dnes je 15.8.2022

Input:

Stredná škola - Smernica o štruktúre kariérových pozícií

21.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o štruktúre kariérových pozícií

JUDr. Simona Laktišová, Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Hilda Dudáková


Stiahnuť dokument

Smernica č......../202x o štruktúre kariérových pozícií

Čl. I

Riaditeľ školy (uviesť konkrétu školu), .................................................... (titul, meno, priezvisko riaditeľa), v zmysle § 35 ods. 6 zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z. ”) po prerokovaní v pedagogickej rade (ak je zriadená) vydáva smernicu o štruktúre kariérových pozícií, ktorou sa určuje štruktúra kariérových pozícií v základnej škole (uviesť konkrétnu školu) pre školský rok 20...../20.... .

Čl. II

Základné pojmy

1. Kariérová pozícia je funkčné zaradenie