Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Školský poriadok ako súčasť pedagogickej dokumentácie - obsah, forma, úlohy a zverejnenie

22.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.09.1.2 Školský poriadok ako súčasť pedagogickej dokumentácie - obsah, forma, úlohy a zverejnenie

JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager&Partners, advokátska kancelária, s. r. o. aktualizácia 14. 9. 2017

Školský poriadok zaraďujeme medzi pedagogickú dokumentáciu v zmysle § 11 ods. 3 písm. n) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Školský poriadok vydáva riaditeľ školy podľa § 153 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. Pred vydaním školského poriadku sa jeho znenie prerokováva s orgánmi školskej samosprávy a tiež v pedagogickej rade.

Školský zákon ďalej stanovuje základný obsahový rámec školského poriadku. Školský poriadok upravuje najmä

  • práva a povinnosti detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v škole alebo v školskom zariadení, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,

  • podrobnosti o prevádzke a vnútornom režime školy,

  • podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,

  • podmienky nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Nakoľko školský zákon stanovuje iba demonštratívny výpočet obsahových náležitostí školského poriadku, každá škola by si mala individuálne určiť ďalšie oblasti, ktoré bude daný školský poriadok upravovať, aj vzhľadom na špecifickosť odvíjajúcu sa od konkrétneho typu školy (materská škola, základná škola alebo stredná škola), organizácie školy, zriaďovateľa školy alebo konkrétneho zamerania školy.

Forma školského poriadku nie je stanovená. Konkrétnu formu školského poriadku zabezpečuje riaditeľ školy. Školský poriadok by mal byť dostatočne zrozumiteľný, prehľadný a stručný a zároveň by mal pokrývať všetky oblasti, najmä pravidlá, ktorými sa majú riadiť zamestnanci a žiaci školy.

Úlohou školského poriadku je zabezpečiť dodržiavanie povinností žiakmi a taktiež zamestnancami školy. Ďalšou úlohou školského poriadku je prevencia prípadných problémov, úrazov alebo poškodenia majetku školy, nakoľko školský poriadok zakotvuje jednoznačné pravidlá, ktorých dodržiavanie vedie k ochrane zdravia a majetku.

Školský poriadok zverejňuje riaditeľ na verejne prístupnom mieste v škole. Odporúča sa umiestniť znenie školského poriadku v písomnej a čitateľnej forme na informačnú tabuľu v rámci budovy školy, ku ktorej majú prístup všetci žiaci a zamestnanci školy.

Riaditeľ školy taktiež preukázateľným spôsobom oboznámi so školským poriadkom zamestnancov školy, deti a žiakov.

Pri prijatí nového školského poriadku na začiatku školského roku, čo je najbežnejším postupom v rámci praxe, je vhodné oboznámiť zamestnancov školy so znením školského poriadku na prvej pracovnej porade a uviesť túto

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: