// Stredná škola - Smernica o zásadách vedenia pokladnice v RO a obci | Škola efektívne
dnes je 29.11.2021

Input:

Stredná škola - Smernica o zásadách vedenia pokladnice v RO a obci

5.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.20 Stredná škola - Smernica o zásadách vedenia pokladnice v RO a obci

Ing. Miriam Majorová ; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA

Stiahnuť vzor

  
Názov organizácie:       
Názov internej smernice:   Zásady vedenia pokladnice   
Poradové číslo smernice:       
Vypracoval:       
Schválil:       
Dátum vyhotovenia internej smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť internej smernice:       
Prílohy:       

Článok I

Právna úprava

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa v § 4 ods. 7 zákona, § 24 ods. 2 a 3§ 25 ods. 1 písm. c), § 29 ods. 3 § 30 ods. 5zaoberá peňažnými prostriedkami.

Ďalšou právnou normou upravujúcou peňažné prostriedky v hotovosti je Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti