dnes je 11.8.2020

Input:

Právna úprava zmluvy o skladovaní

9.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.16.1 Právna úprava zmluvy o skladovaní

JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Právna úprava zmluvy o skladovaní je obsiahnutá v § 527 až § 535 ObchZ (Obchodného zákonníka). Pre platnosť zmluvy sa nevyžaduje písomná forma. Skladovateľ i ukladateľ musia byť podnikateľmi. Podľa judikatúry, ak skladovateľ, ktorý sa v zmluve zaviazal prevziať vec, aby ju uložil a opatroval za odplatu, nemá opatrovanie v predmete svojho podnikania, nemá to za následok neplatnosť tejto zmluvy.

Zmluvou o skladovaní sa skladovateľ zaväzuje prevziať vec, aby ju uložil a opatroval, a ukladateľ sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu, tzv. skladné.

Vznik a zánik zmluvy

Vznik a zánik zmluvy o skladovaní:

 • zmluva vzniká okamihom, kedy sa strany dohodnú na jej podstatných častiach,

 • zaniká splnením záväzku, výpoveďou v zmysle zmluvy, odstúpením od zmluvy, dohodou strán.

.

Práva a povinnosti skladovateľa a ukladateľa:

Skladovateľ:

 • je povinný vec prevziať pri jej odovzdaní ukladateľom a prevzatie tovaru písomne potvrdiť,

 • potvrdenie o prevzatí veci na skladovanie môže mať povahu cenného papiera, s ktorým je spojené právo požadovať vydanie skladovanej veci, tzv. skladištný list. Ten môže znieť na doručiteľa alebo na meno. Ak znie na doručiteľa, je skladovateľ povinný vydať tovar osobe, ktorá skladištný list predloží. Ak znie na meno, je povinný vydať vec osobe uvedenej v skladištnom liste. Skladištný list na meno môže oprávnená osoba prevádzať rubopisom na iné osoby, pokiaľ v ňom nie je prevod vylúčený,

 • skladovateľ je povinný uložiť vec oddelene od ostatných skladovaných vecí s označením, že ide o veci ukladateľa,

 • zodpovedá za škodu na skladovanej veci, ktorá vznikla po prevzatí veci, a to až do jej vydania, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti,

 • nezodpovedá za škodu na veci, len keď bola spôsobená ukladateľom alebo vlastníkom veci, vadou alebo prirodzenou povahou uloženej veci alebo vadným obalom, na ktorý skladovateľ pri prevzatí veci ukladateľa upozornil a toto upozornenie zahrnul do potvrdenia o prevzatí veci; ak skladovateľ na vadnosť obalu neupozornil, nezodpovedá za škodu na veci len vtedy, keď vadnosť obalu nebola poznateľná,

 • ak škoda vznikla jedným z uvedených spôsobov, je skladovateľ povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia,

 • skladovateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak ukladateľ zatajil nebezpečnú povahu veci a ak hrozí z nej skladovateľovi značná škoda, alebo ak ukladateľ dlhuje skladné za najmenej tri mesiace, alebo ak hrozí vznik podstatnej škody na uloženej veci, ktorú skladovateľ nemôže odvrátiť, alebo ak ukladateľ nevyzdvihne vec po skončení doby, po ktorú je skladovateľ povinný vec skladovať,

 • skladovateľ môže po odstúpení od zmluvy určiť primeranú lehotu na vyzdvihnutie veci s upozornením, že inak tovar predá. Po márnom uplynutí tejto lehoty môže skladovateľ skladovaný tovar predať vhodným spôsobom na účet ukladateľa. Od výťažku z predaja, ktorý je skladovateľ povinný bez zbytočného odkladu ukladateľovi vydať, môže si odpočítať okrem skladného aj vynaložené náklady spojené s predajom,

 • skladovateľ má na zabezpečenie svojich nárokov zo zmluvy o skladovaní zádržné právo na skladovaných veciach, dokiaľ sa u neho nachádzajú,

 • skladovateľ je oprávnený zmluvu vypovedať jednomesačnou výpoveďou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená ukladateľovi,

 • skladovateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak ukladateľ zatajil nebezpečnú povahu veci a ak hrozí z nej skladovateľovi značná škoda, alebo ak ukladateľ dlhuje skladné za najmenej tri mesiace, alebo ak hrozí vznik podstatnej škody na uloženej veci, ktorú skladovateľ nemôže odvrátiť, alebo ak ukladateľ nevyzdvihne vec po skončení doby, po ktorú je skladovateľ povinný vec skladovať,