dnes je 9.8.2020

Input:

Účet 321 - Dodávatelia

8.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.1 Účet 321 – Dodávatelia

Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová

Účet 321 – Dodávatelia je pasívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok sa vykazuje v súvahe na strane pasív. Na tomto účte sa účtujú záväzky voči dodávateľovi pri vzniku záväzku. Neúčtujú sa tu zmenkové záväzky. Záväzkom sa rozumie existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Dá sa spoľahlivo oceniť. Záväzky sú cudzie zdroje krytia, za časového hľadiska sa delia na krátkodobé a dlhodobé.


P .č. Obsah účtovného prípadu  MD D 
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh 701  321  
   Faktúry za materiál a tovar pri spôsobe účtovania „A” 111,131  321  
   Faktúry za materiál a tovar pri spôsobe účtovania „B” 501,504  321  
    Prijatá faktúra od dodávateľa za dodanie dlhodobého majetku, zásob, energie a služieb- cena dodávky bez DPH- DPH na odpočítanie- celková fakturovaná suma  04x,11x, 13x,502, 511,518,343  321  
   Prijaté faktúry za dodávky zvierat (okrem zvierat základného stáda) pri spôsobe B účtovania zásob: 501  321  
   Prijaté faktúry za dodávky energie 502  321  
   Prijaté faktúry za ostatné neskladovateľné dodávky 503  321  
   Prijaté faktúry za poskytnuté služby 51x  321  
   Faktúry za subdodávky 518  321  
   Nákup cenín na faktúru 213  321  
   Storno dodávateľskej faktúry za materiál pri odmietnutí prevzatia dodávky 321  111, 112  
   Storno dodávateľskej faktúry za tovar pri odmietnutí prevzatia dodávky 321  131, 132  
   Zľavy na materiáli poskytnuté dodávateľom pri spôsobe A účtovania zásob 321  111, 112  
   Zľavy na tovare poskytnuté dodávateľom pri spôsobe A účtovania zásob 321  131, 132  
   Faktúry dodávateľov za nakúpené telefónne karty, stravné lístky a iné ceniny 213  321  
   Úhrady od dodávateľov z reklamovaných pohľadávok 221  321  
   Vyúčtovanie náhrad za výdavky uskutočnené dodávateľom za odberateľa alebo iné účtovné jednotky 315  321  
   Faktúry za drobný materiál zúčtovávaný do spotreby na základe rozhodnutia účtovnej jednotky 501  321  
   Faktúry za nákup kníh, časopisov, kancelárskeho materiálu pri jeho súčasnom odovzdaní do spotreby 501  321  
   Zmluvné pokuty za neodobratie alebo prekročenie dodávok elektrickej energie, plynu a pod. 544  321  
   Faktúra za predmety odovzdané ako dar 548  321  
   Faktúry za opravy a udržovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 511  321  
   Faktúry za externé dodávky prác spojených a služieb spojených so zabezpečovaním a obnovou základných funkcií objektov kultúrnych pamiatok 511  321  
   Faktúry za prepravné výkony nákladnej autodopravy (s výnimkou nákladov na dopravu, ktorá vstupuje do obstarávacej ceny majetku) 518  321  
   Faktúra za likvidáciu objektov a odvoz odpadu z likvidácie (v prípade, že nevstupujú do obstarávacej ceny nového objektu) 518  321  
   Faktúry za telekomunikačné služby 518  321  
   Faktúry za dodávky použité na reprezentačné účely (pohostenie, občerstvenie, dary propagačných predmetov a pod.) 513  321  
   Faktúry za preklady, expertízy, štúdie, rozmnožovanie 518  321  
   Faktúry za upratovanie, čistenie, odvoz odpadov a pod. 518  321  
   Faktúry za stráženie objektov, parkovanie vozidiel a pod. 518  321  
   Faktúry za poradenské služby, audítorskú činnosť, právne zastupovanie a pod. 518  321  
   Faktúry za inzerciu, reklamné relácie a inú reklamu 518  321  
   Faktúry za pobyt železničných vozňov 518  321  
   Faktúry za hodnotenie a schvaľovanie výrobkov (napr. štátna skúšobňa) 518  321  
   Faktúry za školenia pracovníkov vykonané inými subjektmi 518  321  
   Faktúry za dodávky stavebných prác 042  321  
   Faktúry za prepravné služby pri obstaraní dlhodobého hmotného majetku 042  321  
   Faktúry za dopravu materiálu a tovaru 11x, 13x  321  
   Faktúry za práce a služby spojené s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku 041  321  
   Faktúry za obstaranie pozemkov 042  321  
   Faktúry za obstaranie predmetov z drahých kovov 043  321  
   Úhrady záväzkov tuzemským dodávateľom peniazmi 321  211, 221, 222, 225  
    Faktúra od dodávateľa v cudzej mene za dodanie tovaru alebo služieb, záväzok sa účtuje v eurách aj v cudzej mene 04x, 11x, 5xx  321  
   Úhrada faktúry v cudzej mene z bankového účtu zriadeného v eurách (prepočet na eurá kurzom v cene podľa výpisu: 321  221  
 Úhrada faktúry v cudzej mene v hotovosti (prepočet na eurá v cene v akej je ocenený úbytok cudzej meny v eurách) 321  211  
 Kurzový rozdiel, ktorý vznikol na účte 321 pri úhrade záväzku: 
 kurzový zisk  321  663  
 kurzová strata  563  321  
   Reklamácie voči dodávateľom pred úhradu faktúr 321  11x, 13x, 501, 504  
   Reklamácie voči dodávateľom po úhrade faktúr 315  11x, 13x, 501, 504  
   Vrátené nepoužité odberné karty dodávateľovi pred uplynutím platnosti 321  213  
   Zánik záväzku voči dodávateľovi v prípade, ak zanikla povinnosť jeho zaplatenia  321  648  
   Vyúčtovanie dobropisov dodávateľov k dodávkam obstarávaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku pred jeho zaradením do používania 321  041, 042  
   Vyúčtovanie dobropisov dodávateľov k dodávkam obstarávaného hmotného a nehmotného majetku po ich zaradení do používania 321  01x, 02x, 03x  
   Dodávateľské faktúry za materiál alebo tovar zúčtované ku koncu roka za dodávky neprevzaté 119, 139  321  
   Storno zápisu v nasledujúcom roku, v prípade že dodávky neboli realizované 321  119, 139  
   Úhrada záväzku z poskytnutého prevádzkového preddavku 321  314