dnes je 20.11.2019
Input:

Reforma financování mateřských škol od 1. 1. 2020

18.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4 Reforma financování mateřských škol od 1. 1. 2020

JUDr. Hana Poláková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Novelou školského zákona zákonem č. 101/2017 Sb. a zákonem č. 167/2018 Sb. se zavádí od 1. 1. 2020 nový systém financování regionálního školství. Je to systém kombinující prvky nákladového a výkonového financování. Ministerstvo školství si od nového systému slibuje zejména vyrovnání mezikrajových rozdílů ve financování škol, lepší předvídatelnost objemu finančních prostředků, který nebude odvislý od každého vzdělávaného dítěte, ale v případě pedagogických pracovníků mateřských škol bude více závislý především na délce provozní doby. Očekává se zlepšení i v případě provozních zaměstnanců, které bude více respektovat skutečnost, že školy jsou právnickými osobami a že plní celou řadu administrativních úkolů bez ohledu na velikost a počet vzdělávaných dětí.

Krajské úřady očekávají zejména minimalizaci rozvojových programů, kterými jsou řešeny změny rozpočtu v průběhu kalendářního roku.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v této souvislosti na svých stránkách publikuje řadu metodických materiálů, které napomohou ředitelům mateřských škol orientovat se v dané problematice. Z těchto materiálů čerpá i tento příspěvek.

Financování pedagogické práce

Na pedagogické pracovníky mateřská škola dostane:

  • finanční prostředky na platové tarify pedagogických pracovníků (ne na asistenta pedagoga, který je financován jako podpůrné opatření s normovanou finanční náročností) podle vykázaných údajů ve výkazu P 1c-01 oddíly IVa, IVc;

  • normativ na nenárokové složky platu (příplatek za vedení, specializační příplatek, popřípadě zvláštní příplatek) x počet úvazků pedagogických pracovníků;

  • normativ na nenárokové složky platu (mimořádné odměny, osobní příplatky) x počet pedagogických pracovníků;

  • částka normativu bude upravena o opravný koeficient zohledňující naplněnost běžných tříd a integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd.

Ministerstvo zafinancuje maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti (PHmax) na jednom pracovišti (samostatné budově) stanovený vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, podle druhu provozu – polodenní provoz příloha č. 1, celodenní provoz příloha č. 2 a internátní provoz příloha č. 3 vyhlášky. PHmax za mateřskou školu se stanoví jako součet hodnot PHmax za každé pracoviště, které s jiným pracovištěm nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako samostatná mateřská škola.

Samostatně jsou nastaveny hodnoty PHmax pro mateřské školy při zdravotnických zařízeních.

Stanovení PHmax

Při výpočtu hodnot PHmax mateřské školy je potřeba vycházet z údajů vykazovaných ve výkonových výkazech S 1-01 nebo S 4-01, které mateřská škola vyplňuje k datu 30. 9. daného školního roku.

Pro stanovení PHmax z výkazu S 1-01 jsou rozhodné údaje o průměrné denní době provozu školy/pracoviště v hodinách a počet tříd uvedený v odd. III podle příslušného druhu provozu (tj. údaje v řádcích 0301, 0302, 0303). Počet tříd školy/pracoviště se stanoví jako součet počtu běžných tříd a počtu speciálních tříd. Pokud má škola více pracovišť, stanovuje se PHmax samostatně pro každé pracoviště. Pokud má škola/pracoviště třídy s různým druhem provozu (celodenní, polodenní či internátní), počítá se každý druh provozu samostatně, a to i na stejném pracovišti. Hodnoty PHmax pro jednotlivé druhy provozu jsou uvedeny v již zmíněných přílohách vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Při stanovení PHmax pro mateřské školy při zdravotnických zařízeních se vychází z údajů vykázaných ve výkazu S 4-01 odd. III. Hodnota PHmax za každou třídu mateřské školy při zdravotnickém zařízení je 31 hodin týdně.

Celková hodnota PHmax se za právnickou osobu vykonávající činnost školy určí jako součet dílčích hodnot za jednotlivá pracoviště a jednotlivé druhy provozu. Správné nastavení a vykázání rozhodných údajů je důležité již při vykazování k 30. 9. 2019, neboť na základě těchto vykázaných hodnot bude školám spočítán jejich rozpočet pro následující rok 2020.

Tabulka 1: Hodnota PHmax pro polodenní provoz

Počet tříd  Průměrná doba provozu pracoviště v  hodinách za den  
od 4 do méně než 4,5  4,5 včetně do méně než 5  od 5 včetně do méně než 5,5  5,5 včetně do méně než 6  6 včetně do 6,5 včetně  
1  32,5  35  37,5  40  42,5  
2  60  65  70  75  80  
3  87,5  95  102,5  110  117,5  
4  115  125  135  145  155  
5  142,5  155  167,5  180  192,5  
6  170  185  200  215  230  
7  197,5  215  232,5  250  267,5  
8  225  245  265  285  305  
9  252,5  275  297,5  320  342,5  
10  280  305  330  355  380  
11  307.5  335  362,5  390  417,5  
12  335  365  395  425  455  

Tabulka 2: Hodnota PHmax pro celodenní provoz

Počet tříd  Průměrná doba provozu pracoviště v hodinách za den  
nad 6,5 do méně než 7  7 včetně do méně než 7,5  7,5 včetně do méně než 8  8 včetně do méně než 8,5  8,5 včetně do méně než 9  9 včetně do méně než 9,5  9,5 včetně do méně než 10  10 včetně do méně než 10,5  10,5 včetně do méně než 11  11 včetně do méně než 11,5  11,5 včetně do méně než 12  
1  45  47,5  50  52,5  55  57,5  60  62,5  65  67,5  72,5  
2  85  90  95  100  105  110  115  120  125  130  140  
3  125  132,5  140  147,5  150  162,5  170  177,5  185  192,5  207,5  
4  165  175  185  195  205  215  225  235  245  255  275  
5  205  217,5  230  242,5  255  267,5  280  292,5  305  317,5  342,5  
6  245  260  275  290  305  320  335  350  365  380  410  
7  285  302,5  320  337,5  355  372,5  390  407,5  425  442,5  477,5  
8  325  345  365  385  405  425  445  465  485  505  545  
9  365  387,5  410  432,5  455  477,5  500  522,5  545  567  612,5  
10  405  430  455  480  505  530  555  580  605  630  680  
11  445  472,5  500  527,5  555  582,5  610  637,5  665  692,5  747,5  
12  485  515  545  575  605  635  665  695  725  755  815  

Tabulka 3: Hodnota PHmax pro internátní provoz

Počet tříd  Průměrná doba provozu pracoviště v hodinách za den  
20 včetně do méně než 20,5  20,5 včetně do méně než 21  21 včetně do méně než 21,5  21,5 včetně do méně než 22  22 včetně a více  
1  112,5  115  117,5  120  122,5  
2  225  230  235  240  245  
3  337,5  345  352,5  360  367,5  
4  450  460  470  480  490  
5  652,5  575  587,5  600  612,5  
6  675  690  705  720  735  

Počty dětí ve třídě

Na stanovení PHmax má vliv i počet dětí ve třídě mateřské školy. V ustanovení § 1d odst. 3 novelizované vyhlášky je uvedeno: „Je-li průměrný počet dětí ve třídě mateřské školy, které byla povolena výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, nižší než nejnižší počet stanovený podle § 2, snižuje se PHmax stanovený podle § 1d odstavce 2 věty první připadající průměrně na každou tuto třídu poměrně podle počtu dětí, o který je skutečný počet nižší.”

Počty dětí stanoví ustanovení § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:

Běžná mateřská škola

počet tříd  počet dětí  
1  15  
2  12,5  
3  16,33  
4 a více  18  

1 mateřská škola v obci

počet tříd  počet dětí  
1  13  
2  12,5  
3 a více  16  

Maximální počty dětí ve třídě

běžná třída  24 dětí  
třída pouze s dětmi od 2 do 3 let  nejméně 12 dětí, naplňuje se na 16 dětí,
3 a více tříd – upřednostňuje se samostatná třída  
třída lesní mateřské školy  nejméně 15 dětí  

Snižování počtu dětí ve třídě s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními

-2 děti  za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením 4. a 5. stupně a 3. stupně s mentálním postižením  
-1 dítě  za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením 3. stupně bez mentálního postižení  
nejvýše o 5 dětí*)  
-2 děti  za každé dítě mladší 3 let do doby dovršení 3 let věku  
nejvýše o 6 dětí*)  

*) snížení počtu dětí nelze uplatnit souběžně

Snížení počtu dětí ve třídě se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.

Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí stanoveného školským zákonem a prováděcím předpisem. Dle § 23 odst. 4 ŠZ může zřizovatel školy povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí ve třídě za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou školským zákonem pro financování ze státního rozpočtu. Pokud tedy zřizovatel udělil mateřské škole výjimku z počtu dětí na třídu, snižuje se částka na přímé výdaje na vzdělávání financovaná ze státního rozpočtu.

Snížení PHmax v případě výjimky z počtu dětí ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

PHmax se snižuje o:

a) 0,05násobek PHmax připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 5 a méně než 6;

b) 0,1násobek PHmax připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 4 a méně než 5;

c) 0,6násobek PHmax připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách méně než 4.

PH konkrétní školy je součtem hodnot týdenního rozsahu hodin přímé pedagogické činnosti. Ředitel mateřské školy při výpočtu PH školy spočítá hodiny všech učitelů podle velikosti úvazku a pracovního zařazení. Je nutné počítat hodiny přímé pedagogické práce podle hodnot, které vyplývají z nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, zvlášť pro učitele, ředitele a zástupce ředitele. Zohlednit musí i úvazek pedagogického pracovníka, který není jmenován do funkce zástupce ředitele školy, ale řídí některou ze škol, jejíž činnost daná právnická osoba vykonává, kterému může ředitel školy snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti až do výše stanovené tímto nařízením pro zástupce ředitele školy, kterou řídí.

Výpočtem PH školy konkrétní škola porovná hodnotu se stanoveným PHmax uvedeným ve vyhlášce pro daný počet tříd pracoviště mateřské školy a průměrnou dobu provozu pracoviště. Zjistí tak, jestli se vypočítaným PH školy vejde do maximálního počtu hodin přímé pedagogické činnosti financované ze státního rozpočtu.

Rozsah přímé pedagogické činnosti podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Škola/Pedagogičtí pracovníci  Počet tříd v MŠ  Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti  
1. mateřská škola                                                   
1.1. učitel     31  
1.2. ředitel  1 až 2  20  
   3 až 4  15  
   5 až 6  12  
   7 až 10  9  
   11 a více  6  
1.3. zástupce ředitele  1 až 3  25  
   4 až 6  20  
   7 a více  17  
1.4. ředitel mateřské školy s internátním provozem  1  16  
   2  14  
   3 až 6  12  
   7 až 10  9  
   11 a více  6  
1.5. zástupce ředitele mateřské školy s internátním provozem  1 až 2  22  
   3 a více  16  
1.6. ředitel mateřské školy s internátním (nepřetržitým) provozem nebo mateřské školy s internátním provozem a se speciálním pedagogickým centrem      5  

Příklady výpočtu PHmax pro některé pracoviště mateřských škol

Jednotřídní MŠ s délkou provozu 10 hodin

PHmax 62,5 hodiny týdně, tj. 2,37 úvazku, tj. 1,0 úvazek ředitele MŠ (20 hodin týdně přímé pedagogické činnosti) a 1,0 úvazek učitelky (31 hodin týdně přímé pedagogické činnosti) a 0,37 úvazku učitelky (11,5 hodiny týdně).

Dvoutřídní MŠ s délkou provozu 10 hodin

PHmax 120 hodin týdně, tj. 4,22 úvazku, tj. 1,0 úvazek ředitele MŠ (20 hodin týdně přímé pedagogické činnosti) a 3 x 1,0 úvazek učitelek (3 x 31 hodin týdně přímé pedagogické činnosti) a 0,22 úvazku učitelky (7 hodin týdně).

Stanovený objem finančních prostředků

Pro stanovení výše finančních prostředků pro školu jsou rozhodné údaje vykázané ve výkazu P1c-01 v oddíle IVa, IVb, IVc.

Oddíl IVa – evidenční počty učitelů MŠ, tj. velikost úvazků.

Oddíl IVb – přímá pedagogická činnost ředitele, zástupce ředitele a učitelů podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Oddíl IVc – pravidelné přespočetné hodiny (hodiny nad týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, případně snížené o hodiny výuky nad rámec RVP).

IVb + IVc = součet průměrného počtu týdenních hodin jednotlivých učitelek podle RVP PV

Podle ministerské metodiky děti individuálně vzdělávané v rámci formy plnění povinného předškolního vzdělávání se nezapočítávají do rozhodného počtu dětí v mateřské škole. Nemají tedy vliv na koeficient naplněnosti, který bude použit při stanovení výše nenárokových složek platu.

Financování nepedagogické práce

V případě nepedagogických zaměstnanců je zachována normativní metoda financování. Normativ však není odvislý od počtu dětí, ale tvoří ho nově normativ na ředitelství podle počtu tříd + normativ na další pracoviště + normativ na třídu.

Z metodických materiálů ministerstva vyplývá, že při tvorbě republikových normativů je zohledněna potřeba nárůstu nepedagogických pracovníků. Pro rok 2020 se počítá v případě mateřských škol s 10% nárůstem – vztaženo k limitům krajských normativů v republikovém průměru.

Normativ na ředitelství

Bude stanoven podle počtu tříd. Započítávají se běžné třídy, třídy podle § 16 odst. 9 ŠZ, třídy s jazykem národnostní menšiny, třídy ve škole při psychiatrické léčebně, při léčebně nebo při ozdravovně a třídy ve škole při zdravotnickém zařízení.

Normativ na další pracoviště

Na další pracoviště mateřská škola dostane 0,4 úvazku nepedagogického pracovníka. Pokud je zřizovatelem svazek obcí, dostane mateřská škola 0,6 úvazku nepedagogického pracovníka.

Normativ na třídu

Běžná mateřská škola bude mít dva normativy podle průměrného počtu dětí ve třídách

  • Normativ na třídu s průměrným počtem dětí menším než 21

  • Normativ na třídu s průměrným počtem dětí 21 a více dětí

Mateřská škola podle § 16 odst. 9 školského zákona bude mít dva normativy podle průměrného počtu dětí ve třídách

  • Normativ na třídu s průměrným počtem dětí menším než 10

  • Normativ na třídu s průměrným počtem dětí 10 a více dětí

Dále bude normativ na mateřskou školu při zdravotnickém zařízení, pokud se jedná o psychiatrickou nemocnici, ozdravovnu nebo léčebnu a normativ na mateřskou školu při zdravotnickém zařízení, pokud se nejedná o psychiatrickou nemocnici, ozdravovnu nebo léčebnu.

Limit počtu nepedagogických zaměstnanců na třídu bude vycházet z počtu běžných tříd a průměrného počtu dětí v nich, počtu tříd podle § 16 odst. 9 školského zákona a průměrného počtu dětí v nich, počtu tříd s jazykem národnostní menšiny a průměrného počtu dětí v nich, počtu tříd ve škole při psychiatrické nemocnici, při léčebně nebo při ozdravovně a průměrného počtu dětí v nich, počtu tříd ve škole při zdravotnickém zařízení a průměrného počtu dětí v nich.

Podle průměrného počtu dětí se provede přiřazení příslušného normativu a případné krácení u podlimitních tříd, které nesplňují minimální počty dětí podle školského zákona a vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Limit počtu nepedagogických zaměstnanců bude stanoven součtem parametrů (hodnot normativů) na ředitelství podle počtu tříd, na samostatné pracoviště (svazková nebo nesvazková škola) a na třídu podle průměrné naplněnosti. Parametry budou součástí zveřejněných normativů.

Závěr

Mateřská škola obdrží finanční prostředky a limit zaměstnanců bez vnitřního členění. Je tedy pouze na řediteli mateřské školy, jak prostředky a limit zaměstnanců využije.

Nový systém financování s sebou přináší zvýšené nároky na správnost výkaznictví. Jedině díky správnému vykázání požadovaných hodnot oprávněně získáte správný limit počtu zaměstnanců a finančních prostředků na přímé výdaje na vzdělávání.

Seznam zdrojů:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti, ve znění pozdějších předpisů

www.msmt.cz – reforma financování