dnes je 26.8.2019
Input:

Stredná škola - Interná smernica o zásadách pre vedenie vnútroorganizačného účtovníctva

6.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.54 Stredná škola - Interná smernica o zásadách pre vedenie vnútroorganizačného účtovníctva

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Článok I

Právna úprava

Vedenie vnútroorganizačného účtovníctva je stanovené v § 8 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Článok II

Možnosti vedenia vnútroorganizačného účtovníctva

Vnútroorganizačné účtovníctvo možno viesť:

  priamo na analytických účtoch nákladov a výnosov účtových tried 6,

  v samostatnom účtovnom okruhu, pre ktorý sa volia účty v rámci voľných účtových tried 9,

  kombináciou postupov podľa písmen a) a b).

Účty vnútroorganizačného účtovníctva sa uvádzajú v účtovom rozvrhu (vzor v prílohe č. 1 tejto smernice).

Číselné zatriedenie jednotlivých organizačných zložiek (stredísk) v rámci vnútroorganizačných celkov upravuje číselník organizačných zložiek, ktorý tvorí prílohu tejto smernice.

Vnútroorganizačné účtovníctvo zabezpečuje dve základné funkcie:

  pre potreby základného finančného účtovníctva zabezpečuje preukazné podklady:

  o stave a zmene stavu zásob vytvorených vlastnou činnosťou,

  na vyjadrenie aktivácie vlastných výkonov,

  na ocenenie zásob a ostatných výkonov vytvorených vlastnou činnosťou.

  pre potreby riadenia a kontroly vnútroorganizačných procesov zabezpečuje adresné zúčtovanie nákladových a výnosových položiek podľa jednotlivých organizačných zložiek, ktorých sa dané položky týkajú, a následne vystavuje prehľadné výstupné zostavy o hospodárení týchto organizačných zložiek.

Pre zabezpečenie preukázateľnosti podkladov pre potreby finančného účtovníctva má účtovná jednotka vždy na príslušné účtovné obdobie ( t. j. rok) vypracované plánové kalkulácie:

  • vlastných výkonov, t.j. výkonov energetických, prepravných, údržbových a pod.,

  • zásob vytvorených vlastnou činnosťou, t. j. zásob nedokončenej výroby, polotovarov vlastnej výroby, výrobkov, príp. zvierat.

Plánové ročné kalkulácie sa skladajú z:

  • priamych nákladov, t. j. nákladov bezprostredne súvisiacich s konkrétnym druhom zásoby vytvorenej vlastnou činnosťou a ktoré sa dajú k tejto zásobe jednoznačne priradiť (napríklad spotreba surovín - základného materiálu),

  • nepriamych nákladov, t. j. nákladov, ktoré rovnako súvisia s konkrétnym druhom zásoby vytvorenej vlastnou činnosťou, ale nedajú sa priamo na ňu účtovať (napríklad energetické náklady).

Základom pre rozvrhovanie nepriamych nákladov na konkrétne druhy zásob vytvorené vlastnou činnosťou je plánovaný ročný objem výroby týchto zásob.

Týmto spôsobom má účtovná jednotka zabezpečené preukazné účtovanie na účtoch účtových skupín 12 – Zásoby vlastnej výroby, 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob a účtu 622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb.

Príloha č. 1

Vzor účtového rozvrhu pri vedení vnútroorganizačného účtovníctva v samostatnom účtovnom okruhu v rámci voľných účtových tried 9:

Účtová trieda 1 – Zásoby

Účtová skupina 11 - Materiál

111 000 - Obstaranie materiálu

111 010 - Obstaranie materiálu v organizačnej zložke 1

111 020 - Obstaranie materiálu v organizačnej zložke 2

atď.

Účtová trieda 8 – Vnútroorganizačné účtovníctvo – náklady

Účtová skupina 81 - Výrobná réžia

811 - elektrická energia

812 - voda

813 - plyn

814 - para

815 - mzdy a odvody

816 - opravy a údržba

817 - ostatné náklady súvisiace s výrobou

Účtová skupina 82 - Zásobovacia réžia

821 - automobilová preprava

822 - železničná preprava

823 - ostatné náklady súvisiace s obstarávaním zásob

Účtová skupina 83 -