dnes je 5.8.2020

Input:

Právna úprava zmluvy o obstaraní veci

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.17.1 Právna úprava zmluvy o obstaraní veci

JUDr. Lucia Danišovičová


Právna úprava je obsiahnutá v § 733 až 736 Občianskeho zákonníka. Zmluvou o obstaraní veci sa obstarávateľ zaväzuje objednávateľovi obstarať určitú vec. Obstarávateľ má právo vec obstarať aj prostredníctvom inej osoby. Objednávateľ je povinný obstarávateľovi za obstaranie veci poskytnúť odmenu.

O uzavretí zmluvy musí obstarávateľ vydať objednávateľovi písomné potvrdenie, v ktorom musí byť uvedený predmet obstarania, jeho cena a doba obstarania.

Objednávateľ môže až do obstarania veci od zmluvy odstúpiť, musí však obstarávateľovi nahradiť účelne vynaložené náklady a inú ujmu vzniknutú obstarávateľovi, pokiaľ jej obstarávateľ nemohol zabrániť. Tým nie je dotknutý nárok na uplatnenie práv vyplývajúcich z omeškania alebo z vadného plnenia obstarávateľa.

Obstarávateľ je povinný pri obstarávaní dbať na pokyny objednávateľa. Odchýliť sa od nich môže iba vtedy, ak je to v záujme objednávateľa nevyhnutné a ak nemôže včas dosiahnuť jeho súhlas.


OBČZ pre uzavretie zmluvy nepredpisuje žiadnu formu. Zmluva o obstaraní veci je dvojstranný právny úkon. Podstatnými náležitosťami je dohoda o:

  • predmete obstarania,

  • odmene a čase,

  • dokedy má byť vec obstaraná.

Vecou sa nerozumie len vec hnuteľná. Ale môže ísť napríklad aj o činnosť. Odmenou môže byť aj náhrada nákladov.

Vznik a zánik zmluvy

Zmluva vzniká okamihom, kedy sa strany dohodnú na podstatných náležitostiach.

Zmluva zaniká:

  • splnením záväzku,

  • výpoveďou v zmysle zmluvy,

  • odstúpením od zmluvy,

  • dohodou strán.

Pri odstúpení od zmluvy musí objednávateľ nahradiť obstarávateľovi účelne vynaložené náklady a inú ujmu, ktorá mu pri obstarávaní