného dokladu  
– zákonný príspevok na stravovanie    28  527  213  
– vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov    28  357  693  
– cena stravných lístkov hradená zamestnancami    20  335  213  
– príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu    2  472  213  
Účtovanie v bežnom roku   
Prijatý bežný transfer zo štátneho rozpočtu na činnosť obce (napr. dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce – matričná činnosť, pôsobnosť stavebných úradov, doprava, životné prostredie, školstvo) na bankový účet    50  221  357  
Nákup poštových známok v hotovosti    50  213  211  
Spotreba poštových známok zo zásoby    45  518  213  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov    45  357  693