Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Tržby za vlastné výkony

11.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.1 Tržby za vlastné výkony

Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Tržby za vlastné výkony

Účtová skupina 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar predstavuje tržby z predaja tovaru, zásob vlastnej výroby a služieb typických pre prevádzkovú činnosť účtovnej jednotky.

V prospech účtov 601 až 604 sa účtujú tržby z predaja tovaru, zásob vlastnej výroby a služieb typických pre prevádzkovú činnosť účtovnej jednotky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 31 – Pohľadávky alebo účtu 211 - Pokladnica

Vo výkaze ziskov a strát sa vykazujú na riadkoch 065 až 068.


Príspevková organizácia zriadená vyšším územným celkom (škola) vyprodukovala výrobky v rámci praktického vyučovania žiakov a následne ich predala, pričom tržbu obdržala v hotovosti.

   Popis účtovného prípadu    Suma v €    MD    D    
1.   Vystavená FA za predané vlastné výrobky   200   311   601   
2.   Tržby (úhrada faktúry) za predané vlastné výrobky v hotovosti   200   211   311   
   Prevod konečného stavu účtu 601 pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710   200   601   710   


Obec poskytuje služby, za ktoré inkasuje príjmy v hotovosti a služby na ktoré vystavuje faktúry.

   Popis účtovného prípadu    Suma v €    MD    D    
1.   Tržby za poskytnuté služby inkasované v hotovosti napr. školné   50   211   602   
2.   Tržby za poskytnuté služby inkasované v hotovosti napr. kopírovacie služby, vyhlasovanie rozhlasom   50   211   602   
3.   Vystavená faktúra za poskytnuté služby, účtovaná ako vznik pohľadávky   100   318   602   
4.   Storno pôvodne vystavenej faktúry za neprevzaté práce, zrušenie objednávky, alebo na základe chybného účtovania   100   602   318   
5.   Tržby inkasované platobnou kartou.Príjem na bankový účet podľa výpisu.   200200   261221   602261   
6.   Zľava z ceny poskytnutá odberateľovi po vyfakturovaní dodaných služieb  
   a) pred zaplatením   50   602   318   
   b) po zaplatení   50   602   325   
7.   Uznané reklamácie uplatnené odberateľmi na základe dobropisu  
   a) pred zaplatením   100   602   318   
   b) po zaplatení   100   602   325   
8.   Zúčtovanie vopred zaplatených služieb do výnosov bežného účtovného obdobia   500   384   602   
   Prevod konečného stavu účtu 602 pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710   xxx   602   710   


Príspevková organizácia predáva tovar v hotovosti aj na faktúru.

   Popis účtovného prípadu    Suma v €    MD    D    
1.   Tržby za tovar v hotovosti   10   211   604   
2.   Vystavená FA za predaný tovar   300   311   604   
3.   Zľava z ceny poskytnutá odberateľovi po vyfakturovaní predaného tovarua) pred zaplatenímb) po zaplatení   100100   604604   311325   
   Prevod konečného stavu účtu 604 pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710   xxx   604   710   

V predchádzajúcich príkladoch sme uviedli súvzťažnosti účtovania na účtoch účtovej skupiny 60 – Tržby za vlastné výkony v príspevkových organizáciách a obciach. Pre tieto typy organizácii zaúčtovanie výnosu na príslušnom účte účtovej skupiny 60 – Tržby za vlastné výkony znamená pozitívny vplyv na výsledok hospodárenia organizácie.

V štátnej správe a samospráve však máme ešte aj iné typy účtovných jednotiek, a to štátne rozpočtové organizácie a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov. Pre tieto typy organizácií predstavuje zaúčtovanie výnosu v ich hlavnej činnosti iba prvú časť transakcie. Následne sa účtuje aj povinnosť odviesť príjmy vyplývajúce z výnosov zriaďovateľovi, teda štátnemu rozpočtu resp. obci, vyššiemu územnému celku. Povinnosť odvodu príjmov predstavujú dva nákladové účty, a to účet 588 a účet 589. Keď sa po takomto účtovaní pozrieme na Výkaz ziskov a strát, tak zistíme, že v rozpočtových organizáciách je z tržieb za vlastné výkony nulový vplyv na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, pretože suma výnosu zaúčtovaného v danom účtovnom období sa rovná súčtu účtov 588 a 589.


1. Účty 588 a 589 sú predmetom konsolidácie v príslušnom konsolidovanom celku.

2. Výnosové účty je potrebné sledovať aj podľa partnerov, t. j. podľa číselníka účtovných jednotiek súhrnného celku, aby bolo možné vykázať príslušnú sumu vo Formulári vzájomných vzťahov (to platí pre účtovné jednotky samosprávy) resp. v konsolidačnom balíku (to platí pre účtovné jednotky štátnej správy).

Rozdiel medzi štátnou správou a samosprávou pri odvode príjmov:

- v štátnych rozpočtových organizáciách sa nerealizuje reálny prevod z príjmové účtu vedeného v Štátnej pokladnici

- v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku sa realizuje reálny prevod z príjmové účtu rozpočtovej organizácie na účet zriaďovateľa (všetko sa realizuje v komerčných peňažných ústavoch)

Praktická poznámka

Aby sa na účtovanie predpisu odvodu príjmov v rozpočtových organizáciách nezabudlo, odporúčame nastaviť toto účtovanie v systéme ako automatickú operáciu. Konkrétne ide o súvzťažnosť MD588/D351 a to v momente prírastku peňažných prostriedkov na príjmovom účte.

Upozornenie pre účely účtovnej závierky

Ak rozpočtová organizácia nevyinkasovala všetky výnosy predpísané v danom účtovnom období, tak je potrebné v rámci závierkových operácií doúčtovať náklad na účte 589 súvzťažne s účtom 351 (MD 589/D351) ako povinnosť budúceho odvodu príjmov. Táto účtovná operácia zabezpečuje neutralitu výsledku hospodárenia z transakcií tržieb za vlastné výkony v rozpočtových organizáciách.

Aby bola zrejmá odlišnosť súvisiacich účtovných prípadov uvádzame v nasledujúcej časti účtovanie na jednotlivých výnosových účtoch podľa typu organizácie štátnej správy a samosprávy

Príklady súvzťažností na účte 601 – Tržby za vlastné výrobky


Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácii

Popis účtovného prípadu    MD    D    
Tržby za predané vlastné výrobky účtované ako pohľadávka voči odberateľovi   316   601   
Inkaso pohľadávky   224   316   
Predpis odvodu príjmov   588   351   
Tržby za predané vlastné výrobky inkasované v hotovosti   211   601   
Odvod hotovosti na účet štátnych rozpočtových príjmov- výdavkový pokladničný doklad- výpis z účtu   261224   211261   
Prevod konečného stavu pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia   601   710   


Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou/VÚC

Popis účtovného prípadu    MD    D    
Tržby za predané vlastné výrobky účtované ako pohľadávka voči odberateľovi   318   601   
Inkaso pohľadávky   223   318   
Predpis odvodu príjmov   588   351   
Realizácia odvodu peňažných prostriedkov   351   223   
Tržby za predané vlastné výrobky inkasované v hotovosti   211   601   
Odvod hotovosti na príjmový rozpočtový účet- výdavkový pokladničný doklad- výpis z účtu   261223   211261   
Prevod konečného stavu pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia   601   710   


Účtovanie v štátnej príspevkovej organizácii

Popis účtovného prípadu    MD    D    
Tržby za predané vlastné výrobky účtované ako pohľadávka voči odberateľovi   311   601   
Inkaso pohľadávky   221   311   
Tržby za predané vlastné výrobky inkasované v hotovosti   211   601   
Odvod hotovosti na príjmový rozpočtový účet- výdavkový pokladničný doklad- výpis z účtu   261221   211261   
Prevod konečného stavu pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia   601   710   


Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej obcou/VÚC

Popis účtovného prípadu    MD    D    
Tržby za predané vlastné výrobky účtované ako pohľadávka voči odberateľovi   311   601   
Inkaso pohľadávky   221   311   
Tržby za predané vlastné výrobky inkasované v hotovosti   211   601   
Odvod hotovosti na príjmový rozpočtový účet- výdavkový pokladničný doklad- výpis z účtu   261221   211261   
Prevod konečného stavu pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia   601   710   


Účtovanie v obci/VÚC

Popis účtovného prípadu    MD    D    
Tržby za predané vlastné výrobky účtované ako pohľadávka voči odberateľovi   318   601   
Inkaso pohľadávky   221   318   
Tržby za predané vlastné výrobky inkasované v hotovosti   211   601   
Odvod hotovosti na príjmový rozpočtový účet- výdavkový pokladničný doklad- výpis z účtu   261221   211261   
Prevod konečného stavu pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia   601   710   

Príklady súvzťažností na účte 602 – Tržby z predaja služieb


Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácii

Popis účtovného prípadu    MD    D    
Tržby za služby účtované ako pohľadávka voči odberateľovi   316   602   
Inkaso pohľadávky   224   316   
Predpis odvodu príjmov   588   351   
Tržby za služby inkasované v hotovosti   211   602   
Odvod hotovosti na účet štátnych rozpočtových príjmov- výdavkový pokladničný doklad- výpis z účtu   261224   211261   
Prevod konečného stavu pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia   602   710   


Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou/VÚC

Popis účtovného prípadu    MD    D    
Tržby za služby účtované ako pohľadávka voči odberateľovi   318   602   
Inkaso pohľadávky   223   318   
Predpis odvodu príjmov   588   351   
Realizácia odvodu peňažných prostriedkov   351   223   
Tržby za služby inkasované v hotovosti   211   602   
Odvod hotovosti na príjmový rozpočtový účet- výdavkový pokladničný doklad- výpis z účtu   261223   211261   
Prevod konečného stavu pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia   602   710   


Účtovanie v štátnej príspevkovej organizácii

Popis účtovného prípadu    MD    D    
Tržby za služby účtované ako pohľadávka voči odberateľovi   311   602   
Inkaso pohľadávky   221   311   
Tržby za služby inkasované v hotovosti   211   602   
Odvod hotovosti na príjmový rozpočtový účet- výdavkový pokladničný doklad- výpis z účtu   261221   211261   
Prevod konečného stavu pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia   602   710   


Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej obcou/VÚC

Popis účtovného prípadu    MD    D    
Tržby za služby účtované ako pohľadávka voči odberateľovi   311   602   
Inkaso pohľadávky   221   311   
Tržby za služby inkasované v hotovosti   211   602   
Odvod hotovosti na príjmový rozpočtový účet- výdavkový pokladničný doklad- výpis z účtu   261221   211261   
Prevod konečného stavu pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia   602   710   


Účtovanie v obci/VÚC

Popis účtovného prípadu    MD    D    
Tržby za služby účtované ako pohľadávka voči odberateľovi   318   602   
Inkaso pohľadávky   221   318   
Tržby za služby inkasované v hotovosti   211   602   
Odvod hotovosti na príjmový rozpočtový účet- výdavkový pokladničný doklad- výpis z účtu   261221   211261   
Prevod konečného stavu pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia   602   710   

Príklady súvzťažností na účte 604 – Tržby za tovar


Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácii

Popis účtovného prípadu    MD    D    
Tržby za predaný tovar účtované ako pohľadávka voči odberateľovi   316   604   
Inkaso pohľadávky   224   316   
Predpis odvodu príjmov   588   351   
Tržby za predaný tovar inkasované v hotovosti   211   604   
Odvod hotovosti na účet štátnych rozpočtových príjmov- výdavkový pokladničný doklad- výpis z účtu   261224   211261   
Prevod konečného stavu pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia   604   710   


Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou/VÚC

Popis účtovného prípadu    MD    D    
Tržby za predaný tovar účtované ako pohľadávka voči odberateľovi   318   604   
Inkaso pohľadávky   223   318   
Predpis odvodu príjmov   588   351   
Realizácia odvodu peňažných prostriedkov   351   223   
Tržby za predaný tovar inkasované v hotovosti   211   604   
Odvod hotovosti na príjmový rozpočtový účet- výdavkový pokladničný doklad- výpis z účtu   261223   211261   
Prevod konečného stavu pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia   604   710   


Účtovanie v štátnej príspevkovej organizácii

Popis účtovného prípadu    MD    D    
Tržby za predaný tovar účtované ako pohľadávka voči odberateľovi   311   604   
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: