dnes je 25.1.2021

Input:

Účet 211 - Pokladnica

7.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.1 Účet 211 – Pokladnica

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Na tomto účte sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti (bankovky a mince), šekov prijatých namiesto hotových peňazí, poukážok na zúčtovanie, napr. poukážky na odber tovaru a služieb.

Súčasťou pokladničnej hotovosti sú výplaty vo výplatných vreckách, depozitá, ak sa v deň výplaty neodovzdali príjemcovi.

Stav peňazí v pokladnice sa nenahrádza potvrdenkami alebo úpismi. Peniaze v hotovosti zverené zamestnancom na použitie na vopred stanovené účely a šeky vydané na použitie sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom.

V rámci syntetického účtu 211 – Pokladnica si účtovná jednotka vytvorí a doplní do svojho účtového rozvrhu analytické účty. Na analytických účtoch sa sleduje stav a pohyb valút, šekov, poukážok na zúčtovanie znejúcich na cudziu menu oddelene podľa jednotlivých mien. Analytické účty možno vytvoriť aj napr. z hľadiska zodpovedných osôb, umiestnenia pokladnice a pod.

Jednotlivé pokladničné operácie sa účtujú na základe príjmových a výdavkových pokladničných dokladov (resp. iných dokladov, ktoré ich môžu nahradiť napr. doklad o vyúčtovaní pracovnej cesty). Forma a obsah pokladničného dokladu nie je stanovená žiadnym osobitným predpisom.

Pre všetky účtovné doklady platí jednotný všeobecný predpis vyplývajúci z Par. 10 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

V Par. 29 ods. 3) zákona o účtovníctve je stanovená povinnosť inventarizovať peňažné prostriedky v hotovosti najmenej štyrikrát za účtovné obdobie.

Rozdiely, ktoré vznikli pri inventarizácii pokladničnej hotovosti a cenín sa považujú za schodok, prípadne prebytok.

Pre účely ochrany peňažných prostriedkov je vhodné stanoviť limit denného zostatku pokladničnej hotovosti ako i uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti s osobou poverenou manipulovať s peňažnými prostriedkami. Dohoda v zmysle zákonníka práce sa musí uzatvoriť písomne.

Aktívny účet – začiatočný a konečný zostatok na strane MD

Na účte 211 – Pokladnica môžeme účtovať nasledovné účtovné prípady:


211    MD D 
   Zúčtovanie začiatočného stavu pri otvorení účtovných kníh 211  701  
   Výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice- účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu  211  261  
   Výber hotovosti v cudzej mene z bankového účtu do pokladnice- účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu  211  261  
   Prijatá tržba v hotovosti za predané výrobky 211  601  
   Prijatá tržba v hotovosti za poskytnuté služby 211  602  
   Prijatá tržba v hotovosti za predaný tovar 211  604  
   Prijatá tržba v hotovosti za predaj materiálu 211  642  
   Prijatá tržba v hotovosti za predaj dlhodobého majetku 211  641  
   Šeky prijaté do pokladnice namiesto hotových peňazí pri predaji výrobkov, služieb a tovaru   211  601, 602,604  
   Valuty a poukážky znejúce na cudziu menu prijaté do pokladne namiesto hotových peňazí pri predaji výrobkov, služieb a tovaru 211  601, 602,604  
   Inkaso faktúry v hotovosti v Sk, resp. v cudzej mene   211  311, 315,378  
   Úhrada pohľadávky šekom 211  311  
   Prijatá úhrada zmenky v lehote splatnosti v hotovosti 211  312  
   Vrátenie poskytnutého preddavku po vyúčtovaní 211  314  
   Vrátenie poskytnutého preddavku, ak sa dodávka neuskutočnila 211  314  
   Prijatá úhrada v hotovosti z ostatných pohľadávok 211  315  
   Prijatá úhrada v hotovosti pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov 211  316  
   Prijatá úhrada v hotovosti pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov 211  317  
   Prijatá úhrada pohľadávky v hotovosti z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácii zriadených obcou a vyšším územným celkom 211  318  
   Prijatá úhrada pohľadávky v hotovosti z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov 211  319  
   Prijaté preddavky v hotovosti pred splnením dodávok 211  324  
   Vrátenie zostatku nevyčerpaného preddavku na nákup 211  335  
   Prijaté náhrady za manká a škody od zamestnancov 211  335  
   Prebytky pokladničnej hotovosti 211  668  
   Prijatá úhrada za stravné lístky od zamestnancov 211  335  
   Prijatá platba dane z nehnuteľnosti do pokladnice obce 211  319  
   Prijatá platba dane za psov do pokladnice obce 211  319  
   Prebytok zistený v pokladnici pri inventarizácii 211  648  
   Kurzový rozdiel – kurzový zisk – pri prepočte cudzej meny v pokladni pri uzatváraní účtovných kníh 211  663  
   Prijatá úhrada pohľadávky v hotovosti od združenia 211  369  
   Prijatá úhrada pohľadávky v hotovosti za predané dlhopisy 211  375  
   Nákup zásob v hotovosti účtovaných na sklad   111, 112,131, 132  211  
   Nákup zásob materiálu a tovaru v hotovosti, účtovaný priamo do spotreby 501, 504  211  
   Nákup PHL v hotovosti 111, 112,335, 501  211  
   Nákup známok, kolkov, stravných lístkov a ostatných cenín do zásoby, hradený v hotovosti 213  211  
   Vklad peňazí v hotovosti v Sk i v cudzej mene na bankový účet – účtovanie na základe výdavkového pokladničného dokladu 261  211  
   Poskytnutie preddavku dodávateľom v hotovosti 314  211  
   Úhrady záväzkov tuzemským dodávateľom v hotovosti 321  211  
   Vrátenie preplatku prijatého preddavku po vyúčtovaní 324  211  
   Vrátenie prijatého preddavku, ak sa dodávka neuskutočnila 324  221  
   Úhrada ostatných záväzkov dodávateľom v hotovosti 325  211  
   Poskytnutie preddavku zamestnancovi na cestovné výdavky v Sk i v cudzej mene 335  211  
   Úhrada cestovných výdavkov v hotovosti zamestnancovi 333  211  
   Doplatok k vyúčtovaniu pracovnej cesty, ak bol predtým zúčtovaný záväzok voči zamestnancom 333  211  
   Náhrady škody spôsobenej zamestnancovi, ak bola predtým zúčtovaná ako záväzok 333  211  
   Poskytnutie príspevku zamestnancom na rekreáciu, dopravu, sociálnu výpomoc a pod. 333  221  
   Úhrada daní platená poštovou poukážkou 341, 342,345  211  
   Úhrada upísaného vkladu v hotovosti 367  211  
   Úhrada záväzku v hotovosti ostatným členom združenia 368  211  
   Úhrada ostatných iných záväzkov v hotovosti 379  211