dnes je 2.7.2020

Input:

Účet 211 - Pokladnica

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.1 Účet 211 – Pokladnica

Ing. Štefan Fabian

PhD. Ing. Ján Šelbacký

Na tomto účte sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti (bankovky a mince), šekov prijatých namiesto hotových peňazí, poukážok na zúčtovanie, napr. poukážky na odber tovaru a služieb.

Súčasťou pokladničnej hotovosti sú výplaty vo výplatných vreckách, depozitá, ak sa v deň výplaty neodovzdali príjemcovi.

Stav peňazí v pokladnice sa nenahrádza potvrdenkami alebo úpismi. Peniaze v hotovosti zverené zamestnancom na použitie na vopred stanovené účely a šeky vydané na použitie sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom.

V rámci syntetického účtu 211 – Pokladnica si účtovná jednotka vytvorí a doplní do svojho účtového rozvrhu analytické účty. Na analytických účtoch sa sleduje stav a pohyb valút, šekov, poukážok na zúčtovanie znejúcich na cudziu menu oddelene podľa jednotlivých mien. Analytické účty možno vytvoriť aj napr. z hľadiska zodpovedných osôb, umiestnenia pokladnice a pod.

Jednotlivé pokladničné operácie sa účtujú na základe príjmových a výdavkových pokladničných dokladov (resp. iných dokladov, ktoré ich môžu nahradiť napr. doklad o vyúčtovaní pracovnej cesty). Forma a obsah pokladničného dokladu nie je stanovená žiadnym osobitným predpisom.

Pre všetky účtovné doklady platí jednotný všeobecný predpis vyplývajúci z Par. 10 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

V Par. 29 ods. 3) zákona o účtovníctve je stanovená povinnosť inventarizovať peňažné prostriedky v hotovosti najmenej štyrikrát za účtovné obdobie.

Rozdiely, ktoré vznikli pri inventarizácii pokladničnej hotovosti a cenín sa považujú za schodok, prípadne prebytok.

Pre účely ochrany peňažných prostriedkov je vhodné stanoviť limit denného zostatku pokladničnej hotovosti ako i uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti s osobou poverenou manipulovať s peňažnými prostriedkami. Dohoda v zmysle zákonníka práce sa musí uzatvoriť písomne.

Aktívny účet – začiatočný a konečný zostatok na strane MD

Na účte 211 – Pokladnica môžeme účtovať nasledovné účtovné prípady:


211

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie začiatočného stavu pri otvorení účtovných kníh

 

211

 

701

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Výber hotovosti z bankového účtu do pokladnice

- účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu

 

211

 

261

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Výber hotovosti v cudzej mene z bankového účtu do pokladnice

- účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu

 

211

 

261

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Prijatá tržba v hotovosti za predané výrobky

 

211

 

601

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Prijatá tržba v hotovosti za poskytnuté služby

 

211

 

602

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Prijatá tržba v hotovosti za predaný tovar

 

211

 

604

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Prijatá tržba v hotovosti za predaj materiálu

 

211

 

642

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Prijatá tržba v hotovosti za predaj dlhodobého majetku

 

211

 

641

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Šeky prijaté do pokladnice namiesto hotových peňazí pri predaji výrobkov, služieb a tovaru

 

211

 

601, 602,

604

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Valuty a poukážky znejúce na cudziu menu prijaté do pokladne namiesto hotových peňazí pri predaji výrobkov, služieb a tovaru

 

211

 

601, 602,

604

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Inkaso faktúry v hotovosti v Sk, resp. v cudzej mene

 

211

 

311, 315,

378

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada pohľadávky šekom

 

211

 

311

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Prijatá úhrada zmenky v lehote splatnosti v hotovosti

 

211

 

312

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Vrátenie poskytnutého preddavku po vyúčtovaní

 

211

 

314

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Vrátenie poskytnutého preddavku, ak sa dodávka neuskutočnila

 

211

 

314

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Prijatá úhrada v hotovosti z ostatných pohľadávok

 

211

 

315

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Prijatá úhrada v hotovosti pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov

 

211

 

316

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Prijatá úhrada v hotovosti pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov

 

211

 

317

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Prijatá úhrada pohľadávky v hotovosti z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácii zriadených obcou a vyšším územným celkom

 

211

 

318

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Prijatá úhrada pohľadávky v hotovosti z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov

 

211

 

319

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Prijaté preddavky v hotovosti pred splnením dodávok

 

211

 

324

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Vrátenie zostatku nevyčerpaného preddavku na nákup

 

211

 

335

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Prijaté náhrady za manká a škody od zamestnancov

 

211

 

335

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Prebytky pokladničnej hotovosti

 

211

 

668

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Prijatá úhrada za stravné lístky od zamestnancov

 

211

 

335

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Prijatá platba dane z nehnuteľnosti do pokladnice obce

 

211

 

319

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Prijatá platba dane za psov do pokladnice obce

 

211

 

319

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Prebytok zistený v pokladnici pri inventarizácii

 

211

 

648

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Kurzový rozdiel – kurzový zisk – pri prepočte cudzej meny v pokladni pri uzatváraní účtovných kníh

 

211

 

663

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Prijatá úhrada pohľadávky v hotovosti od združenia

 

211

 

369

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Prijatá úhrada pohľadávky v hotovosti za predané dlhopisy

 

211

 

375

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Nákup zásob v hotovosti účtovaných na sklad

 

111, 112,

131, 132

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Nákup zásob materiálu a tovaru v hotovosti, účtovaný priamo do spotreby

 

501, 504

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Nákup PHL v hotovosti

 

111, 112,

335, 501

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Nákup známok, kolkov, stravných lístkov a ostatných cenín do zásoby, hradený v hotovosti

 

213

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Vklad peňazí v hotovosti v Sk i v cudzej mene na bankový účet – účtovanie na základe výdavkového pokladničného dokladu

 

261

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Poskytnutie preddavku dodávateľom v hotovosti

 

314

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrady záväzkov tuzemským dodávateľom v hotovosti

 

321

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Vrátenie preplatku prijatého preddavku po vyúčtovaní

 

324

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Vrátenie prijatého preddavku, ak sa dodávka neuskutočnila

 

324

 

221

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada ostatných záväzkov dodávateľom v hotovosti

 

325

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Poskytnutie preddavku zamestnancovi na cestovné výdavky v Sk i v cudzej mene

 

335

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada cestovných výdavkov v hotovosti zamestnancovi

 

333

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Doplatok k vyúčtovaniu pracovnej cesty, ak bol predtým zúčtovaný záväzok voči zamestnancom

 

333

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Náhrady škody spôsobenej zamestnancovi, ak bola predtým zúčtovaná ako záväzok

 

333

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Poskytnutie príspevku zamestnancom na rekreáciu, dopravu, sociálnu výpomoc a pod.

 

333

 

221

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada daní platená poštovou poukážkou

 

341, 342,

345

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada upísaného vkladu v hotovosti

 

367

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada záväzku v hotovosti ostatným členom združenia

 

368

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada ostatných iných záväzkov v hotovosti

 

379

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Výdavok hradený v hotovosti zo sociálneho fondu

 

472

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Poskytnutie pôžičky zo SF zamestnancom

 

335

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Cestovné hradené v hotovosti, bez poskytnutého preddavku

 

512

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Doplatok k vyúčtovaniu pracovnej cesty, ak nebol predtým zúčtovaný záväzok voči zamestnancom

 

512

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Náhrady za použitie vlastného motorového vozidla pri pracovnej ceste hradená v hotovosti, bez poskytnutia preddavku

 

512

 

211

 

211

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada za nákupy v hotovosti na reprezentačné účely

 

513

 

211

 

211

 

 

MD

 

D