dnes je 1.6.2020

Input:

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladov

12.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.3 Účtovanie na finančných účtoch formou príkladov

Ing. Miriam Majorová

PhD.

Ing Terézia Urbanová

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými transakciami a ich zaúčtovaním.


Štátna rozpočtová organizácia uhrádza výdavky za elektrickú energiu v sume 1 660 € zo svojho výdavkového účtu v súlade s rozpočtom bežných výdavkov stanoveným zriaďovateľom štátnej rozpočtovej organizácie.


Súčasne s realizáciou bežných rozpočtových ­výdavkov sa účtuje zúčtovanie bežných trans­ferov, teda vo vecnej a časovej súvislosti sa vo výške výdavkov zúčtováva do výnosov bežný transfer (bežné rozpočtové výdavky) od zriaďovateľa.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Vznik záväzku za spotrebovanú elektrickú energiu

 

1 660

 

502

 

321

 

Úhrada záväzku

 

1 660

 

321

 

225

 

Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom

 

1 660

 

352

 

681

 


Rozpočtová organizácia zriadená obcou uhrádza výdavky za elektrickú energiu v sume 50 000 Sk zo svojho výdavkového účtu v súlade s rozpočtom bežných výdavkov stanoveným zriaďovateľom štátnej rozpočtovej organizácie.

Rozdielom v porovnaní so štátnou rozpočtovou organizáciou je skutočnosť, že peňažné prostriedky na bežné výdavky, ktoré určí v rozpočte obec ako zriaďovateľ svojej rozpočtovej organizácie aj reálne prevedie zo svojho bežného účtu na príslušný výdavkový rozpočtový účet rozpočtovej organizácie.


Súčasne s realizáciou bežných rozpočtových výdavkov sa účtuje zúčtovanie bežných transferov, teda vo vecnej a časovej súvislosti sa vo výške výdavkov zúčtováva do výnosov bežný transfer (bežné rozpočtové výdavky) od ­zriaďovateľa.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Príjem peňažných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom (obcou) na úhradu bežných výdavkov, konkrétne na úhradu elektrickej energie, na výdavkový rozpočtový účet

 

1 660

 

222

 

354

 

Vznik záväzku za spotrebovanú elektrickú energiu

 

1 660

 

502

 

321

 

Úhrada záväzku

 

1 660

 

321

 

222

 

Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom

 

1 660

 

354

 

691

 


Štátna príspevková organizácia uhrádza výdavky za elektrickú energiu v sume 1 660 € zo svojho bežného účtu, ktoré obdržala od svojho zriaďovateľa ako príspevok na prevádzku v súlade s rozpočtovými pravidlami.


Súčasne s realizáciou bežných rozpočtových výdavkov sa účtuje zúčtovanie bežných transferov, teda vo vecnej a časovej súvislosti sa vo výške výdavkov zúčtováva do výnosov bežný transfer od zriaďovateľa.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Príjem peňažných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom (štátom) na úhradu bežných výdavkov, konkrétne na úhradu elektrickej energie, na bežný účet

 

1 660

 

221

 

352

 

Vznik záväzku za spotrebovanú elektrickú energiu

 

1 660

 

502

 

321

 

Úhrada záväzku

 

1 660

 

321

 

221

 

Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom

 

1 660

 

352

 

681

 


Príspevková organizácia zriadená obcou uhrádza výdavky za elektrickú energiu v sume 1 660 € zo svojho bežného účtu, ktoré obdržala od svojho zriaďovateľa ako príspevok na prevádzku v súlade s rozpočtovými pravidlami.


Súčasne v realizáciou bežných rozpočtových výdavkov sa účtuje zúčtovanie bežných transferov, teda vo vecnej a časovej súvislosti sa vo výške výdavkov zúčtováva do výnosov bežný transfer od zriaďovateľa.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Príjem peňažných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom (obcou) na úhradu bežných výdavkov, konkrétne na úhradu elektrickej energie, na bežný účet

 

1 660

 

221

 

354

 

Vznik záväzku za spotrebovanú elektrickú energiu

 

1 660

 

502

 

321

 

Úhrada záväzku

 

1 660

 

321

 

221

 

Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom

 

1 660

 

354

 

691

 


Obec uhrádza výdavky za elektrickú energiu v sume 1 660 € zo svojho bežného účtu, kde sa nachádzajú vlastné príjmy z činnosti obce.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Vznik záväzku za spotrebovanú elektrickú energiu

 

1 660

 

502

 

321

 

Úhrada záväzku

 

1 660

 

321

 

221

 


Štátna rozpočtová organizácia má vyinkasovať nedaňové príjmy zo svojej činnosti v sume 9 958 €, ktoré tvoria súčasť štátneho rozpočtu.


Každý vyinkasovaný rozpočtový príjem v štátnej rozpočtovej organizácii je vo svojej podstate rozpočtovým príjmom celkového štátneho rozpočtu, a preto sa účtuje predpis odvodu príslušného rozpočtového príjmu do rozpočtu zriaďovateľa, teda do štátneho rozpočtu.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Účtovanie výnosu z nedaňových rozpočtových príjmov

 

9 958

 

316

 

6XX

 

Zinkasovanie nedaňových rozpočtových príjmov

 

9 958

 

224

 

316

 

Predpis odvodu nedaňových rozpočtových príjmov

 

9 958

 

588

 

351

 


Rozpočtová organizácia zriadená obcou má vyinkasovať nedaňové príjmy zo svojej činnosti v sume 9 958 €.


Každý vyinkasovaný rozpočtový príjem v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou je vo svojej podstate rozpočtovým príjmom celkového obecného rozpočtu, a preto sa účtuje predpis odvodu príslušného rozpočtového príjmu do rozpočtu zriaďovateľa, teda obci a na rozdiel od štátnej rozpočtovej organizácii sa aj uskutoční reálny presun peňažných prostriedkov.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Účtovanie výnosu z nedaňových rozpočtových príjmov

 

9 958

 

316

 

6XX

 

Zinkasovanie nedaňových rozpočtových príjmov

 

9 958

 

223

 

316

 

Predpis odvodu nedaňových rozpočtových príjmov

 

9 958

 

588

 

351

 

Realizovaný odvod nedaňových rozpočtových príjmov obci

 

9 958

 

351

 

223

 


Obec má vyinkasovať daňové príjmy v sume 6 639 €.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Účtovanie výnosu z daňových príjmov

 

6 639

 

319

 

632

 

Zinkasovanie daňových príjmov

 

6 639

 

221

 

319

 


Obec vypočítala v zmysle rozpočtových pravidiel prebytok svojho rozpočtového hospodárenia vo výške 23 236 € a obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že všetky tieto prostriedky sa presunú do rezervného fondu.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Zaúčtovanie presunu peňažných prostriedkov vo výške prebytku rozpočtového hospodárenia obce na bankový účet rezervného fondu (obec má zriadený samostatný bankový účet pre peňažné prostriedky rezervného fondu)

 

23 236

 

221/AÚ

 

221/AÚ

 

Rezervný fond tvorený z prebytku rozpočtového hospodárenia je peňažným fondom, ktorého zaznamenávanie v účtovníctve sa významne zmenilo v porovnaní s metodikou platnou do konca roku 2007. Od roku 2008 sa prebytok rozpočtového hospodárenia nebude zisťovať a zaznamenávať v účtovníctve ako samostatná kategória, ale bude sa zaznamenávať na samostatnom analytickom účte k účtu 221 – Bankové účty iba výsledok jeho rozdelenia podľa rozhodnutia príslušných samosprávnych orgánov.


Obec vytvorila v zmysle platných právnych predpisov sociálny fond vo výške 3 983 €.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Povinný prídel do sociálneho fondu (obec má zriadený samostatný bankový účet pre peňažné prostriedky sociálneho fondu)

 

3 983

 

527

 

472

 

Presun peňažných prostriedkov medzi bankovými účtami obce:

– účtovanie na základe výpisu z bežného účtu obce

– účtovanie na základe výpisu z bankového účtu sociálneho fondu

 

3 983

3 983

 

261

221/AÚ

 

221/AÚ

261

 

Aj v prípade účtovania o peňažných prostriedkoch sociálneho fondu nastala zmena v porovnaní s metodikou platnou do konca roku 2007. Od roku 2008 už neexistuje samostatný syntetický účet pre bankový účet sociálneho fondu, ale o tomto bankovom účte sa účtuje na analytickom účte k syntetickému účtu 221 – Bankové účty.


Na účet obce boli na začiatku roka poukázané peňažné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 398 327 € určené pre rozpočtovú organizáciu v jej zriaďovateľskej pôsobnosti z dôvodu preneseného výkonu štátnej správy.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Prijatie peňažných prostriedkov na bankový účet obce zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy určených pre rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 

398 327

 

221

 

357

 

Poskytnutie peňažných prostriedkov ich konečnému príjemcovi, teda rozpočtovej organizácii

 

398 327

 

357

 

221

 

V uvedenom prípade je obec iba sprostredkovateľom na „ceste“ peňažných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, a preto sa v účtovníctve obce táto finančná transakcia neprejavuje ako náklad alebo výnos (nevplýva teda na výsledok hospodárenia obce), ale iba ako prírastok a následne úbytok peňažných prostriedkov so súvzťažným zápisom na účte zúčtovacích vzťahov.


Obec poskytla na začiatku roka peňažné prostriedky z vlastných príjmov vo výške 165 970 € na prevádzku rozpočtovej organizácii vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zároveň tejto rozpočtovej organizácii poskytla aj prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 232 357 €.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Poskytnutie peňažných prostriedkov rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti na jej prevádzku (bežný transfer)

 

165 970

 

584

 

221

 

Poskytnutie peňažných prostriedkov rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti na kapitálové výdavky (kapitálový transfer)

 

232 357

 

355

 

221

 

Bežný transfer poskytnutý organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa v momente poskytnutia stáva nákladom obce a kapitálový ­transfer sa v momente poskytnutia stáva zúčtovacím vzťahom, ktorý sa do nákladov obce bude dostávať postupne vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, teda vo výške jej odpisov, zostatkovej ceny alebo opravných položiek súvisiacich s dlho­dobým majetkom obstaraným z predmetného kapitálového transferu.


Obec poskytla na začiatku roka peňažné prostriedky z vlastných príjmov vo výške 99 582 € na prevádzku príspevkovej organizácii vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zároveň tejto príspevkovej organizácii poskytla aj prostriedky na obstaranie konkrétneho dlhodobého majetku vo výške 132 776 €.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Poskytnutie peňažných prostriedkov príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti na jej prevádzku (bežný transfer)

 

99 582

 

584

 

221

 

Poskytnutie peňažných prostriedkov príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti na obstaranie konkrétneho dlhodobého majetku (kapitálový transfer)

 

132 776

 

355

 

221

 


Obec získala peňažné prostriedky z dane za psa, ktorú má vo svojej kompetencii vo výške 6 639 €.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Predpis pohľadávky z dane za psa

 

6 639

 

319

 

632

 

Inkaso peňažných prostriedkov z dane za psa

 

6 639

 

221

 

319

 

Obec sa môže rozhodnúť, či si prostriedky z jednotlivých miestnych daní bude sledovať na analytických účtoch k syntetickému účtu 221 – Bankové účty alebo či sa aj reálne zriadi samostatné bankové účty pre jednotlivé miestne dane.


V štátnej rozpočtovej organizácii sa menili pokladníčky a pred uzatvorením dohody o hmotnej zodpovednosti s novo prijatou pracovníčkou bola vykonaná inventarizácia hotovostných peňažných prostriedkoch v pokladnici, pričom sa zistilo, že odchádzajúcej pokladníčke chýbajú peňažné prostriedky v hodnote 43 €. Štátna rozpočtová organizácia ako zamestnávateľ požaduje ešte pred odchodom pokladníčky úhradu tohto rozdielu.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Predpis pohľadávky voči odchádzajúcej štátnej zamestnankyne

 

43

 

335

 

211

 

Úhrada pohľadávky zo strany odchádzajúcej štátnej zamestnankyne

 

43

 

211

 

335

 


Príspevková organizácia zriadená obcou má svoje peňažné prostriedky uložené v komerčnej banke, ktorá je pripísala úroky a zároveň odpísala poplatok za vedenie účtu.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Prijaté úroky

 

33

 

221

 

662

 

Daň z úrokov

 

6

 

591

 

221

 

Poplatok za vedenie účtu

 

2

 

568

 

221

 


Vyšší územný celok prijal od príslušného ­daňového úradu peňažné prostriedky za daň z motorových vozidiel.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Príjem peňažných prostriedkov za daň z motorových vozidiel

 

1 892

 

221

 

632

 


Obec dostala zo štátneho rozpočtu peňažné prostriedky na výkon matričnej činnosti.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Príjem peňažných prostriedkov na matričnú činnosť (bežný transfer)

 

3 983

 

221

 

357

 


Obec dostala zo štátneho rozpočtu peňažné pros­triedky na obnovu historickej pamiatky, ktorá sa nachádza na jej území.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Príjem peňažných prostriedkov na obnovu historickej pamiatky (kapitálový transfer)

 

36 513

 

221

 

357

 


Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátila obci nepoužité peňažné prostriedky z bežného aj kapitálového transferu.

Účtovanie v obecnej rozpočtovej organizácii:


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Vrátenie nepoužitého bežného transferu

 

664

 

354

 

222

 

Vrátenie nepoužitého kapitálového transferu

 

398

 

354

 

222

 

Účtovanie v obci:


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Vrátenie nepoužitého bežného transferu

 

664

 

221

 

584

 

Vrátenie nepoužitého kapitálového transferu

 

398

 

221

 

355

 

Z uvedených súvzťažností je zrejme, že bežné a kapitálové transfery medzi obcou a jej rozpočtovou organizáciou predstavujú zrkadlový obraz.


Obec prijala peňažný dar od subjektu mimo verejnej správy.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Príjem darovaných peňažných prostriedkov od subjektu mimo verejnej správy

 

3 319

 

221

 

384

 


Obec prijala peňažné prostriedky, ktoré vo forme rozpočtových príjmov vyinkasovala rozpočtová organizácia v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Príjem rozpočtových príjmov od rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti

 

1 660

 

221

 

699

 


Vysporiadanie depozitného účtu v roku 2010 v štátnej rozpočtovej organizácii

Podľa § 26 zákona č. 523/2004 Z. z. (o rozpočtových pravidlách verejnej správy) môže štátna rozpočtová organizácia previesť na účet cudzích prostriedkov tzv. depozitný účet prostriedky predstavujúce výdavky štátneho rozpočtu za mesiac december 2009, ktoré sa uskutočnia v januári 2010, a to určené konkrétne na:

  • výplatu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní vrátane náhrad platov a miezd a cestovného vyplácaného súčasne s platom, so mzdou, výplatu odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a výplatu pracovných odmien odsúdených, ako aj ostatné peňažné nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov alebo z obdobných právnych vzťahov, ktoré sa vyplácajú spolu so mzdou,

  • odvod poistného a príspevkov do poistných fondov z platov uvedených v predchádzajúcej odrážke,

  • odvod poistného a príspevkov za osoby, za ktoré poistné a príspevok platí štát,

  • úhrady dávok sociálnej pomoci, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a na úhrady dávok podľa osobitných predpisov.

Ak sa tieto výdavky nevyčerpajú do konca februára 2010, odvedú sa do troch dní po vyúčtovaní realizovaných položiek na príjmový účet štátneho rozpočtu.


Účtovanie v roku 2009

Popis účtovného prípadu

 

MD

 

D

 

Prevod peňažných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov.

 

261

 

225

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov.

 

352

 

681

 

Prevod peňažných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov – výpis z účtu cudzích prostriedkov.

 

221

 

261

 

Hrubé mzdy zamestnancov zúčtované na základe zúčtovacích a výplatných listín alebo iných dokladov (vrátene odmien, príplatkov …).

 

521

 

331

 

Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom v zmysle zákonných predpisov.

 

524

 

336

 

Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami.

 

331

 

336

 

Preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov.

 

331

 

342

 

Ostatné zrážky z miezd napr. sporenie, pôžičky.

 

331

 

379

 


Účtovanie v roku 2010

Popis účtovného prípadu

 

MD

 

D

 

Výplata miezd zamestnancom z bankového účtu.

 

331

 

221

 

Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom v zmysle zákonných predpisov.

 

336

 

221

 

Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami

 

336

 

221

 

Úhrada preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov.

 

342

 

221

 

Úhrada ostatných zrážok napr. sporenia, pôžičky

 

379

 

221

 


Účtovanie rozdielu v súvislosti s depozitným účtom v roku 2010 – situácia keď na depozit bolo zaslaných viac peňažných prostriedkov ako sa reálne použilo

Popis účtovného prípadu

 

MD

 

D

 

Odvod nevyčerpaných peňažných prostriedkov na príjmový účet, účtovanie na základe výpisu z účtu cudzích prostriedkov.

 

261

 

221

 

Odvod nevyčerpaných peňažných prostriedkov na príjmový účet, účtovanie na základe výpisu z príjmového účtu.

 

224

 

261

 

Záväzok voči zriaďovateľovi z dôvodu nevyčerpaných prostriedkov na účte cudzích prostriedkov.

 

681,428

 

351

 


Vysporiadanie depozitného účtu v roku 2010 v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom

Podľa § 26 zákona č. 523/2004 Z. z. (o rozpočtových pravidlách verejnej správy) môže rozpočtová organizácia zriadená obcou alebo vyšším územným celkom previesť na účet cudzích prostriedkov tzv. depozitný účet prostriedky predstavujúce výdavky z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku za mesiac december 2009, ktoré sa uskutočnia v januári 2010, a to určené konkrétne na:

  • výplatu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní vrátane náhrad platov a miezd a cestovného vyplácaného súčasne s platom, so mzdou, výplatu odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a výplatu pracovných odmien odsúdených, ako aj ostatné peňažné nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov alebo z obdobných právnych vzťahov, ktoré sa vyplácajú spolu so mzdou,

  • odvod poistného a príspevkov do poistných fondov z platov uvedených v predchádzajúcej odrážke,

  • odvod poistného a príspevkov za osoby, za ktoré poistné a príspevok platí štát,

  • úhrady dávok sociálnej pomoci, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a na úhrady dávok podľa osobitných predpisov.

Ak sa tieto výdavky nevyčerpajú do konca februára 2010, odvedú sa do troch dní po vyúčtovaní realizovaných položiek na príjmový účet rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku.


Účtovanie v roku 2009

Popis účtovného prípadu

 

MD

 

D

 

Prevod peňažných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov.

 

261

 

222

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov.

 

354

 

691

 

Prevod peňažných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov – výpis z účtu cudzích prostriedkov.

 

221

 

261

 

Hrubé mzdy zamestnancov zúčtované na základe zúčtovacích a výplatných listín alebo iných dokladov (vrátene odmien, príplatkov …).

 

521

 

331

 

Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom v zmysle zákonných predpisov.

 

524

 

336

 

Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami.

 

331

 

336

 

Preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov.

 

331

 

342

 

Ostatné zrážky z miezd napr. sporenie, pôžičky.

 

331

 

379

 


Účtovanie v roku 2010

Popis účtovného prípadu

 

MD

 

D

 

Výplata miezd zamestnancom z bankového účtu.

 

331

 

221

 

Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom v zmysle zákonných predpisov.

 

336

 

221

 

Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami

 

336

 

221

 

Úhrada preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov.

 

342

 

221

 

Úhrada ostatných zrážok napr. sporenia, pôžičky

 

379

 

221

 


Účtovanie rozdielu v súvislosti s depozitným účtom v roku 2010 – situácia keď na depozit bolo zaslaných viac peňažných prostriedkov ako sa reálne použilo

Popis účtovného prípadu

 

MD

 

D

 

Odvod nevyčerpaných peňažných prostriedkov na príjmový účet, účtovanie na základe výpisu z účtu cudzích prostriedkov.

 

261

 

221

 

Odvod nevyčerpaných peňažných prostriedkov na príjmový účet, účtovanie na základe výpisu z príjmového účtu.

 

223

 

261

 

Záväzok voči zriaďovateľovi z dôvodu nevyčerpaných prostriedkov na účte cudzích prostriedkov.

 

691,428

 

351

 

Odvod rozpočtových príjmov zriaďovateľovi

 

351

 

223

 


Účtovanie miezd za mesiac december 2009 v obci – porovnanie situácií, keď sú uhrádzané z vlastných prostriedkov a z prostriedkov zo štátneho rozpočtu


Situácia, keď sú mzdy uhrádzané z vlastných prostriedkov obce

Popis účtovného prípadu

 

MD

 

D

 

Rok 2009

 

 

 

Hrubé mzdy zamestnancov

 

521

 

331

 

Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom

 

524

 

336

 

Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami

 

331

 

336

 

Preddavky na daň z príjmov zamestnancov

 

331

 

342

 

Daňový bonus

 

342

 

331

 

Ostatné zrážky z miezd – sporenia, pôžičky …

 

331

 

379

 

Zákonné zrážky z miezd na základe súdnych rozhodnutí

 

331

 

379

 

Povinný prídel do

sociálneho fondu

 

527

 

472

 

Rok 2010

 

 

 

Prevod peňažných prostriedkov na účet sociálneho fondu – výpis z bankového účtu

 

261

 

221 AÚ

RK

 

Prevod peňažných prostriedkov na účet sociálneho fondu – výpis z bankového účtu sociálneho fondu

 

221 AÚ

 

261

 

Výplata miezd zamestnancom z bankového účtu

 

331

 

221 RK

 

Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom

 

336

 

221 RK

 

Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami

 

336

 

221 RK

 

Úhrada preddavkov na daň z príjmov zamestnancov

 

342

 

221 RK

 

Úhrada ostatných zrážok z miezd – sporenia, pôžičky ..

 

379

 

221 RK

 

Úhrada zákonných zrážok z miezd na základe súdnych rozhodnutí

 

379

 

221 RK

 


Situácia, keď sú mzdy uhrádzané z prostriedkov štátneho rozpočtu, napr. pri matričnej činnosti

Popis účtovného prípadu

 

MD

 

D

 

Rok 2009

 

 

 

Prevod peňažných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov – výpis z BÚ

 

261

 

221 RK

 

Prevod peňažných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov – výpis z účtu osobitných prostriedkov

 

221

 

261

 

Hrubé mzdy zamestnancov zúčtované na základe zúčtovacích a výplatných listín alebo iných dokladov (vrátene odmien, príplatkov …)

 

521

 

331

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov

 

357

 

693

 

Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom v zmysle zákonných predpisov

 

524

 

336

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov

 

357

 

693

 

Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami

 

331

 

336

 

Preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov

 

331

 

342

 

Ostatné zrážky z miezd – sporenia, pôžičky …

 

331

 

379

 

Rok 2010

 

 

 

Výplata miezd zamestnancom z bankového účtu

 

331

 

221

 

Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom v zmysle zákonných predpisov

 

336

 

221

 

Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami

 

336

 

221

 

Úhrada preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov

 

342

 

221

 

Úhrada ostatných zrážok – sporenia, pôžičky …

 

379

 

221

 


Príklad účtovania na samostatnom mimorozpočtovom účte

Účtovanie na samostatnom mimorozpočtovom účte – § 23 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.


 

Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

 

Mimorozpočtový účet

 

 

 

 

1.

 

Príjem peňažných prostriedkov formou daru

od subjektu mimo verejnej správyDarca neurčil účel použitia daru.

(napr. od podnikateľa) na bankový účet na bežné výdavky.

 

500

 

221

 

384

 

2.

 

Odvod peňažných prostriedkov pri použití z mimorozpočtového účtu na príjmový rozpočtový účet

– výpis z mimorozpočtového účtu

– výpis z príjmového rozpočtového účtu

 

500

500

 

261

223

 

221

261

 

3.

 

Skutočne realizovaný prevod z príjmového rozpočtového účtu na bankový účet zriaďovateľa (obce)

 

500

 

351

 

223

 

4.

 

Zúčtovacie vzťahy k zriaďovateľovi (obci) – predpis pohľadávky voči zriaďovateľovi v zmysle

§ 23

zákona o rozpočtových pravidlách

 

500

 

354

 

351

 

 

Výdavkový rozpočtový účet

 

 

 

 

5.

 

Príjem peňažných prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet z bankového účtu obce

 

500

 

222

 

354

 

6.

 

FA od dodávateľa za služby

 

500

 

518

 

321

 

7.

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie daru

od subjektu mimo verejnej správy

do výnosov

 

500

 

384

 

697

 

8.

 

Úhrada FA za služby z výdavkového rozpočtového účtu

 

500

 

321

 

222

 

 

Mimorozpočtový účet

 

 

 

 

9.

 

Príjem peňažných prostriedkov formou daru

od subjektu mimo verejnej správyDarca neurčil účel použitia daru.

(napr. od podnikateľa) na bankový účet na kapitálové výdavky.

 

2 500

 

221

 

384

 

10.

 

Odvod peňažných prostriedkov pri použití z mimorozpočtového účtu na príjmový rozpočtový účet

– výpis z mimorozpočtového účtu

– výpis z príjmového rozpočtového účtu

 

2 500

2 500

 

261

223

 

221

261

 

11.

 

Skutočne realizovaný prevod z príjmového rozpočtového účtu na bankový účet zriaďovateľa (obce)

 

2 500

 

351

 

223

 

12.

 

Zúčtovacie vzťahy k zriaďovateľovi (obci) – predpis pohľadávky voči zriaďovateľovi v zmysle

§ 23

zákona o rozpočtových pravidlách

 

2 500

 

354

 

351

 

 

Výdavkový rozpočtový účet

 

 

 

 

13.

 

Príjem peňažných prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet z bankového účtu obce

 

2 500

 

222

 

354

 

14.

 

FA od dodávateľa za DHM – počítač

 

2 500

 

042

 

321

 

15.

 

Úhrada FA za DHM z výdavkového rozpočtového účtu

 

2 500

 

321

 

222

 

16.

 

Zaradenie počítača do používania na základe protokolu o zaradení do užívania …

 

2 500

 

022

 

042

 

17.

 

Účtovné odpisy počítača

 

500

 

551

 

082

 

18.

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu

od subjektu mimo verejnej správy

do výnosov.

 

500

 

384

 

698

 

 

Mimorozpočtový účet

 

 

 

 

19.

 

Príjem peňažných prostriedkov formou daru

od subjektu mimo verejnej správyDarca určil účel použitia daru – nákup počítača.

(napr. od podnikateľa) na bankový účet na kapitálové výdavky.

 

2 800

 

221

 

372

 

20.

 

Odvod peňažných prostriedkov pri použití z mimorozpočtového účtu na príjmový rozpočtový účet

– výpis z mimorozpočtového účtu

– výpis z príjmového rozpočtového účtu

 

2 800

2 800

 

261

223

 

221

261

 

21.

 

Skutočne realizovaný prevod z príjmového rozpočtového účtu na bankový účet zriaďovateľa (obce)

 

2 800

 

351

 

223

 

22.

 

Zúčtovacie vzťahy k zriaďovateľovi (obci) – predpis pohľadávky voči zriaďovateľovi v zmysle

§ 23

zákona o rozpočtových pravidlách

 

2 800

 

354

 

351

 

 

Výdavkový rozpočtový účet

 

 

 

 

23.

 

Príjem peňažných prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet z bankového účtu obce

 

2 800

 

222

 

354

 

24.

 

FA od dodávateľa za DHM – počítač

 

2 800

 

042

 

321

 

25.

 

Úhrada FA za DHM z výdavkového rozpočtového účtu

 

2 800

 

321

 

222

 

26.

 

Zúčtovanie účelového peňažného daru na kapitálové výdavky

od subjektu mimo verejnej správy

(napr. od podnikateľa) do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)

 

2 800

 

372

 

384

 

27.

 

Zaradenie počítača do používania na základe protokolu o zaradení do užívania …

 

2 800

 

022

 

042

 

28.

 

Účtovné odpisy počítača

 

700

 

551

 

082

 

29.

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu

od subjektu mimo verejnej správy

do výnosov.

 

700

 

384

 

698

 


Príklady účtovania hotovosti v obci

Vlastné prostriedky


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Prevod medzi pokladnicou a bankovými účtami

 

 

 

 

a) odvod hotovosti na bankový účet

 

 

 

 

– výdavkový pokladničný doklad

 

10

 

261

 

211

 

– výpis z bankového účtu

 

10

 

221

 

261

 

b) výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice

 

 

 

 

– príjmový pokladničný doklad

 

550

 

211

 

261

 

– výpis z bankového účtu

 

550

 

261

 

221

 

Platenie platobnou kartou

 

 

 

 

a) nákup v maloobchode

 

15

 

04x, 1xx, 5xx,

 

261

 

b) úhrada z bankového účtu

 

15

 

261

 

221 RK

 

Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby

 

5

 

501

 

211 RK

 

Výplata miezd v hotovosti

 

500

 

331

 

211 RK

 

Nákup v hotovosti na reprezentačné účely

 

5

 

513

 

211 RK

 

Poštovné výdavky v hotovosti

 

2

 

518

 

211 RK

 

Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky ..)

 

5

 

213

 

211 RK

 

Náhrada cestovných výdavkov

 

 

 

 

1.

a) poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu

 

5

 

335

 

211 RK

 

b) účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu

 

6

5

1

 

512

 

335

333

 

c) doplatok zamestnancovi, ak bol preddavok nižší

 

1

 

333

 

211 RK

 

2.

a) poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu

 

5

 

335

 

211 RK

 

b) účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu

 

4

 

512

 

335

 

c) zamestnanec vrátil nepoužitý preddavok, ak bol preddavok vyšší

 

1

 

211 RK

 

335

 

Inkaso FA v hotovosti

 

100

 

211 RK

 

318

 

Inkaso dane z nehnuteľností v hotovosti

 

50

 

211 RK

 

319

 

Inkaso v hotovosti – vyhlasovanie rozhlasom, kopírovacie služby ....

 

1

 

211 RK

 

602

 

Predaj v hotovosti napr. materiálu

 

1

 

211 RK

 

642

 

Bežný transfer poskytnutý zo ŠR na prenesené kompetencie – dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce – matričná činnosť, pôsobnosť stavebných úradov, doprava, životné prostredie, školstvo


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Prevod medzi pokladnicou a bankovými účtami

 

 

 

 

a) výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice

 

 

 

 

– príjmový pokladničný doklad

 

550

 

211

 

261

 

– výpis z bankového účtu

 

550

 

261

 

221

 

Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby

 

5

 

501

 

211 RK

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov

 

5

 

357 AÚ

 

693

 

Výplata miezd v hotovosti

 

500

 

331

 

211 RK

 

Nákup v hotovosti na reprezentačné účely

 

5

 

513

 

211 RK

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov

 

5

 

357 AÚ

 

693

 

Poštovné výdavky v hotovosti

 

2

 

518

 

211 RK

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov

 

2

 

357 AÚ

 

693

 

Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky ..)

 

5

 

213

 

211 RK

 

Náhrada cestovných výdavkov

 

 

 

 

1.

a) poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu

 

5

 

335

 

211 RK

 

b) účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu

 

6

5

1

 

512

 

335

333

 

c) doplatok zamestnancovi, ak bol preddavok nižší

 

1

 

333

 

211 RK

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov

 

6

 

357 AÚ

 

693

 

2.

a) poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu

 

5

 

335

 

211 RK

 

b) účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu

 

4

 

512

 

335

 

c) zamestnanec vrátil nepoužitý preddavok, ak bol preddavok vyšší

 

1

 

211 RK

 

335

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov

 

4

 

357 AÚ

 

693

 


Príklady účtovania hotovosti v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou

Bežný transfer poskytnutý prostredníctvom obce zo ŠR do RO na prenesené kompetencie (základná škola)

Rozpočtová klasifikácia použitá na účte 211 alebo na bankovom účte 222


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Prevod medzi pokladnicou a výdavkovým rozpočtovým účtom

 

 

 

 

a) výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice

 

 

 

 

– príjmový pokladničný doklad

 

550

 

211

 

261

 

– výpis z bankového účtu

 

550

 

261

 

221

 

Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby

 

5

 

501

 

211

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov

 

5

 

357 AÚ

 

693

 

Výplata miezd v hotovosti

 

500

 

331

 

211

 

Nákup v hotovosti na reprezentačné účely

 

5

 

513

 

211

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov

 

5

 

357 AÚ

 

693

 

Poštovné výdavky v hotovosti

 

2

 

518

 

211

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov

 

2

 

357 AÚ

 

693

 

Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky ..)

 

5

 

213

 

211

 

Náhrada cestovných výdavkov

 

 

 

 

1.

a) poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu

 

5

 

335

 

211

 

b) účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu

 

6

5

1

 

512

 

335

333

 

c) doplatok zamestnancovi, ak bol preddavok nižší

 

1

 

333

 

211

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov

 

6

 

357 AÚ

 

693

 

2.

a) poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu

 

5

 

335

 

211

 

b) účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu

 

4

 

512

 

335

 

c) zamestnanec vrátil nepoužitý preddavok, ak bol preddavok vyšší

 

1

 

211

 

335

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce zo ŠR do výnosov

 

4

 

357 AÚ

 

693

 

Bežný transfer od zriaďovateľa (obce) poskytnutý z vlastných prostriedkov do RO na originálne kompetencie (školská jedáleň, školsky klub …)

Rozpočtová klasifikácia použitá na účte 211 alebo na bankovom účte 222

1. spôsob:


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Prevod medzi pokladnicou a výdavkovým rozpočtovým účtom

 

 

 

 

a) výber hotovosti z výdavkového rozpočtového účtu do pokladnice

 

550

550

 

211

261

 

261

222

 

– príjmový pokladničný doklad

 

550

 

211

 

261

 

– výpis z výdavkového rozpočtového účtu

 

550

 

261

 

222

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

550

 

354 AÚ

 

691

 

Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby

 

5

 

501

 

211

 

Výplata miezd v hotovosti

 

500

 

331

 

211

 

Nákup v hotovosti na reprezentačné účely

 

5

 

513

 

211

 

Poštovné výdavky v hotovosti

 

2

 

518

 

211

 

Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky ..)

 

5

 

213

 

211

 

Náhrada cestovných výdavkov

 

 

 

 

1.

a) poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu

 

5

 

335

 

211

 

b) účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu

 

6

5

1

 

512

 

335

333

 

c) doplatok zamestnancovi, ak bol preddavok nižší

 

1

 

333

 

211

 

2.

a) poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu

 

5

 

335

 

211

 

b) účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu

 

4

 

512

 

335

 

c) zamestnanec vrátil nepoužitý preddavok, ak bol preddavok vyšší

 

1

 

211

 

335

 

2. spôsob:


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Prevod medzi pokladnicou a výdavkovým rozpočtovým účtom

 

 

 

 

a) výber hotovosti z výdavkového rozpočtového účtu do pokladnice

 

 

 

 

– príjmový pokladničný doklad

 

550

 

211

 

261

 

– výpis z výdavkového rozpočtového účtu

 

550

 

261

 

222

 

Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby

 

5

 

501

 

211

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

5

 

354 AÚ

 

691

 

Výplata miezd v hotovosti

 

500

 

331

 

211

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

500

 

354 AÚ

 

691

 

Nákup v hotovosti na reprezentačné účely

 

5

 

513

 

211

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

5

 

354 AÚ

 

691

 

Poštovné výdavky v hotovosti

 

2

 

518

 

211

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

2

 

354 AÚ

 

691

 

Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky ..)

 

5

 

213

 

211

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

5

 

354 AÚ

 

691

 

Náhrada cestovných výdavkov

 

 

 

 

1.

a) poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu

 

5

 

335

 

211

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

5

 

354 AÚ

 

691

 

b) účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu

 

6

5

1

 

512

 

335

333

 

c) doplatok zamestnancovi, ak bol preddavok nižší

 

1

 

333

 

211

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

1

 

354 AÚ

 

691

 

2.

a) poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu

 

5

 

335

 

211

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

5

 

354 AÚ

 

691

 

b) účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu

 

4

 

512

 

335

 

c) zamestnanec vrátil nepoužitý preddavok, ak bol preddavok vyšší

 

1

 

211

 

335

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

1

 

691

 

354 AÚ

 

Príjem do pokladnice za školné

Rozpočtová klasifikácia použitá účte 211 alebo na bankovom účte 223


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Príjem za školné v hotovosti

 

10

 

211

 

318 (602)

 

Prevod medzi pokladnicou a príjmovým rozpočtovým účtom

a) odvod hotovosti na príjmový rozpočtový účet

 

 

 

 

– výdavkový pokladničný doklad

 

10

 

261

 

211

 

– výpis z príjmového rozpočtového účtu

 

10

 

223

 

261

 

Príklad účtovania hotovostných príjmov v obci


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice

 

 

 

 

– príjmový pokladničný doklad

 

5 500

 

211

 

261

 

– výpis z bankového účtu

 

5 500

 

261

 

221

 

Inkaso faktúry v hotovosti

 

500

 

211

 

318

 

Inkaso miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v hotovosti

 

500

 

211

 

318

 

Inkaso dane z nehnuteľností v hotovosti

 

500

 

211

 

319

 

Inkaso dane za psa v hotovosti

 

10

 

211

 

319

 

Inkaso dane za užívanie verejného priestranstva v hotovosti

 

200

 

211

 

319

 

Inkaso dane za predajné automaty v hotovosti

 

900

 

211

 

319

 

Inkaso dane za nevýherné hracie automaty v hotovosti

 

900

 

211

 

319

 

Daň za ubytovanie inkasovaná v hotovosti

 

200

 

211

 

319

 

Inkaso správnych poplatkov v hotovosti

 

50

 

211

 

633

 

Inkaso správnych poplatkov za výherné prístroje v hotovosti

 

1 500

 

211

 

633

 

Inkaso správnych poplatkov za výherné prístroje v hotovosti prijaté vopred

 

1 500

 

211

 

384

 

Inkaso za poskytnuté služby v hotovosti – vyhlasovanie rozhlasom, kopírovacie služby…

 

10

 

211

 

602

 

Predaj materiálu v hotovosti

 

100

 

211

 

642

 

Predaj tovaru v hotovosti

 

100

 

211

 

604

 

Inkaso platobnou kartou

 

 

 

 

a) dane z nehnuteľností (účtovanie na základe interného účtovného dokladu)

 

500

 

261

 

319

 

b) platba platobnou kartou prijatá na bankový účet

 

500

 

221

 

261

 

Príklad účtovania hotovostných výdavkov v obci uskutočnených z vlastných prostriedkov


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Prevod medzi pokladnicou a bankovými účtami

 

 

 

 

a) odvod hotovosti na bankový účet

 

 

 

 

– výdavkový pokladničný doklad

 

1 000

 

261

 

211

 

– výpis z bankového účtu

 

1 000

 

221

 

261

 

b)výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice

 

 

 

 

– príjmový pokladničný doklad

 

7 500

 

211

 

261

 

– výpis z bankového účtu

 

7 500

 

261

 

221

 

Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby

 

500

 

501

 

211

 

Výplata miezd v hotovosti

 

5 000

 

331

 

211

 

Nákup v hotovosti na reprezentačné účely

 

500

 

513

 

211

 

Poštovné výdavky v hotovosti

 

200

 

518

 

211

 

Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky ..)

 

500

 

213

 

211

 

Poskytnutie preddavku zamestnancovi

 

500

 

335

 

211

 

Platenie platobnou kartou

 

 

 

 

a) nákup v maloobchode (účtovanie na základe interného účtovného dokladu)

 

1 500

 

04x, 1xx, 5xx,

 

261

 

b) úhrada z bankového účtu za nákupy platené platobnou kartou

 

1 500

 

261

 

221

 

Príklad účtovania hotovostných výdavkov v obci na prenesený výkon štátnej správy uskutočnených z prostriedkov štátneho rozpočtu


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Prevod medzi pokladnicou a bankovými účtami

 

 

 

 

a) výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice

 

 

 

 

– príjmový pokladničný doklad

 

7 500

 

211

 

261

 

– výpis z bankového účtu

 

7 500

 

261

 

221

 

Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby

 

500

 

501

 

211

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov

 

500

 

357

 

693

 

Výplata miezd v hotovosti

 

5 000

 

331

 

211

 

Poštovné výdavky v hotovosti

 

200

 

518

 

211

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov

 

200

 

357

 

693

 

Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky…)

 

500

 

213

 

211

 

Poskytnutie preddavku zamestnancovi

 

500

 

335

 

211

 

Platenie platobnou kartou

 

 

 

 

a) nákup materiálu v maloobchode (účtovanie na základe interného účtovného dokladu)

 

500

 

501

 

261

 

b) vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov

 

500

 

357

 

693

 

c) úhrada z bankového účtu za nákupy platené platobnou kartou

 

500

 

261

 

221

 

Príklad účtovania hotovostných príjmov v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Inkaso faktúry v hotovosti

 

100

 

211

 

318

 

Inkaso za školné v hotovosti

 

10

 

211

 

602

 

Prevod medzi pokladnicou a príjmovým rozpočtovým účtom

 

 

 

 

a)odvod hotovosti na príjmový rozpočtový účet

 

 

 

 

– výdavkový pokladničný doklad

 

110

 

261

 

211

 

– výpis z príjmového rozpočtového účtu

 

110

 

223

 

261

 

Inkaso platobnou kartou

 

 

 

 

a) faktúry za služby (účtovanie na základe interného účtovného dokladu)

 

500

 

261

 

318

 

b) platba platobnou kartou prijatá na príjmový rozpočtový účet

 

500

 

223

 

261

 

Príklad účtovania hotovostných výdavkov v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou uskutočnených z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých prostredníctvom obce


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Prevod medzi pokladnicou a výdavkovým rozpočtovým účtom

 

 

 

 

a)výber hotovosti z výdavkového rozpočtového účtu do pokladnice

 

 

 

 

– príjmový pokladničný doklad

 

7 500

 

211

 

261

 

– výpis z výdavkového rozpočtového účtu

 

7 500

 

261

 

222

 

Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby

 

50

 

501

 

211

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce

zo štátneho rozpočtu do výnosov

 

50

 

357

 

693

 

Výplata miezd v hotovosti

 

5 000

 

331

 

211

 

Poštovné výdavky v hotovosti

 

200

 

518

 

211

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce

zo ŠR do výnosov

 

200

 

357

 

693

 

Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky…)

 

500

 

213

 

211

 

Platenie platobnou kartou

 

 

 

 

a) nákup materiálu v maloobchode (účtovanie na základe interného účtovného dokladu)

 

500

 

501

 

261

 

b) vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce zo štátneho rozpočtu do výnosov

 

500

 

357

 

693

 

c) úhrada z výdavkového rozpočtového účtu za nákupy platené platobnou kartou

 

500

 

261

 

222

 

Príklad účtovania hotovostných výdavkov v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou uskutočnených z prostriedkov zriaďovateľa


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Prevod medzi pokladnicou a výdavkovým rozpočtovým účtom

 

 

 

 

a)výber hotovosti z výdavkového rozpočtového účtu do pokladnice

 

 

 

 

– príjmový pokladničný doklad

 

7 500

 

211

 

261

 

– výpis z výdavkového rozpočtového účtu

 

7 500

 

261

 

222

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa

do výnosov

 

7 500

 

354

 

691

 

Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby

 

100

 

501

 

211

 

Výplata miezd v hotovosti

 

5 300

 

331

 

211

 

Poštovné výdavky v hotovosti

 

500

 

518

 

211

 

Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky …)

 

500

 

213

 

211

 

Poskytnutie preddavku zamestnancovi

 

500

 

335

 

211

 

Platenie platobnou kartou

 

 

 

 

a) nákup materiálu v maloobchode (účtovanie na základe interného účtovného dokladu)

 

500

 

501

 

261

 

b) úhrada z výdavkového rozpočtového účtu za nákupy platené platobnou kartou

 

500

 

261

 

222

 

c) vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

500

 

354

 

691

 

Príklad účtovania hotovostných príjmov v príspevkovej organizácii zriadenej obcou


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Inkaso faktúry v hotovosti

 

100

 

211

 

311

 

Predaj materiálu v hotovosti

 

100

 

211

 

642

 

Predaj tovaru v hotovosti

 

100

 

211

 

604

 

Predaj služieb v hotovosti

 

100

 

211

 

602

 

Inkaso platobnou kartou

 

 

 

 

a) faktúra za služby (účtovanie na základe interného účtovného dokladu)

 

500

 

261

 

311

 

b) platba platobnou kartou prijatá na bankový účet

 

500

 

221

 

261

 

Príklad účtovania hotovostných výdavkov v príspevkovej organizácii zriadenej obcou uskutočnených z vlastných prostriedkov


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Prevod medzi pokladnicou a bankovými účtami

 

 

 

 

a)odvod hotovosti na bankový účet

 

 

 

 

– výdavkový pokladničný doklad

 

1 000

 

261

 

211

 

– výpis z bankového účtu

 

1 000

 

221

 

261

 

b)výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice

 

 

 

 

– príjmový pokladničný doklad

 

7 500

 

211

 

261

 

– výpis z bankového účtu

 

7 500

 

261

 

221

 

Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby

 

500

 

501

 

211

 

Výplata miezd v hotovosti

 

5 000

 

331

 

211

 

Nákup v hotovosti na reprezentačné účely

 

500

 

513

 

211

 

Poštovné výdavky v hotovosti

 

200

 

518

 

211

 

Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky…)

 

500

 

213

 

211

 

Poskytnutie preddavku zamestnancovi

 

500

 

335

 

211

 

Platenie platobnou kartou

 

 

 

 

a) nákup v maloobchode (účtovanie na základe interného účtovného dokladu)

 

1 500

 

04x, 1xx, 5xx,

 

261

 

b) úhrada z bankového účtu za nákupy platené platobnou kartou

 

1 500

 

261

 

221

 

Príklad účtovania hotovostných výdavkov v príspevkovej organizácii zriadenej obcou uskutočnených z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých prostredníctvom obce


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Prevod medzi pokladnicou a bankovými účtami

 

 

 

 

a)výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice

 

 

 

 

– príjmový pokladničný doklad

 

7 500

 

211

 

261

 

– výpis z bankového účtu

 

7 500

 

261

 

221

 

Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby

 

500

 

501

 

211

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce

zo štátneho rozpočtu do výnosov

 

500

 

357

 

693

 

Výplata miezd v hotovosti

 

5 000

 

331

 

211

 

Poštovné výdavky v hotovosti

 

200

 

518

 

211

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce

zo štátneho rozpočtu do výnosov

 

200

 

357

 

693

 

Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky ..)

 

500

 

213

 

211

 

Poskytnutie preddavku zamestnancovi

 

500

 

335

 

211

 

Platenie platobnou kartou

 

 

 

 

a) nákup materiálu v maloobchode (účtovanie

na základe interného účtovného dokladu)

 

500

 

501

 

261

 

b) vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu prostredníctvom obce zo štátneho rozpočtu do výnosov

 

500

 

357

 

693

 

c) úhrada z bankového účtu za nákupy platené platobnou kartou

 

500

 

261

 

221

 

Príklad účtovania hotovostných výdavkov v príspevkovej organizácii zriadenej obcou uskutočnených z prostriedkov od zriaďovateľa


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Prevod medzi pokladnicou a bankovými účtami

 

 

 

 

a)výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice

 

 

 

 

– príjmový pokladničný doklad

 

7 500

 

211

 

261

 

– výpis z bankového účtu

 

7 500

 

261

 

221

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

7 500

 

354

 

691

 

Nákup drobného materiálu účtovaného do spotreby

 

100

 

501

 

211

 

Výplata miezd v hotovosti

 

5 300

 

331

 

211

 

Poštovné výdavky v hotovosti

 

500

 

518

 

211

 

Nákup cenín v hotovosti (poštové známky, kolky …)

 

500

 

213

 

211

 

Poskytnutie preddavku zamestnancovi

 

500

 

335

 

211

 

Platenie platobnou kartou

 

 

 

 

a) nákup materiálu v maloobchode (účtovanie na základe interného účtovného dokladu)

 

500

 

501

 

261

 

b) úhrada z bankového účtu za nákupy platené platobnou kartou

 

500

 

261

 

221

 

c) vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

500

 

354

 

691

 

Príklad účtovania cenín v obci obstaraných z vlastných prostriedkov


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Nákup kolkov v hotovosti

 

150

 

213

 

211

 

Spotreba kolkov zo zásoby

 

150

 

538

 

213

 

Nákup poštových známok v hotovosti

 

50

 

213

 

211

 

Spotreba poštových známok zo zásoby

 

50

 

518

 

213

 

Nákup stravných lístkov od sprostredkovateľa stravovania na základe faktúry

 

50

 

213

 

321

 

Úhrada dodávateľskej faktúry z bankového účtu

 

50

 

321

 

221

 

Zúčtovanie stravných lístkov na základe interného účtovného dokladu

 

 

 

 

– zákonný príspevok na stravovanie

 

28

 

527

 

213

 

– cena stravných lístkov hradená zamestnancami

 

20

 

335

 

213

 

– príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu

 

2

 

472

 

213

 

Príklad účtovania cenín v obci obstaraných z prostriedkov zo štátneho rozpočtu


Popis účtovného prípadu

 

Suma v €

 

MD

 

D

 

Nákup kolkov v hotovosti

 

150

 

213

 

211

 

Spotreba kolkov zo zásoby

 

150

 

538

 

213

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov

 

150

 

357

 

693

 

Nákup poštových známok v hotovosti

 

50

 

213

 

211

 

Spotreba poštových známok zo zásoby

 

50

 

518

 

213

 

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov

 

50

 

357

 

693

 

Nákup stravných lístkov od sprostredkovateľa stravovania na základe faktúry

 

50

 

213

 

321

 

Úhrada dodávateľskej faktúry z bankového účtu

 

50

 

321

 

221

 

Zúčtovanie stravných lístkov na základe interného účtovného dokladu