dnes je 8.7.2020

Input:

Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

3.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3.4 Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová

Na účte 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa účtujú záväzky zo sociálneho zabezpečenia voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni, vo výške ustanovenej osobitným predpisov a sumy dobrovoľne hradené zamestnávateľom.

Účet 336 je aktívno/pasívny účet a jeho konečný zostatok sa vykazuje v súvahe buď na strane aktív v obežnom majetku alebo pasív ako cudzí zdroj.


336  MD D 
 Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh 701  336  
1.  Zúčtovanie záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom  524  336  
2.  Zúčtovanie záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancom  331  336  
3.  Záväzky z doplnkového dôchodkového poistenia hradené zamestnávateľom  525  336  
4.  Záväzky z doplnkového dôchodkového poistenia hradené zamestnancom 331  336  
5.  Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradených zamestnancami z výdavkového účtu  336  22x  
6.  Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradených zamestnávateľom z výdavkového účtu 336  22x  
7.  Úhrada záväzkov z doplnkového dôchodkového sporenia hradených zamestnávateľom z výdavkového účtu  336  22x  
 8.  Na základe vykonanej kontroly sociálnej, zdravotnej poisťovne za bežné obdobie: 
 Nedoplatok za zamestnávateľa  524  336  
 Nedoplatok za zamestnanca  336  524  
9.  Rozdiel vyplývajúci z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie so zdravotnou poisťovňou za zamestnancov: 
 Nedoplatok za zamestnanca  331  336  
 Preplatok za zamestnanca   336  331