dnes je 8.7.2020

Input:

Účet 501 - Spotreba materiálu

13.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1.1 Účet 501 – Spotreba materiálu

Ing. Štefan Fabian

 PhD. Ing. Ján Šelbacký

Na tomto účte účtujú účtovné jednotky v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob (spôsob A alebo spôsob B účtovania zásob) hlavne o:

 1. spotrebe materiálu, pričom do materiálu patria hlavne:

  • suroviny (základný materiál), t. j. hmoty, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu,

  • pomocné látky – hmoty, ktoré prechádzajú tiež priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu (napr. lak na výrobky),

  • prevádzkové látky – hmoty, ktoré sú potrebné pre prevádzku organizácie alebo celku (napr. mazadlá, palivo, PHM, čistiace prostriedky),

  • náhradné diely, t. j. predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného stavu,

  • obaly – slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov. Nenávratné obaly sa dodávajú zákazníkovi alebo odovzdávajú vo vnútri účtovnej jednotky spolu s daným obsahom. Návratné obaly, ktorých obstarávacia cena je 30 000,– Sk a nižšia za predmet a doba použiteľnosti kratšia ako jeden rok, sa považujú za zásoby,

  • spotreba nakupovaných polotovarov

  • spotreba potravín na výrobu jedál vo vlastnom stravovacom zariadení

 2. v rámci spotreby materiálu sa účtuje i:

  • drobný hmotný majetok, o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobým hmotným odpisovaným majetkom

  • nákup materiálu účtovaný priamo do spotreby o ktorom tak rozhodla účtovná jednotka v internom predpise,

  • spotreba reklamného, propagačného materiálu, propagačných brožúr, katalógov

  • spotreba tlačív, kancelárskych potrieb, formulárov

  • nákup a predplatné odbornej literatúry, tlače, právnych predpisov

  • spotreba materiálu na účely požiarnej ochrany, civilnej obrany, hygienické potreby, pracovné a ochranné pomôcky, rovnošaty, lieky, nápoje podľa hygienického predpisu,

  • spotreba nakúpených osív, sadív, hnojív, ochranných prostriedkov, krmív a dezinfekčných prostriedkov

 3. v rámci inventarizácie:

  • nezavinené manká a škody na materiáloch vo výšky stanovených noriem prirodzených úbytkov

  • prebytky materiálu v prípade, ak sa preukáže chybné účtovanie spotreby (v prospech účtu)

Analytické členenie tohto účtu si stanovuje účtovná jednotka podľa vlastných potrieb a rozhodnutia v účtovom rozvrhu.

Poznámka: Nižšie uvedené účtovné prípady vzťahujúce sa k účtovaniu nákladov sú účtované ako u neplatiteľov DPH.

Pre účtovanie u platiteľov platí nasledovná zjednodušená všeobecná schéma pri účtovaní účtovných prípadov podliehajúcich DPH v zmysle príslušných ustanovení zákona o DPH (Použitím účtu 343 - Daň z pridanej hodnoty)


 

 

MD

 

D

 

5xx

 

Uskutočnené zdaniteľné plnenie:

-  pri účtovaní na základe došlej faktúry

-  pri účtovaní úhrady v hotovosti (bez poskytnutej zálohy zamestnancovi)

-  pri účtovaní úhrady v hotovosti (z poskytnutej zálohy zamestnancovi

 

5xx,343

5xx,343

5xx,343

 

3xx

211

335

 

A. účtovanie spotreby materiálu pri použití spôsobu A pri účtovaní zásob:

Účet 501 - Spotreba materiálu

Výsledkový účet, nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia

Na účte 501 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


501

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie spotreby základného materiálu, pomocných látok, prevádzkových látok, náhradných dielov, obalov a nakupovaných polotovarov a potravín na základe výdaja zo skladu

 

501

 

112

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Spotreba potravín na výrobu jedál vo vlastnom stravovacom zariadení

 

501

 

112

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Výdaj drobného hmotného majetok, o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobým hmotným odpisovaným majetkom

 

501

 

112

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Spotreba materiálu na požiarne účely, hygienické potreby, pracovné a ochranné pomôcky, lieky, nápoje podľa hygienického predpisu

 

501

 

112

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Spotreba nakúpených osív, sadív, hnojív, ochranných prostriedkov, krmív a dezinfekčných prostriedkov

 

501

 

112

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Spotreba materiálu vlastnej výroby, ktorý bol aktivovaný na sklad

 

501

 

112

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie spotreby PHM pri účtovaní cez sklad

 

501

 

112

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie podielu vedľajších nákladov obstarania, ak sú podľa rozhodnutia účtovnej jednotky vedené na osobitnom analytickom účte

 

501

 

112

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie podielu oceňovacích odchýlok, ak sú podľa rozhodnutia účtovnej jednotky vedené na osobitnom analytickom účte

 

501

 

112

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Úbytok materiálu pri inventarizácii v rámci noriem prirodzených úbytkov materiálu

 

501

 

112

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Prijatá zľava z ceny materiálu poskytnutá dodávateľom materiálu a služieb spojených z obstaraním, ak materiál už bol spotrebovaný (rovnako uplatnená reklamácia):

-  v prípade že pôvodná faktúra nebola uhradená

-  v prípade že pôvodná faktúra už bola uhradená

 

321

315

 

501

501

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie konečného zostatku pri uzatváraní účtovných kníh

 

710

 

501

 

Spotreba materiálu účtovaná priamym účtovaním do spotreby (bez účtovania na sklad):


501

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúra za nákup materiálov, odbornej literatúry, časopisov, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a ostatného materiálu o ktorom účtovná jednotka rozhodla o priamom účtovaní do spotreby

 

501

 

321

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Priamy nákup materiálov, odbornej literatúry, časopisov, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a ostatného materiálu v hotovosti o ktorom účtovná jednotka rozhodla o priamom účtovaní do spotreby

 

501

 

211

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Nákup materiálov, odbornej literatúry, časopisov, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a ostatného materiálu v hotovosti o ktorom účtovná jednotka rozhodla o priamom účtovaní do spotreby (z poskytnutého preddavku zamestnancovi)

 

501

 

335

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Prebytok materiálu zistený pri inventarizácii, v prípade že je preukázané, že k nemu došlo nesprávnym účtovaním pri výdaji do spotreby

 

112

 

501

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie spotreby PHM pri účtovaní prostredníctvom účtu pohľadávok voči zamestnancom

 

501

 

335

 

B. Účtovanie spotreby materiálu pri použití spôsobu B pri účtovaní zásob:

I. Účtovné zápisy v priebehu účtovného obdobia:


501

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie prijatej faktúry za dodávku základného materiálu, pomocných látok, prevádzkových látok, náhradných dielov, obalov a nakupovaných polotovarov

 

501

 

321, 479

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie prijatej faktúry za dodávku potravín na výrobu jedál vo vlastnom stravovacom zariadení

 

501

 

321

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie prijatej faktúry za dodávku drobného hmotného majetok, o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobým hmotným odpisovaným majetkom

 

501

 

321

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie prijatej faktúry za dodavku materiálu na požiarne účely, hygienické potreby, pracovné a ochranné pomôcky, lieky, nápoje podľa hygienického predpisu

 

501

 

321

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie prijatej faktúry za dodávku osív, sadív, hnojív, ochranných prostriedkov, krmív a dezinfekčných prostriedkov

 

501

 

321

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie prijatej faktúry za PHM pri účtovaní cez sklad

 

501

 

321

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Zľava z ceny materiálu poskytnutá dodávateľom materiálu a služieb spojených z obstaraním, ak faktúra ešte nebola uhradená (rovnako uplatnená reklamácia)

 

−501

 

−321

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Zľava z ceny materiálu poskytnutá dodávateľom materiálu a služieb spojených z obstaraním, ak faktúra už bola uhradená (rovnako uplatnená reklamácia)

 

315

 

501

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Prijatá faktúra externé výkony predstavujúce vedľajšie náklady obstarania

 

501

 

321

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Nákup materiálu z preddavku zamestnanca

 

501

 

335

 

501

 

 

MD

 

D

 

 

Clo, dovozná prirážka pri dovoze materiálu na základe dokladov colnice

 

501

 

379

 

501

 

 

MD

 

D