dnes je 29.9.2020

Input:

Príklady k § 103 Zákonníka práce - Základná výmera dovolenky

20.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.5.1 Príklady k § 103 Zákonníka práce - Základná výmera dovolenky

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.


Príklad: trvalá starostlivosť o dieťa

V praxi nastali tieto situácie

- rodičia dieťaťa sa rozviedli. V rozhodnutí súd sú určil, že osobnú starostlivosť bude mať matka dieťaťa a otec bude mať právo styku s dieťaťom. Má otec právo na zvýšenú výmeru dovolenky 5 týždňov?

- rodičia dieťaťa sa rozviedli. V rozhodnutí súd sú určil, že osobnú starostlivosť bude mať aj matka aj otec dieťaťa – tzv. striedavá starostlivosť. Má matka aj otec právo na zvýšenú výmeru dovolenky 5 týždňov?

- vdovec žije s vlastným dieťaťom, ktoré má 7 rokov. Spolu s ním žije už niekoľko rokov družka (nie sú manželia), ktorá má 29 rokov, a ktorá sa stará o dieťa hoci nie je jeho matkou. O tejto starostlivosti nerozhodoval súd.

Pojem „trvalá starostlivosť o dieťaťa” je pracovnoprávny pojem, ktorý sa používa v pracovnoprávnej legislatíve minimálne od roku 1964. Zákon o rodine používa pojem „osobná starostlivosť o dieťa” a „sústavná starostlivosť”.

Nárok na vyššiu výmeru dovolenky majú obaja rodičia dieťaťa, ak sa trvale starajú o dieťa. Ide teda o rodičov, ktorí okrem iného zabezpečujú výchovu dieťaťa, starajú sa o jeho zdravie, výživu a všestranný rozvoj bez ohľadu na to, či žijú v jednej domácnosti s dieťaťom a bez ohľadu na to, či sú manželia.

Ak zamestnanec ale nežije v domácnosti s dieťaťom, je potrebné aby preukázal relevantnú mieru starostlivosti, t.j. nielen to, že sa sním občas stretne, pretože zvýšená výmera dovolenky ako forma dodatočného odpočinku má slúžiť určitému účelu vyjadrenému v dôvodovej správe, nejde o zvýšenie dovolenky, z dôvodu, že niekto je rodičom ale z dôvodu, že ako rodič sa o dieťa stará, a teda má nižšiu mieru regenerácie po pracovnej dobe a zároveň chce viac času, napr. počas letných prázdnin stráviť s dieťaťom.

Ak súd rozhodol o úprave vzťahov rodičov k dieťaťu, napr. jednému z rodičov určil osobnú starostlivosť o dieťa a druhý má právo na styk s dieťaťom, javí sa, že iba styk s dieťaťom (prípadne len platenie výživného) nepredstavuje trvalú starostlivosť o dieťa pre účely Zákonníka práce z hľadiska dovolenky (hoci napr. pre účely zákona o rodine to neznamená, že sa rodič o dieťa nemá starať, resp. že sa v nejakej forme o neho nestará).

V prípade striedavej starostlivosti o dieťa majú osobnú starostlivosť striedavo obaja rodičia, a teda z tohto hľadiska sa javí, že ide o trvalú starostlivosť o dieťa (striedavá starostlivosť však nemusí byť v pomere 50% na 50%).

Nárok na vyššiu výmeru dovolenky majú aj na zamestnanci, ktorí prevzali na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti.

Odborná pracovnoprávna literatúra vykladala pojem „trvalá starostlivosť o dieťa” ako faktickú starostlivosť o dieťa, t.j. nešlo len o vyššie uvedené osoby, ale napr. uvádzala príklad starých rodičov, ktorí sa starali o dieťa, hoci ho nemali formálne zverené. V kontexte práva na dovolenku je však priznanie takéhoto práva ďalším osobám sporné. Takáto osoba (napr. druh/družka v poslednom uvedenom prípade) by musela preukázať taký rozsah starostlivosti o dieťa, ktorý by bol de facto ekvivalentom rozsahu starostlivosti matky/otca dieťaťa. Odborná literatúra priznávala, že preukázanie tejto skutočnosti je náročné.


Príklad: Vznik trvalej starostlivosti v priebehu kalendárneho roka

Dieťa sa zamestnancovi, ktorý má 28 rokov narodilo v priebehu kalendárneho roka. Má nárok na dovolenku 5 týždňov