dnes je 28.9.2020

Input:

Účet 261 - Peniaze na ceste

4.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.1 Účet 261 - Peniaze na ceste

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Na tomto účte sa účtujú peniaze na ceste. Používa sa na preklenutie časového nesúlade medzi vkladmi, výbermi peňazí, šekov a prijatím bankových výpisov účtovnou jednotkou a na účtovanie prevodov medzi jednotlivými bankovými účtami navzájom, medzi bankovými účtami a bankovými úvermi, bankovými úvermi navzájom ako i medzi pokladňami.

Aktívny účet – začiatočný a konečný zostatok na strane MD, alebo D

Na účte 261 účtujú všetky účtovné jednotky


261     MD   
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh:  
   - aktívneho začiatočného stavu    261    701    
   - pasívneho začiatočného stavu    701    261    
   Výber peňažných prostriedkov v hotovosti z bankového účtu do pokladne:  
   - účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu    211    261    
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu    261    22x    
   Odvod peňažných prostriedkov z pokladne na bankový účet  
   - účtovanie na základe výdavkového pokladničného dokladu    261    211    
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu    22x    261    
   Prevod peňažných prostriedkov medzi pokladnicami  
   - účtovanie na základe výdavkového pokladničného dokladu P1    261    211 P1    
   - účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu P2    211 P2    261    
   Prevod peňažných prostriedkov medzi bankovými účtami: (napr. na účet sociálneho fondu, termínovaný vklad, účty fondov a pod.)  
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu B1    261    22x B1    
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu B2    22x B2    261    
   Prijatý krátkodobý úver prevodom na bankový účet  
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu    221    261    
   - účtovanie na základe výpisu z úveru    261    231    
   Splátka krátkodobého úveru z bankového účtu  
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu    261    221    
   - účtovanie na základe výpisu z úveru    231    261    
   Splátka krátkodobého úveru z dlhodobého úveru:  
   - účtovanie na základe výpisu z účtu dlhodobého úveru    261    461    
   - účtovanie na základe výpisu z účtu krátkodobého úveru    231    261    
   Prijatý dlhodobý úver prevodom na bankový účet:  
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu    221    261    
   - účtovanie na základe výpisu z úveru    261    461    
   Splátka dlhodobého úveru z bankového účtu:  
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu    261    221    
   - účtovanie na základe výpisu z úveru    461    261    
   Splátka dlhodobého úveru prijatím krátkodobého úveru:  
   - účtovanie na základe výpisu z účtu krátkodobého úveru    261    231    
   - účtovanie na základe výpisu z účtu dlhodobého úveru    461    261    
   Nákup prostriedkov cudzej meny z bankového účtu  
   - účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu    211AÚ    261    
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu    261    22x    
   Vrátenie nepoužitých prostriedkov cudzej meny na bankový účet:  
   - účtovanie na základe výdavkového pokladničného dokladu    261    221AÚ    
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu    22x    261    
   - kurzový zisk pri prevode    261    663    
   - kurzová strata pri prevode    563    261    
   Odovzdanie šekov z pokladne na preplatenie banke  
   - účtovanie na základe výdavkového pokladničného dokladu    261    211    
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu    22x    261    
   Platba platobnou kartou:  
   - rôzne platby za nákupy a služby    04x,1xx, 5xx    261    
   - výpis z bankového účtu za platbu nákupnou kartou    261    22x    
   Prijatá platba platobnou kartou  
   - predaj tovaru, výrobkov služieb, ak sa platba uskutoční platobnou kartou    261    6xx    
   - výpis z bankového účtu pri prijatej platbe platobnou kartou    22x    261    
   Otvorenie akreditívu v banke:  
   - účtovanie na základe výpisu z bankového účtu    261    221    
   - účtovanie na základe výpisu z účtu akreditívu    221AÚ    261    
   Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných:  
   - aktívneho začiatočného stavu    702    261    
   - pasívneho začiatočného stavu    261    702