dnes je 8.7.2020

Input:

Príspevok na učebnice

24.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.28 Príspevok na učebnice

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR môže podľa § 4ad zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov prideliť v priebehu kalendárneho roku zriaďovateľovi školy príspevok na učebnice, uvedené v registri schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov.

• Na školský rok 2020/2021 ministerstvo školstva poskytne základným školám a špeciálnym základným školám na nákup učebníc 11,4 milióna €.

• Škola získa príspevok na nákup učebníc vo výške 32 € až 104 € na jedného žiaka. Vyšší príspevok získajú školy, pre ktoré je tvorba a tlač učebníc nákladnejšia, ako napríklad školy pre žiakov so sluchovým alebo zrakovým postihnutím.

Príspevok na učebnice sa každej škole určil podľa počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru 2019. Príspevok na učebnice sa určil podľa:

  • počtu žiakov 1. až 5. ročníka základných škôl, základných škôl pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (bez mentálneho postihnutia),

  • počtu žiakov 1. až 10. ročníka základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre žiakov s mentálnym postihnutím a základných škôl so špeciálnymi triedami so žiakmi s mentálnym postihnutím.

• Príspevok sa určuje na:

  • učebnice pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl,

  • na učebnice cudzieho jazyka pre žiakov 5. ročníka základných škôl,

  • na učebnice pre žiakov 1. až 10. ročníka špeciálnych škôl pre slovenský vyučovací jazyk, ako aj pre vyučovacie jazyky národnostných menšín.

• Príspevok na učebnice je účelovo určený na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na stránke Edičného portálu zo Zoznamu schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov („Zoznam učebníc”), na zakúpenie ktorých