dnes je 11.8.2020

Input:

Právna úprava zmluvy o skladovaní

23.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.16.1 Právna úprava zmluvy o skladovaní

JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Právna úprava zmluvy o skladovaní je obsiahnutá v § 527 až § 535 ObchZ (Obchodného zákonníka). Pre platnosť zmluvy sa nevyžaduje písomná forma. Skladovateľ i ukladateľ musia byť podnikateľmi. V prípade, ak by išlo o vzťah na jednej strane medzi podnikateľom a na druhej strane nepodnikateľom, išlo by o zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Ak by zmluvné strany chceli v takomto prípade postupovať podľa Obchodného zákonníka, tak by sa museli dohodnúť v súlade s § 262 Obchodného zákonníka, že ich právny vzťah sa bude spravovať jeho ustanoveniami.

Zmluvou o skladovaní sa skladovateľ zaväzuje prevziať vec, aby ju uložil a opatroval, a ukladateľ sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu, tzv. skladné, čo je podstatnou časťou zmluvy. Pre platnosť zmluvy o skladovaní sa nevyžaduje, aby sa v nej uviedlo, či sa má vec opatrovať za odplatu alebo bezodplatne. Zmluva o skladovaní je odplatná zmluva, ktorá vznikne na základe dohody strán. Jej podstatnou časťou je aj dohoda o odplate. V prípade, že v zmluve o skladovaní nie je uvedená odplata, neznamená to jej neplatnosť. V takomto prípade platí postup o určení odplaty uvedený v § 531 ods. 2 ObchZ, podľa ktorého, ak v zmluve nie je dohodnutá výška skladného, ukladateľovi vzniká povinnosť platiť skladné obvyklé s prihliadnutím na povahu veci, dĺžku a spôsob skladovania. Z hľadiska posudzovania, čo je obvyklé skladné, by sa malo vychádzať z výšky skladného uplatňovaného v mieste a jeho okolí, kde sa nachádzajú skladovacie priestory, ktoré sú predmetom skladovania podľa zmluvy. Pre platnosť zmluvy sa vyžaduje dohoda strán o celom jej obsahu. V prípade, že druhá strana prijme návrh zmluvy pri jej uzavieraní so zmenami alebo doplnkami, aj keď sa netýkajú podstatných častí zmluvy, ide o nový návrh a zmluva vznikne až dohodou strán o navrhovaných zmenách. Pre platnosť zmluvy sa vyžaduje dohoda strán o celom jej obsahu.

Vznik a zánik zmluvy

Vznik a zánik zmluvy o skladovaní:

 • zmluva vzniká okamihom, kedy sa strany dohodnú na jej podstatných častiach, ktorými sú záväzok skladovateľa prevziať vec na jej uloženie a opatrovanie u skladovateľa,

 • skladovateľ nemusí prevziať vec pri podpise zmluvy a nemusí ju mať pri sebe v tomto čase, predmet skladovania môže prevziať až po jej podpísaní, (je to rozdiel oproti zmluve o uložení veci, kde je podmienkou vzniku zmluvy, že opatrovateľ má túto vec u seba v súvislosti s obchodným stykom s uložiteľom),

 • zaniká splnením záväzku, výpoveďou v zmysle zmluvy, odstúpením od zmluvy, dohodou strán.

Práva a povinnosti skladovateľa a ukladateľa:

Skladovateľ:

 • je povinný vec prevziať pri jej odovzdaní ukladateľom a prevzatie tovaru písomne potvrdiť,

 • potvrdenie o prevzatí veci na skladovanie môže mať povahu cenného papiera, s ktorým je spojené právo požadovať vydanie skladovanej veci, tzv. skladištný list. Ten môže znieť na doručiteľa alebo na meno. Ak znie na doručiteľa, je skladovateľ povinný vydať tovar osobe, ktorá skladištný list predloží. Ak znie na meno, je povinný vydať vec osobe uvedenej v skladištnom liste. Skladištný list na meno môže oprávnená osoba prevádzať rubopisom na iné osoby, pokiaľ v ňom nie je prevod vylúčený,

 • skladovateľ je povinný uložiť vec oddelene od ostatných skladovaných vecí s označením, že ide o veci ukladateľa,

 • skladovateľ musí vec uložiť oddelene aj v prípade, že ide o osobitnú povahu veci, na ktorej by mohlo dôjsť pri spoločnom skladovaní s niektorými vecami k jej poškodeniu, ukladateľ je však povinný skladovateľa upozorniť na osobitnú povahu veci,

 • zodpovedá za škodu na skladovanej veci, ktorá vznikla po prevzatí veci, a to až do jej vydania, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti,

 • nezodpovedá za škodu na veci, len keď bola spôsobená ukladateľom alebo vlastníkom veci, chybou alebo prirodzenou povahou uloženej veci alebo chybným obalom, na ktorý skladovateľ pri prevzatí veci ukladateľa upozornil a toto upozornenie zahrnul do potvrdenia o prevzatí veci; ak skladovateľ na nedostatky obalu neupozornil, nezodpovedá za škodu na veci len vtedy, keď chyba obalu nebola poznateľná,

 • ak škoda vznikla jedným z uvedených spôsobov, je skladovateľ povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia,

 • skladovateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak ukladateľ zatajil nebezpečnú povahu veci a ak hrozí z nej skladovateľovi značná škoda, alebo ak ukladateľ dlhuje skladné za najmenej tri mesiace, alebo ak hrozí vznik podstatnej škody na uloženej veci, ktorú skladovateľ nemôže odvrátiť, alebo ak ukladateľ nevyzdvihne vec po skončení doby, po ktorú je skladovateľ povinný vec skladovať,

 • skladovateľ môže po odstúpení od zmluvy určiť primeranú lehotu na vyzdvihnutie veci s upozornením, že inak tovar predá. Po márnom uplynutí tejto lehoty môže skladovateľ skladovaný tovar predať vhodným spôsobom na účet ukladateľa. Od výťažku z predaja, ktorý je skladovateľ povinný bez zbytočného odkladu ukladateľovi vydať, môže si odpočítať okrem skladného aj vynaložené náklady spojené s predajom,

 • skladovateľ má na zabezpečenie svojich nárokov zo zmluvy o skladovaní zádržné právo na skladovaných veciach, dokiaľ sa u