dnes je 20.11.2019
Input:

Správní řízení

27.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4 Správní řízení

Bc. Lucie Štěpánková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Při výkonu spisové služby se škola řídí vyhláškou č. 259/2012 Sb. Spisovou službou se rozumí zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti MŠ, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností. V mateřské škole by měl být zpracován vnitřní předpis, který sjednocuje konkrétní postupy a zodpovědnost pověřených pracovníků. Jeho ukázky najdete v kapitole „Vzorové dokumenty”.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy

Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání

V této kapitole se budeme zabývat pouze jednou částí aplikace tohoto zákona do praxe řízení mateřských škol – správním řízením.

Ředitelka mateřské školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a j) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

1. přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34,

2. ukončení předškolního vzdělávání podle § 35,

3. snížení nebo prominutí úplaty za poskytované vzdělávání podle § 123 odst. 3) školského zákona.

Vydání příslušného rozhodnutí ředitelkou školy je výsledným právním úkonem správního řízení. Tomu ovšem předchází provedení celé řady procesních úkonů podmiňujících vydání konkrétního rozhodnutí.

Rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy stanoví, po dohodě se zřizovatelem, místo, termín a dobu pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a tyto informace zveřejní způsobem v místě obvyklým. Může to být výzva v místním tisku, obecní vývěska, úřední tabule mateřské školy, nástěnky, internet atd.

Zahájení řízení

Správní řízení se zahajuje dvěma způsoby:

 • na žádost,

 • z moci úřední.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je zahájené na žádost (§ 44 a násl. správního řádu). Žadatelem je dítě, zpravidla zastoupené zákonným zástupcem.

Zákonný zástupce může žádost podat písemně nebo ústně do protokolu, a protože si formu podání volí sám, tiskopis, který případně vypracuje škola pro podání žádosti, může mít pouze doporučující charakter a nelze jeho používání vymáhat. Podání žádosti ústně do protokolu znamená, že zákonný zástupce žáka podá žádost ústně a ředitelka školy s ním sepíše protokol, který musí mít všechny náležitosti jako žádost písemná.

Žádost musí obsahovat tyto údaje:

 • kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování),

 • co žadatel žádá („žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání” s uvedením konkrétního data od kdy a kam, do konkrétní mateřské školy označené názvem a adresou sídla).

 • označení správního orgánu, jemuž je žádost doručována (ředitelka – jméno a příjmení, adresa právnické osoby, která vykonává činnost mateřské školy),

 • další náležitosti, které stanoví zákon (doklad prokazující, že dítě bylo řádně a pravidelně očkováno, případně doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, a to podle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, případně doporučení školského poradenského zařízení pro přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami),

 • podpis osoby, která žádost podává.

Při podání žádosti je zákonný zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

Řízení je zahájeno dnem, kdy správní orgán obdržel žádost, nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení. Pokud je žadatelem více osob v téže věci, je řízení zahájeno dne, kdy byla podána žádost posledního z nich.

Přerušení správního řízení

Přerušit správní řízení musí správní orgán (ředitelka školy) v případě, že žádost neobsahuje předepsané náležitosti. Tato skutečnost může nastat, pokud k žádosti chybí přílohy:

 • doporučení příslušného školského poradenského zařízení,

 • doklad prokazující, že dítě bylo řádně a pravidelně očkováno.

Protože by ředitelka školy nestihla zákonem stanovenou lhůtu pro vydání rozhodnutí (30 dnů), přeruší správní řízení na dobu nezbytně nutnou, která je zapotřebí k odstranění důvodů přerušení (zákonný zástupce dodá potřebné doklady). O ukončení přerušení řízení vyrozumí ředitelka školy účastníky řízení a provede o tom záznam do spisu.

Založení spisu

O každé věci, která se rozhoduje podle správního řádu, se musí vést spis, který musí obsahovat všechny podklady, které správní orgán v řízení použije a všechny písemnosti, které v souvislosti s řízením vzniknou. Mohou to být například:

 • žádost zákonného zástupce dítěte, popř. protokol (zákonný zástupce dítěte podal žádost ústně a ředitelka školy s ním sepsala protokol o ústním jednání),

 • rozhodnutí ředitelky školy,

 • doklad o předání rozhodnutí,

 • další písemnosti, které se vztahují k věci (doporučení příslušného školského poradenského zařízení, doklad prokazující, že dítě bylo řádně a pravidelně očkováno),

 • případné informace o přerušení správního řízení,

 • stížnost proti postupu správního orgánu,

 • atd.

Spis musí obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy. Formálně může mít spis podobu desek, nebo euroobalu, do kterého budou vkládány veškeré dokumenty, které se týkají správního řízení. Každý spis musí být označen spisovou značkou. Ta může být tvořena například z těchto údajů:

 • číslo jednací žádosti,

 • druh věci (například PŘ),

 • pořadové číslo žádosti,

 • ročník,

 • pořadí ve spisu.

V případě 72PŘ13/2008-3 se tedy jedná o písemnost zapsanou v podacím deníku pod číslem 72, ve věci přijímací řízení „PŘ”, v pořadí třináctou v roce 2008, založenou ve spise pod číslem 3.

Účastník řízení má právo nahlížet do spisu kdykoliv v průběhu řízení, a to i v případě, že rozhodnutí ve věci, je již v právní moci.

Vydání rozhodnutí

Ředitelka mateřské školy ještě před vyhlášením zápisu do mateřské školy vydá kritéria, podle kterých bude přijímat děti k předškolnímu vzdělávání. Kritéria jsou součástí vyhlášeného zápisu do mateřské školy. Kritéria stanoví ředitelka sama, bez projednávání se zřizovatelem. Přednost v přijetí k předškolnímu vzdělávání mají děti, které v následujícím školním roce nastoupí povinnou školní docházku (§ 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.). 

Ukázka kritérií:

1. děti s odkladem školní docházky a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky  
Po naplnění míst těmito dětmi, následují pro uchazeče, žádající o přijetí k celodenní docházce tato kritéria. Ve výsledku rozhoduje vyšší počet splněných bodů.  
 1. děti samoživitelů
  1. sourozenci již docházejících dětí
  2. děti, které mají trvalé bydliště v místě sídla školy
  3. děti zaměstnaných rodičů , matka
otec 
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
 
V případě shodného počtu bodů rozhoduje ředitelka na základě pomocného kritéria:  
 1. datum narození dítěte s upřednostněním starších dětí
 
V případě, že zbývají ještě volná místa pro přijetí dětí, mohou být přijati žadatelé podle zákona č. 204/2005 Sb., to znamená na 4 hodiny denně.  

Jakmile ředitelka mateřské školy zváží všechny okolnosti podání žádosti a vyhodnotí případné důkazy, rozhodne buď o:

a) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,

b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zkušební dobou, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce,

c) nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Pokud nenastal žádný z důvodů pro přerušení řízení, správní orgán vydá rozhodnutí ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. Rozhodnutí musí mít tři části:

 1. Výrok
  • obsahuje konečné řešení věci – zda je dítě přijato k předškolnímu vzdělání, zda se stanoví zkušební doba v rámci přijetí, nebo dítě není přijato k předškolnímu vzdělávání. Ve výrokové části se uvádí datum narození dítěte, nikoliv rodné číslo. Dále se uvádí označení účastníka řízení (dítěte) a označení zákonného zástupce.

 2. Odůvodnění:

a) důvody výroku rozhodnutí – ředitelka popíše, jaké byly stanoveny podmínky pro přijetí (kritéria), zda účastník řízení (dítě) tyto podmínky (kritéria) splnil nebo nesplnil,

b) podklady pro vydání rozhodnutí (důkazy, informace),

c) skutečnost, kterou se ředitelka řídila při vydání rozhodnutí,

d) informaci o tom, jak ředitelka přistoupila k vypořádání s předloženými návrhy, námitkami, informacemi.

Pokud ředitelka mateřské školy vydává kladné rozhodnutí a vyhovuje účastníkovi řízení v plném rozsahu, není třeba psát odůvodnění.

 1. Poučení

a) o možnosti odvolat se proti vydanému rozhodnutí,

b) v jaké lhůtě se lze odvolat (do 15 dnů),

c) od kdy běží lhůta (od 1. dne následujícího po doručení),

d) ke komu se lze odvolat (k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ředitelky mateřské školy, která rozhodnutí vydala).

Originál rozhodnutí je založen ve spise, stejnopisem se označuje vyhotovení, které se rozesílá účastníkům řízení.

Ukázka rozhodnutí o přijetí:

Mateřská škola (název MŠ dle zřizovací listiny)

Vážený(á) pan(í)

Číslo jednací: 49 PŘ 37/2008 – 4
V Brně dne 28. 3. 2008

ROZHODNUTÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sluníčko, Horní 1, 123 45 Brno, rozhodla podle ustanovení § 34 odst.3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

jméno dítěte, nar. 12. 3. 2004, bytem Dolní 1, 123 45 Brno

se od 1. 9. 2008 přijímá k předškolnímu vzdělávání, k celodenní docházce, v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sluníčko, Horní 1, 123 45 Brno.

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že se žádosti, kterou podal(a) jméno dítěte prostřednictvím zákonného zástupce jméno, o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Sluníčko, Horní 1, 123 45 Brno, vyhovuje v plném rozsahu, v souladu s § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se odůvodnění neuvádí.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sluníčko, Horní 1, 123 45 Brno.


ředitelka mateřské školy
(podpis a kulaté razítko)  

Ukázka rozhodnutí o nepřijetí:

Mateřská škola (název MŠ dle zřizovací listiny)


Vážený(á) pan(í)

Číslo jednací: 49 PŘ 37/2008 – 4
V Brně dne 28. 3. 2008


ROZHODNUTÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sluníčko, Horní 1, 123 45 Brno, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

jméno dítěte, nar. 12. 3. 2004, bytem Dolní 1, 123 45 Brno

se pro školní rok 2008/2009, tj. od 1. 9. 2008, nepřijímá k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sluníčko, Horní 1, 123 45 Brno

Odůvodnění:
Dne 5. 2. 2008 podal(a) prostřednictvím svého zákonného zástupce žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Sluníčko, Horní 1, 123 45 Brno.
Při posuzování žádosti vycházela ředitelka mateřské školy z respektování ustanovení § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a dále postupovala v souladu s Vnitřní směrnicí mateřské Sluníčko, Horní 1, 123 45 Brno, kterou se stanoví kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
Pro školní rok 2008/2009 bylo k dispozici 24 volných míst.
Podle kritérií jsou v případě, že počet podaných žádostí převýší stanovenou kapacitu, přednostně přijímány děti:
1. děti s odkladem školní docházky a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
– bylo obsazeno 1 místo a zbývajících 23 míst bylo obsazeno podle dalších kritérií. Ve výsledku rozhodoval vyšší počet splněných bodů.
2. děti samoživitelů - 1 bod
3. sourozenci již docházejících dětí - 1 bod
4. děti, které navštěvují jesle - 1 bod
5. děti, které mají trvalé bydliště v místě - 1 bod
6. děti zaměstnaných rodičů matka - 1 bod, otec - 1 bod
– 9 míst bylo obsazeno žadateli, kteří splnili 4 z 5 stanovených kritérií
– 39 uchazečů splnilo 3 z 5 stanovených kritérií, na základě pomocného kritéria z nich bylo vybráno 14 nejstarších žadatelů pro obsazení zbývajících volných míst. Zbývajících 25 žadatelů, dále žadatelé, kteří splnili 2 nebo 1 z 5 stanovených kritérií, a žadatelé o přijetí k docházce podle zákona č. 204/2005 Sb. v pořadí podle zisku bodů a věku dítěte, s upřednostněním starších dětí, nemohli být přijati.
Výše uvedený žadatel získal celkem 3 body a umístil se na 34. místě z celkového počtu 73 žadatelů.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sluníčko, Horní 1, 123 45 Brno.

ředitelka mateřské školy
(podpis a kulaté razítko  

Oznámení rozhodnutí

Rozhodnutí se oznamuje doručením stejnopisu žadateli, respektive jeho zákonnému zástupci. Doručení musí být doloženo písemným dokladem, který stvrzuje, že byla písemnost doručena, nebo že poštovní zásilka obsahující rozhodnutí byla dodána, včetně dne, kdy se tak stalo. Forma oznámení rozhodnutí musí být zaznamenána ve spisu.

Vyznačení doložky právní moci

Právní moci nabude rozhodnutí, které:

 • bylo oznámeno,

 • proti kterému nelze podat odvolání (uplynula odvolací lhůta).

Ředitelka školy vyznačí na písemném vyhotovení rozhodnutí, které je součástí spisu, právní moc rozhodnutí a zároveň vyznačí den vyhlášení tohoto rozhodnutí nebo den, kdy byla písemnost předána k doručení.

Na požádání účastníka řízení opatří ředitelka školy doložkou právní moci i stejnopis rozhodnutí.

Doložka mívá nejčastěji podobu otisku razítka s malým kulatým státním znakem a kolonkou s datem nabytí právní moci. V praxi mateřské školy stačí označení listiny příslušnými daty a podpisem správního orgánu.

V případě, že je dítě do mateřské školy přijímáno v průběhu školního roku a zahájení docházky by mělo nastat dříve než 15 dnů od vydání rozhodnutí, je třeba, aby se žadatel, respektive jeho zákonný zástupce, písemně vzdal práva na odvolání. Tím může rozhodnutí nabýt právní moci bezprostředně po jeho vydání.

Ukázka formuláře pro vzdání se práva na odvolání:

VZDÁNÍ SE PRÁVA NA ODVOLÁNÍ

Já,…………………………bytem……………………………................................................
jako zákonný zástupce dítěte:
jméno a příjmení:
narozeného(nou) dne:
s trvalým pobytem:
prohlašuji, že se výše uvedený vzdává práva na podání odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sluníčko, Horní 1, 123 45 Brno, číslo jednací………........…... ze dne……………….., kterým se přijímá k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Sluníčko, Horní 1, 123 45 Brno, od .....................................

V………………………. dne…………………………. Podpis zákonného zástupce:  

Stížnost proti postupu ředitelky školy

Správní řád v §175 upravuje právo dotčené osoby obracet se na správní orgán (ředitelka školy) se stížností proti postupu správního orgánu. Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení, podává se tedy ředitelce školy na její postup ve správním řízení.

Ta posoudí, zda je stížnost:

 • důvodná,

 • částečně důvodná,

 • nedůvodná.

Shledá-li ji důvodnou nebo částečně důvodnou, je povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a přijaté nápravě se učiní záznam do spisu. Stěžovatel je vyrozuměn jen tehdy, když o to požádal.

Při přezkumu podaného odvolání ředitelka mateřské školy zváží, zda své původní rozhodnutí nezruší. Pokud může odvolateli v plném rozsahu vyhovět v rámci jeho odvolání, učiní tak tzv. autoremedurou a vydá nové rozhodnutí (§ 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Pokud nemůže odvolateli vyhovět, předá příslušný spis na krajský úřad, který přezkoumá odvolání zákonného zástupce a do 30 dnů vydá rozhodnutí.

Ukončení předškolního vzdělávání podle § 35 zákona č. 561/2004 Sb.

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání v následujících případech:

a) dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

Tento výčet důvodů je úplný, a nelze jej proto rozšiřovat. Poněkud problematické je stanovení hranice, kdy jednání zákonného zástupce dítěte dosahuje takového stupně, že je lze kvalifikovat jako závažné a opakované. Oporou pro rozhodování ředitelky školy by měl být kvalitně zpracovaný Školní řád, se kterým byli prokazatelně seznámeni všichni zákonní zástupci dětí. Důležité je také dodržet ustanovení zákona: po předchozím písemném upozornění. Pokud zákonný zástupce po písemném upozornění ředitelky školy nezjedná nápravu, potom ředitelka zahájí z moci úřední správní řízení ve věci ukončení předškolního vzdělávání.

 Pokud ředitelka školy přistoupí k ukončení předškolního vzdělávání po splnění všech podmínek daných zákonem, zahájí správní řízení z moci úřední. Správní orgán (ředitelka MŠ) oznámí zahájení správního řízení zákonnému zástupci doručením oznámení. Oznámení obsahuje:

 • označení správního orgánu (název škola dle zřizovací listiny),

 • předmět řízení,

 • jméno, příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby.

Oznámení o zahájení správního řízení není totožné s vydáním rozhodnutím. V oznámení správní orgán (ředitelka školy) seznámí účastníky řízení s možnostmi vznést návrhy, připomínky, navrhnout důkazy, seznámit se s podklady pro rozhodnutí s uvedením termínu, do kdy tak lze učinit.

O ukončení předškolního vzdělávání vydá ředitelka školy rozhodnutí, které musí splňovat všechny náležitosti správního rozhodnutí: výrok, odůvodnění a poučení. Postupuje se stejně jako u vydání rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Pokud je v zákonné lhůtě ze strany účastníka řízení podáno odvolání, zváží možnost autoremedury. Pokud nemůže odvolateli vyhovět, postoupí odvolání spolu s celým spisem do 30 dnů odvolacímu orgánu, kterým je příslušný krajský úřad.

V ostatních případech, kdy dítě ukončí docházku k předškolnímu vzdělávání, buďto na žádost zákonných zástupců, nebo z důvodu přechodu k základnímu vzdělávání, nejedná se o ukončení vzdělávání ve správním řízení.

Rozhodování ředitelky mateřské školy o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

Mateřská škola poskytuje vzdělávání, které není povinné a neposkytuje stupeň vzdělání, proto jej lze poskytovat za úplatu, která se stává jejím příjmem. Úplatu za vzdělávání hradí zákonní zástupci dětí v prvním a druhém ročníku. Děti věkem příslušející do 3. ročníku (poslední rok před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky) úplatu za vzdělávání neplatí.

Základní výši úplaty stanoví ředitelka v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., § 6, o předškolním vzdělávání vnitřním předpisem a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitel mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte. Zároveň ve vnitřním předpise vyjmenuje důvody, pro které může být zákonný zástupce od úplaty osvobozen, a důvody, za kterých může zákonný zástupce požádat o snížení nebo prominutí úplaty.

Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění § 6, 3 ředitelka školy stanoví ve vnitřním předpise taxativně úplatu pro děti, jimž je docházka do mateřské školy omezena na 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku nebo příspěvku při péči o osobu blízkou. Tato výše úplaty se stanoví pro příslušný školní rok pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz.

Při osvobození od úplaty postupuje ředitelka podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění § 6 odst. 5 vyhlášky č. 43/2006 Sb. Osvobodit od úplaty může ředitelka školy zákonné zástupce ve správním řízení na základě jejich písemné žádosti a potvrzení vydaného okresní správou sociálního zabezpečení v případě, že:

 1. zákonný zástupce pobírá sociální příplatek podle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
 2. nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje, pobírá dávky pěstounské péče podle § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí o osvobození od úplaty vydává ředitelka školy po splnění daných podmínek ve správním řízení podle správního řádu.

Dále ředitelka školy rozhodne o snížení nebo prominutí úplaty v případech stanovených vyhláškou pro předškolní vzdělávání § 5, odst. 4 (jedná se o přerušení nebo omezení provozu mateřské školy). Zvláštní výše úplaty se stanoví pro všechny děti v mateřské škole, jichž se omezení nebo přerušení provozu týká, včetně dětí, na něž se vztahují nižší úplaty.

V případě vydání rozhodnutí o snížení nebo prominutí úplaty platí stejný postup podle správního řádu č. 500/2004 Sb., ve správním řízení.

Literatura

 

Poláková, H., HROMKOVÁ, M. Správní řád v praxi ředitelů škol a školských zařízení. Žďár nad Sázavou: Fakta, v.o.s., 2005. ISBN 80-902614-5-0

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád