Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

13.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4.2 Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Ing. Štefan Fabian

 PhD. Ing. Ján Šelbacký

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý hmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním a jeho technické zhodnotenie

Na tomto účte sa neúčtujú náklady, ktoré nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, ale sú súčasťou prevádzkových nákladov, a to

  1. úroky z úverov a kurzové rozdiely

  2. penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné zmluvné sankcie a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku,

  3. náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,

  4. náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého majetku zásobami,

  5. náklady na biologickú rekultiváciu,

  6. náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného hmotného majetku do používania,

  7. náklady na odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia majetku za účelom jeho uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu,

  8. náklady na spomaľovanie fyzického opotrebenia majetku, predchádzanie jeho následkom a odstraňovanie drobnejších závad,

Aktívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

Na účte 042 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


042

 

 

MD

 

D

 

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

 

042

 

701

 

042

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry od dodávateľov za dodávky dlhodobého hmotného majetku, vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním

 

042

 

321, 325, 379, 479

 

042

 

 

MD

 

D

 

 

Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu dlhodobého hmotného majetku vytvoreného vo vlastnej réžii:

-  aktivácia vo vynaložených vlastných nákladoch

-  zaradenie do dlhodobého hmotného majetku v ocenení VN alebo ROC (podľa toho, ktorá cena je nižšia)

-  ak je ROC nižšia ako VN, rozdiel sa zaúčtuje

 

042

02x

548

 

624

042

042

 

042

 

 

MD

 

D

 

 

Bezodplatné nadobudnutie dlhodobého hmotného majetku (ROC)

 

042

 

384, 353, 355

 

042

 

 

MD

 

D

 

 

Nevyfakturované dodávky dlhodobého hmotného majetku, ak účtovná jednotka vie presnú sumu

 

042

 

326, 476

 

042

 

 

MD

 

D

 

 

Nevyfakturované dodávky dlhodobého hmotného majetku, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu

 

042

 

323, 459

 

042

 

 

MD

 

D

 

 

Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku:

-  vykonané dodávateľsky

-  vykonané vo vlastnej réžii

 

042

042

 

321

624

 

042

 

 

MD

 

D

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: