dnes je 8.7.2020

Input:

Účet 501 - Spotreba materiálu

8.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1.1 Účet 501 - Spotreba materiálu

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Na tomto účte účtujú účtovné jednotky v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob (spôsob A alebo spôsob B účtovania zásob) hlavne o:

1. spotrebe materiálu, pričom do materiálu patria hlavne:

 • suroviny (základný materiál), t. j. hmoty, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu,

 • pomocné látky – hmoty, ktoré prechádzajú tiež priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu (napr. lak na výrobky),

 • prevádzkové látky – hmoty, ktoré sú potrebné pre prevádzku organizácie alebo celku (napr. mazadlá, palivo, PHM, čistiace prostriedky),

 • náhradné diely, t. j. predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného stavu,

 • obaly – slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov. spotreba nakupovaných polotovarov

 • spotreba potravín na výrobu jedál vo vlastnom stravovacom zariadení

2. v rámci spotreby materiálu sa účtuje i:

 • drobný hmotný majetok, o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobým hmotným odpisovaným majetkom

 • nákup materiálu účtovaný priamo do spotreby o ktorom tak rozhodla účtovná jednotka v internom predpise,

 • spotreba reklamného, propagačného materiálu, propagačných brožúr, katalógov

 • spotreba tlačív, kancelárskych potrieb, formulárov

 • nákup a predplatné odbornej literatúry, tlače, právnych predpisov

 • spotreba materiálu na účely požiarnej ochrany, civilnej obrany, hygienické potreby, pracovné a ochranné pomôcky, rovnošaty, lieky, nápoje podľa hygienického predpisu,

 • spotreba nakúpených osív, sadív, hnojív, ochranných prostriedkov, krmív a dezinfekčných prostriedkov

3. v rámci inventarizácie:

 • nezavinené manká a škody na materiáloch vo výšky stanovených noriem prirodzených úbytkov

 • prebytky materiálu v prípade, ak sa preukáže chybné účtovanie spotreby (v prospech účtu)

Analytické členenie tohto účtu si stanovuje účtovná jednotka podľa vlastných potrieb a rozhodnutia v účtovom rozvrhu.

Poznámka: Nižšie uvedené účtovné prípady vzťahujúce sa k účtovaniu nákladov sú účtované ako u neplatiteľov DPH.

Pre účtovanie u platiteľov platí nasledovná zjednodušená všeobecná schéma pri účtovaní účtovných prípadov podliehajúcich DPH v zmysle príslušných ustanovení zákona o DPH (Použitím účtu 343 - Daň z pridanej hodnoty).

  MD D 
5xx  Uskutočnené zdaniteľné plnenie:   
 - pri účtovaní na základe došlej faktúry  5xx,343  3xx  
 - pri účtovaní úhrady v hotovosti (bez poskytnutej zálohy zamestnancovi)  5xx,343  211  
 - pri účtovaní úhrady v hotovosti (z poskytnutej zálohy zamestnancovi  5xx,343  335  

A. účtovanie spotreby materiálu pri použití spôsobu A pri účtovaní zásob:

Účet 501 - Spotreba materiálu

Výsledkový účet, nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia

Na účte 501 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


501  MD D 
   Zúčtovanie spotreby základného materiálu, pomocných látok, prevádzkových látok, náhradných dielov, obalov a nakupovaných polotovarov a potravín na základe výdaja zo skladu 501  112  
501  MD D 
   Spotreba potravín na výrobu jedál vo vlastnom stravovacom zariadení 501  112  
501  MD D 
   Výdaj drobného hmotného majetok, o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobým hmotným odpisovaným majetkom 501  112  
501  MD D 
   Spotreba materiálu na požiarne účely, hygienické potreby, pracovné a ochranné pomôcky, lieky, nápoje podľa hygienického predpisu 501  112  
501  MD D 
   Spotreba nakúpených osív, sadív, hnojív, ochranných prostriedkov, krmív a dezinfekčných prostriedkov 501  112  
501  MD D 
   Spotreba materiálu vlastnej výroby, ktorý bol aktivovaný na sklad 501  112  
501  MD D 
   Zúčtovanie spotreby PHM pri účtovaní cez sklad 501  112  
501  MD D 
   Zúčtovanie podielu vedľajších nákladov obstarania, ak sú podľa rozhodnutia účtovnej jednotky vedené na osobitnom analytickom účte 501  112  
501  MD D 
   Zúčtovanie podielu oceňovacích odchýlok, ak sú podľa rozhodnutia účtovnej jednotky vedené na osobitnom analytickom účte 501  112  
501  MD D 
   Úbytok materiálu pri inventarizácii v rámci noriem prirodzených úbytkov materiálu 501  112  
501  MD D 
   Prijatá zľava z ceny materiálu poskytnutá dodávateľom materiálu a služieb spojených z obstaraním, ak materiál už bol spotrebovaný (rovnako uplatnená reklamácia):   
 - v prípade že pôvodná faktúra nebola uhradená  321  501  
 - v prípade že pôvodná faktúra už bola uhradená  315  501  
501  MD D 
   Zúčtovanie konečného zostatku pri uzatváraní účtovných kníh 710  501  

Spotreba materiálu účtovaná priamym účtovaním do spotreby (bez účtovania na sklad):

501  MD D 
   Faktúra za nákup materiálov, odbornej literatúry, časopisov, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a ostatného materiálu o ktorom účtovná jednotka rozhodla o priamom účtovaní do spotreby 501  321  
501  MD D 
   Priamy nákup materiálov, odbornej literatúry, časopisov, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a ostatného materiálu v hotovosti o ktorom účtovná jednotka rozhodla o priamom účtovaní do spotreby 501  211  
501  MD D 
   Nákup materiálov, odbornej literatúry, časopisov, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a ostatného materiálu v hotovosti o ktorom účtovná jednotka rozhodla o priamom účtovaní do spotreby (z poskytnutého preddavku zamestnancovi) 501  335  
501  MD D 
   Prebytok materiálu zistený pri inventarizácii, v prípade že je preukázané, že k nemu došlo nesprávnym účtovaním pri výdaji do spotreby 112  501  
501  MD D 
   Zúčtovanie spotreby PHM pri účtovaní prostredníctvom účtu pohľadávok voči zamestnancom 501  335  

B. Účtovanie spotreby materiálu pri použití spôsobu B pri účtovaní zásob:

I. Účtovné zápisy v priebehu účtovného obdobia:

501  MD D 
   Zúčtovanie prijatej faktúry za dodávku základného materiálu, pomocných látok, prevádzkových látok, náhradných dielov, obalov a nakupovaných polotovarov 501  321, 479  
501  MD D 
   Zúčtovanie prijatej faktúry za dodávku potravín na výrobu jedál vo vlastnom stravovacom zariadení 501  321  
501  MD D 
   Zúčtovanie prijatej faktúry za dodávku drobného hmotného majetok, o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobým hmotným odpisovaným majetkom 501  321  
501  MD D 
   Zúčtovanie prijatej faktúry za dodavku materiálu na požiarne účely, hygienické potreby, pracovné a ochranné pomôcky, lieky, nápoje podľa hygienického predpisu 501  321  
501  MD D 
   Zúčtovanie prijatej faktúry za dodávku osív, sadív, hnojív, ochranných prostriedkov, krmív a dezinfekčných prostriedkov 501  321  
501  MD D 
   Zúčtovanie prijatej faktúry za PHM pri účtovaní cez sklad 501  321  
501  MD D 
   Zľava z ceny materiálu poskytnutá dodávateľom materiálu a služieb spojených z obstaraním, ak faktúra ešte nebola uhradená (rovnako uplatnená reklamácia) −501  −321  
501  MD D 
   Zľava z ceny materiálu poskytnutá dodávateľom materiálu a služieb spojených z obstaraním, ak faktúra už bola uhradená (rovnako uplatnená reklamácia) 315  501  
501  MD D 
   Prijatá faktúra externé výkony predstavujúce vedľajšie náklady obstarania 501  321  
501  MD D 
   Nákup materiálu z preddavku zamestnanca 501  335  
501  MD D