Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Správa majetku

11.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.3 Správa majetku

Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Účtovanie správy majetku v samospráve

Obec (zriaďovateľ)

1.  Majetok obce zverený do správy – ak bol majetok obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa

- majetok, ktorý sa už odpisoval

   Popis účtovného prípadu    Suma v €    MD    D    
1.    Zverenie majetku do správy RO, POzriadenejna základe písomného dokladu (protokol o zverení majetku do správy …)  
   stavby –  odúčtovanie obstarávacej ceny –  odúčtovanie oprávok –  odúčtovanie ZC do pohľadávok voči RO, PO    20 000 14 000 6 000    081 355    021    
   samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí –  odúčtovanie obstarávacej ceny –  odúčtovanie oprávok –  odúčtovanie ZC do pohľadávok voči RO, PO    8 000 4 000 4 000    082 355    022    
   dopravné prostriedky –  odúčtovanie obstarávacej ceny –  odúčtovanie oprávok –  odúčtovanie ZC do pohľadávok voči RO, PO    9 000 6 000 3 000    083 355    023    
   drobný dlhodobý hmotný majetok –  odúčtovanie obstarávacej ceny –  odúčtovanie oprávok –  odúčtovanie ZC do pohľadávok voči RO, PO    450 350 100    088 355    028    
   pozemky –  odúčtovanie obstarávacej ceny do pohľadávok voči RO, PO    10 000    355    031    
2.    Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, ZC DHM a opravnými položkami k DHM účtovanými v RO, PO sa účtuje zúčtovanie poskytnutého kapitálového transferu do nákladov    500    584    355    

2.  Majetok obce zverený do správy – ak bol majetok obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa

- majetok, ktorý sa nezačal odpisovať

   Popis účtovného prípadu    Suma v €    MD    D    
1.    Zverenie majetku do správy RO, PO zriadenej na základe písomného dokladu (protokol o zverení majetku do správy …)  
   stavby –  odúčtovanie obstarávacej ceny do pohľadávok voči RO, PO    20 000    355    021    
   samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí –  odúčtovanie obstarávacej ceny do pohľadávok voči RO, PO    8 000    355    022    
   dopravné prostriedky –  odúčtovanie obstarávacej ceny do pohľadávok voči RO, PO    9 000    355    023    
   drobný dlhodobý hmotný majetok –  odúčtovanie obstarávacej ceny do pohľadávok voči RO, PO    450    355    028    
   pozemky –  odúčtovanie obstarávacej ceny do pohľadávok voči RO, PO    10 000    355    031    
2.    Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, ZC DHM a opravnými položkami k DHM účtovanými v RO, PO sa účtuje zúčtovanie poskytnutého kapitálového transferu do nákladov    500    584    355    

3.  Majetok obce zverený do správy – ak bol majetok obstaraný z cudzích prostriedkov napr. zo ŠR – majetok, ktorý sa už odpisoval

   Popis účtovného prípadu    Suma v €    MD    D    
1.    Prijatý kapitálový transfer zo ŠR    10 000    221    357    
2.    FA od dodávateľa za DHM – budova    10 000    042    321    
3.    Úhrada FA za DHM z bankového účtu    10 000    321    221    
4.    Zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)    10 000    357    384    
5.    Zaradenie majetku do užívania na základe protokolu o zaradení do užívania …    10 000    021    042    
6.    Účtovné odpisy DHM    100    551    081    
7.    Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi k DHM sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov    100    384    694    
8.    Zverenie majetku do správy RO, PORO, PO zriadenej na základe písomného dokladu (protokol o zverení majetku do správy …) stavby –  odúčtovanie obstarávacej ceny –  odúčtovanie oprávok –  odúčtovanie ZC do pohľadávok voči    10 000 100 9 900    081 355    021    
9.    Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, ZC DHM a opravnými položkami k DHM účtovanými v RO, PO sa účtuje zúčtovanie poskytnutého kapitálového transferu do nákladov    50    584    355    
10.    Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi k DHM sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov    50    384    694    

4. Majetok obce zverený do správy – ak bol majetok obstaraný z cudzích prostriedkov napr. zo ŠR – majetok, ktorý sa nezačal odpisovať

   Popis účtovného prípadu    Suma v €    MD    D    
1.    Prijatý kapitálový transfer zo ŠR    10 000    221    357    
2.    FA od dodávateľa za DHM – budova    10 000    042    321    
3.    Úhrada FA za DHM z bankového účtu    10 000    321    221    
4.    Zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)    10 000    357    384    
5.    Zaradenie majetku do užívania na základe protokolu o zaradení do užívania …    10 000    021    042    
6.    Zverenie majetku do správyRO, PORO, PO zriadenej na základe písomného dokladu (protokol o zverení majetku do správy …) stavby –  odúčtovanie obstarávacej ceny do pohľadávok voči    10 000    355    021    
7.    Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, ZC DHM a opravnými položkami k DHM účtovanými v RO, PO sa účtuje zúčtovanie poskytnutého kapitálového transferu do nákladov    50    584    355    
8.    Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi k DHM sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov    50    384    694    

Rozpočtová a príspevková organizácia zriadená obcou

1.  Majetok obce zverený do správy – ak bol majetok obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa

l  majetok, ktorý sa už odpisoval

   Popis účtovného prípadu    Suma v €    MD    D    
1.    Zverenie majetku do správy RO, POzriadenejna základe písomného dokladu (protokol o zverení majetku do správy …)  
   stavby –  zaúčtovanie obstarávacej ceny –  zaúčtovanie oprávok –  zaúčtovanie ZC do záväzkov voči obci    20 000 14 000 6 000    021    081 355    
   samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí –  zaúčtovanie obstarávacej ceny –  zaúčtovanie oprávok –  zaúčtovanie ZC do záväzkov voči obci    8 000 4 000 4 000    022    082 355    
   dopravné prostriedky –  zaúčtovanie obstarávacej ceny –  zaúčtovanie oprávok –  zaúčtovanie ZC do záväzkov voči obci    9 000 6 000 3 000    023    083 355    
   drobný dlhodobý hmotný majetok –  zaúčtovanie obstarávacej ceny –  zaúčtovanie oprávok –  zaúčtovanie ZC do záväzkov voči obci    450 350 100    028    088 355    
   pozemky –  zaúčtovanie obstarávacej ceny do záväzkov voči obci    10 000    031    355    
2.    Účtovné odpisy DHM    500    551    08x    
3.    Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi k DHM sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov    500    355    692    

2.  Majetok obce zverený do správy – ak bol majetok obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa

l  majetok, ktorý sa nezačal odpisovať

   Popis účtovného prípadu    Suma v €    MD    D    
1.    Zverenie majetku do správyRO, POzriadenejna základe písomného dokladu (protokol o zverení majetku do správy …)  
   stavby –  zaúčtovanie obstarávacej ceny do záväzkov voči obci    20 000    021    355    
   samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí –  zaúčtovanie obstarávacej ceny do záväzkov voči obci    8 000    022    355    
   dopravné prostriedky –  zaúčtovanie obstarávacej ceny do záväzkov voči obci    9 000    023    355    
   drobný dlhodobý hmotný majetok –  zaúčtovanie obstarávacej ceny do záväzkov voči obci  450    028    355    
   pozemky –  zaúčtovanie obstarávacej ceny do záväzkov voči obci  10 000    031    355    
2.    Účtovné odpisy DHM    500    551    08x    
3.    Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi k DHM sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  500    355    692    

3.  Majetok obce zverený do správy – ak bol majetok obstaraný z cudzích prostriedkov napr. zo ŠR – majetok, ktorý sa už odpisoval

   Popis účtovného prípadu    Suma v €    MD    D    
1.    Zverenie majetku do správyRO, POobci zriadenej na základe písomného dokladu (protokol o zverení majetku do správy …) stavby –  zaúčtovanie obstarávacej ceny –  zaúčtovanie oprávok –  zaúčtovanie ZC do záväzkov voči    10 000 100 9 900    021    081 355    
2.    Účtovné odpisy DHM    50    551    081    
3.    Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi k DHM sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov    50    355    692    

4.  Majetok obce zverený do správy – ak bol majetok obstaraný z cudzích prostriedkov napr. zo ŠR – majetok, ktorý sa nezačal odpisovať

   Popis účtovného prípadu    Suma v €    MD    D    
1.    Zverenie majetku do správyRO, POobci zriadenej na základe písomného dokladu (protokol o zverení majetku do správy …) stavby –  zaúčtovanie obstarávacej ceny do záväzkov voči    10 000    021    355    
2.    Účtovné odpisy DHM    50    551    081    
3.    Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi k DHM sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov    50    355    692    

Obec (zriaďovateľ)

1. Odňatie (zrušenie) správy majetku, ak bol majetok obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa

   Popis účtovného prípadu    Suma v €    MD    D    
1.    Odňatie správy RO, PO majetku zriadenej na základe písomného dokladu (protokol o odňatí majetku zo správy …)  
   stavby –  zaúčtovanie obstarávacej ceny –  zaúčtovanie oprávok –  zaúčtovanie ZC – zrušenie pohľadávky voči RO, PO    20 000 14 000 6 000    021    081 355    
   samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí –  zaúčtovanie obstarávacej ceny –  zaúčtovanie oprávok –  zaúčtovanie ZC – zrušenie pohľadávky voči RO, PO    8 000 4 000 4 000    022    082 355    
   dopravné prostriedky –  zaúčtovanie obstarávacej ceny –  zaúčtovanie oprávok –  zaúčtovanie ZC – zrušenie pohľadávky voči RO, PO    9 000 6 000 3 000    023    083 355    
   drobný dlhodobý hmotný majetok –  zaúčtovanie obstarávacej ceny –  zaúčtovanie oprávok –  zaúčtovanie ZC- zrušenie pohľadávky voči RO, PO    450 350 100    028    088 355    
   pozemky –  zaúčtovanie obstarávacej ceny – zrušenie pohľadávky voči RO, PO    10 000    031    355    

2.  Odňatie (zrušenie) správy majetku, ak bol majetok obstaraný z cudzích prostriedkov napr. zo ŠR

   Popis účtovného prípadu    Suma v € MD D 
1.    Odňatie správy RO, PO majetku zriadenej na základe písomného dokladu (protokol o odňatí majetku zo správy …)  
   stavby –  zaúčtovanie obstarávacej ceny –  zaúčtovanie oprávok –  zaúčtovanie ZC – zrušenie pohľadávky voči RO, PO    10 000 100 9 900    021    081 355    

Rozpočtová a príspevková organizácia zriadená obcou

1.  Odňatie (zrušenie) správy majetku, ak bol majetok obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa

   Popis účtovného prípadu    Suma v €    MD    D    
1.    Odňatie správy RO, POmajetku zriadenej na základe písomného dokladu (protokol o odňatí majetku zosprávy …)   
   stavby –  odúčtovanie obstarávacej ceny –  odúčtovanie oprávok –  odúčtovanie ZC – zrušenie záväzku voči obci    20 000 14 000 6 000    081 355    021    
   samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí –  odúčtovanie obstarávacej ceny –  odúčtovanie oprávok –  odúčtovanie ZC – zrušenie záväzku voči obci    8 000 4 000 4 000    082 355    022    
   dopravné prostriedky –  odúčtovanie obstarávacej ceny –  odúčtovanie oprávok –  odúčtovanie ZC – zrušenie záväzku voči obci    9 000 6 000 3 000    083 355    023    
   drobný dlhodobý hmotný majetok –  odúčtovanie obstarávacej ceny –  odúčtovanie oprávok –  odúčtovanie ZC – zrušenie záväzku voči obci    450 350 100    088 355    028    
   pozemky –  odúčtovanie obstarávacej ceny – zrušenie záväzku voči obci    10 000    355    031    

2.  Odňatie (zrušenie) správy majetku, ak bol majetok obstaraný z cudzích

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: