dnes je 8.7.2020

Input:

Účet 321 - Dodávatelia

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.1 Účet 321 – Dodávatelia

Ing. Štefan Fabian

 PhD. Ing. Ján Šelbacký

Pasívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D

Na účte 321 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


321

 

 

MD

 

D

 

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

 

701

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Prijaté faktúry od dodávateľov u neplatiteľa DPH

 

Úč. triedy 0,1,5,3,

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za materiál a tovar pri spôsobe účtovania „A“

 

111,131

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za materiál a tovar pri spôsobe účtovania „B“

 

501,504

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Prijaté faktúry od dodávateľov za dodávky dlhodobého nehmotného a hmotného majetku u platiteľa DPH:

-  celková fakturovaná suma

-  hodnota dodávky

-  suma DPH na vstupe

 

041, 042

343

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Prijaté faktúry od dodávateľov za materiál a tovar pri spôsobe A účtovania zásob u platiteľa DPH:

-  celková fakturovaná suma

-  hodnota materiálu alebo tovaru

-  suma DPH na vstupe

 

11x, 13x

343

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Prijaté faktúry za dodávky zvierat (okrem zvierat základného stáda) priúčtovania zásob

spôsobe A 

 

124

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Prijaté faktúry od dodávateľov za materiál a tovar priúčtovania zásob u platiteľa DPH:

spôsobe B

-  celková fakturovaná suma

-  hodnota materiálu, alebo tovaru

-  suma DPH na vstupe

 

501, 504

343

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Prijaté faktúry za dodávky zvierat (okrem zvierat základného stáda) pri spôsobe B účtovania zásob:

 

501

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Prijaté faktúry za dodávky energie

 

502

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Prijaté faktúry za ostatné neskladovateľné dodávky

 

503

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Prijaté faktúry za poskytnuté služby

 

51x

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za subdodávky

 

518

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Nákup cenín na faktúru

 

213

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Storno dodávateľskej faktúry za materiál pri odmietnutí prevzatia dodávky

 

321

 

111, 112

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Storno dodávateľskej faktúry za tovar pri odmietnutí prevzatia dodávky

 

321

 

131, 132

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Zľavy na materiáli poskytnuté dodávateľom pri spôsobe A účtovania zásob

 

321

 

111, 112

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Zľavy na tovare poskytnuté dodávateľom pri spôsobe A účtovania zásob

 

321

 

131, 132

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry dodávateľov za nakúpené telefónne karty, stravné lístky a iné ceniny

 

213

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrady od dodávateľov z reklamovaných pohľadávok

 

221

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie náhrad za výdavky uskutočnené dodávateľom za odberateľa alebo iné účtovné jednotky

 

315

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Predpis úhrad zamestnancom za súkromné telefonické hovory zistené pred zúčtovaním telefónneho účtu

 

335

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za drobný materiál zúčtovávaný do spotreby na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

 

501

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za nákup kníh, časopisov, kancelárskeho materiálu pri jeho súčasnom odovzdaní do spotreby

 

501

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Zmluvné pokuty za neodobratie alebo prekročenie dodávok elektrickej energie, plynu a pod.

 

544

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúra za predmety odovzdané ako dar

 

548

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za opravy a udržovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

 

511

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za externé dodávky prác spojených a služieb spojených so zabezpečovaním a obnovou základných funkcií objektov kultúrnych pamiatok

 

511

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtované cestovné za zamestnancov a sťahovacie náklady

 

512

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za prepravné výkony nákladnej autodopravy (s výnimkou nákladov na dopravu, ktorá vstupuje do obstarávacej ceny majetku)

 

518

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Náklady na likvidáciu objektov a odvoz odpadu z likvidácie (v prípade, že nevstupujú do obstarávacej ceny nového objektu)

 

518

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za telekomunikačné služby

 

518

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za dodávky použité na reprezentačné účely (pohostenie, občerstvenie, dary propagačných predmetov a pod.)

 

513

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Nájomné a požičovné za hnuteľné a nehnuteľné veci

 

518

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za preklady, expertízy, štúdie, rozmnožovanie

 

518

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za upratovanie, čistenie, odvoz odpadov a pod.

 

518

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za stráženie objektov, parkovanie vozidiel a pod.

 

518

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za poradenské služby, audítorskú činnosť, právne zastupovanie a pod.

 

518

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za inzerciu, reklamné relácie a inú reklamu

 

518

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za pobyt železničných vozňov

 

518

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za hodnotenie a schvaľovanie výrobkov (napr. štátna skúšobňa)

 

518

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za školenia pracovníkov vykonané inými subjektmi

 

518

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za dodávky pri investičnej výstavbe

 

042

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za prepravné služby pri obstaraní dlhodobého hmotného majetku

 

042

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za dopravu materiálu a tovaru

 

11x, 13x

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za práce a služby spojené s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku

 

041

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za obstaranie pozemkov

 

042

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za obstaranie predmetov z drahých kovov

 

043

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrady záväzkov tuzemským dodávateľom peniazmi

 

321

 

211, 221, 222, 225

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada záväzku v cudzej mene z devízového účtu (prepočet kurzom NBS):

-  kurzový zisk

-  kurzová strata

 

321

321

563

 

221 AÚ

663

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada záväzku v cudzej mene z korunového účtu (prepočet kurzom komerčnej banky):

-  kurzový zisk

-  kurzová strata

 

321

321

563

 

221

663

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Reklamácie voči dodávateľom pred úhradu faktúr

 

321

 

11x, 13x, 501, 504

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Reklamácie voči dodávateľom po úhrade faktúr

 

315

 

11x, 13x, 501, 504

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Vrátené nepoužité odberné karty dodávateľovi pred uplynutím platnosti

 

321

 

213

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Odpis premlčaných záväzkov

 

321

 

648

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie dobropisov dodávateľov k dodávkam obstarávaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku pred jeho zaradením do používania

 

321

 

041, 042

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie dobropisov dodávateľov k dodávkam obstarávaného hmotného a nehmotného majetku po ich zaradení do používania

 

321

 

01x, 02x, 03x

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Dodávateľské faktúry za materiál alebo tovar zúčtované ku koncu roka za dodávky neprevzaté

 

119, 139

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Storno zápisu v nasledujúcom roku, v prípade že dodávky neboli realizované

 

321

 

119, 139

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada záväzku z poskytnutého prevádzkového preddavku

 

321

 

314

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada záväzku dodávateľom dlhodobého majetku z poskytnutých preddavkov

 

321

 

051, 052

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie zrážkovej dane a zabezpečenia dane z príjmov u platiteľa pri platbách do zahraničia v súlade so zákonom o dani z príjmov

 

321

 

342

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie nevyfakturovaných dodávok z predchádzajúceho roka po obdržaní faktúry:

- v prípade, že účtovná jednotka vedela presnú sumu

- v prípade, že účtovná jednotka nevedela presnú sumu

 

326

323

 

321

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh:

- kurzová strata

- kurzový zisk

 

563

321

 

321

663

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

 

321

 

702