dnes je 23.5.2022

Input:

Stredná škola - Smernica o účtovaní časového rozlíšenia nákladov a výnosov v rozpočtovej organizácii

9.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.74 Stredná škola - Smernica o účtovaní časového rozlíšenia nákladov a výnosov v rozpočtovej organizácii

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA

Na stiahnutie


(uviesť názov školy a z textu vybrať tie účty, ktoré konkrétna škola používa)

Platnosť od:

Platnosť do: doba neurčitá

 Meno Dátum Podpis 
Vypracoval:
 
   
Schválil:
 
   

Legislatívny rámec:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon o účtovníctve.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 9/2007), v znení opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008), v