Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Šablony 2017

20.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4 Šablony 2017

Bc. Lenka Polášková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Konkretizace dotační podpory z Evropských strukturálních fondů – se specifikací pro oblast předškolního vzdělávání.

Konkretizace: Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Základní terminologie cyklu projektového plánování:

Doba realizace projektu

 • Doba realizace projektů je termín odlišující se zejména typem projektů. Pohybuje se standardně od několika měsíců po několik let.

Etapa projektu

 • Projekty grantové či dotační podpory bývají členěny do konkrétních etap. Obvykle se jednotlivé etapy odvíjejí od průběhu – fáze projektu. Každá fáze – etapa projektu musí být kontrolovatelná. Jedná se primárně o časově, realizačně i finančně nezávislou fázi.

Evaluace

 • Evaluací v souvislosti s cyklem projektového plánování rozumíme proces hodnocení, jakým způsobem je nakládáno s prostředky veřejné finanční podpory. Samozřejmě může být evaluace také záležitostí prostředků neveřejného charakteru.

Indikátor

Indikátory neboli ukazatelé. Jsou určeny pro sledování – monitorování průběhu projektu. Mohou být dále zaměřeny na monitorování konkrétní oblasti podpory nebo specifických priorit.

Kolová výzva

 • Příjem žádosti o dotace či granty je vymezen v konkrétním, jasně vymezeném termínu. Obvykle trvá několik týdnů až měsíce.

Monitorovací zpráva

 • Dokument, který příjemce grantu či dotace zpracovává pro poskytovatele. Zpravidla definuje informace týkající se průběhu projektu. Náležitosti jsou předem definovány ve smlouvě.

Obsahuje například:

 • - údaje o financování;
 • - způsob řešení problémů, které vzniknou v průběhu projektu;
 • - vliv projektu na cílovou skupinu atd.

Neinvestiční projekt

 • Bývá zaměřen na tzv. „měkké aktivity”, například vzdělávání, rekvalifikace, organizaci mimoškolních a volnočasových aktivit.

Oprávněný žadatel

 • Oprávněný žadatel – příjemce je vymezení cílové skupiny žadatelů, kterým je výzva určena. Může se jednat o obce, příspěvkové organizace, vysoké školy atd.

Poskytovatel grantu či dotace

 • Organizace, subjekt, který za určitých, zpravidla předem stanovených podmínek poskytuje finanční prostředky pro projekt, předkládaný žadatelem.

Průběžná zpráva

 • V průběžné zprávě příjemce dotace či grantu informuje poskytovatele o průběhu projektu. V některých případech si průběžnou zprávu může poskytovatel vyžádat „namátkově”.

Příjemce podpory

 • Skupina tzv. oprávněných žadatelů, případně příjemci podpory. Obecné vymezení skupiny, relevantních – možných žadatelů. Například obce, kraje atd.

Příručka pro žadatele

 • Dokument, který obvykle definuje podmínky, zaměření, témata a hlavní priority, ke kterým dotace směřují. Příručka pro žadatele obvykle přesně popisuje kroky ke splnění všech požadavků pro získání dotace nebo grantu.

Rozpočet projektu

 • Uvádí komplexní strukturu financování projektu, s přihlédnutím k časové ose. Rozpočet bývá nedílnou součástí projektových žádostí.

Smlouva o financování

 • Smlouvy uzavírají zpravidla dva subjekty. Poskytovatel dotace či grantu a příjemce podpory (úspěšný žadatel).

Udržitelnost projektu

 • Zásadní bod každé projektové žádosti. Jedná se o časovou osu, po kterou je možno využívat výstupů jednotlivých projektů. Každý projekt by měl mít „účinek”, využití také po svém ukončení. Naplňování priorit udržitelnosti projektu může být předmětem kontrolní činnosti.

Výzva k předkládání projektů

 • Podrobně definuje, komu je aktivita určena (cílovou skupinu), podmínky, priority, termín podání žádosti atd. Vyhlášení probíhá různými formami, například na příslušných webových stránkách, v tisku, sdělovacích prostředcích atd.

ZDROJ:

Webové zdroje:

<http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/slovnicek-pojmu

Literatura:

Polášková, Lenka: Kroky úspěšného projektu v mateřské škole. Praha: Verlag Dashöfer, 2016

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: