dnes je 11.8.2020

Input:

Právna úprava zmluvy o nájme dopravného prostriedku

22.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.1 Právna úprava zmluvy o nájme dopravného prostriedku

JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Zmluva o nájme dopravného prostriedku je ako osobitný typ nájmu upravená v ustanoveniach § 630 až 637 ObZ. Ide o dispozitívnu úpravu, od ktorej sa zmluvné strany (s výnimkou základných ustanovení v § 630) môžu dohodou odchýliť.

Pokiaľ sa zmluvné strany, ktorými sú osoby iné ako podnikatelia alebo osoby podľa § 262 ods. 1 a 2 ObZ, nedohodnú na tom, že na ich zmluvný vzťah zakladajúci nájom dopravného prostriedku sa vzťahuje OBCHZ, vzťahovať sa naň bude všeobecná úprava nájmu podľa OBČZ.

Podstatné časti zmluvy

Tento zmluvný typ vyžaduje pre svoju platnosť písomnú formu (podpisy na nej nemusia byť úradne osvedčené), pričom musia byť minimálne:

 • určené zmluvné strany (prenajímateľ a nájomca),

 • dohodnutý záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi akýkoľvek dopravný prostriedok na dočasné užívanie a

 • záväzok nájomcu zaplatiť prenajímateľovi odplatu, pričom dohoda o výške tejto odplaty nie je pre platnosť zmluvy potrebná.

Podstatné časti a zákonná úprava práv a povinností zmluvných strán pri nájme dopravného prostriedku nemusí v konkrétnom prípade zmluvným stranám postačovať, resp. nemusí upravovať jednotlivé situácie tak, ako by si to zmluvné strany želali. Odporúčame preto pri koncipovaní tejto zmluvy upraviť aj dohodu o:

 • čase odovzdania dopravného prostriedku prenajímateľom nájomcovi. Bez tejto dohody platí ustanovenie § 631 ods. 1 prvá veta, t. j. dopravný prostriedok by prenajímateľ musel nájomcovi odovzdať bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy,

 • zozname príslušenstva dopravného prostriedku a dokladov viažucich sa k nemu, ako aj spôsob užívania, na ktorý má byť dopravný prostriedok určený. Bez tejto dohody je nájomca oprávnený užívať dopravný prostriedok na účel, na ktorý dopravný prostriedok obvykle slúži a prenajímateľ je ho v stave spôsobilom na tento účel povinný nájomcovi odovzdať,

 • odovzdanie (ale aj vrátenie) dopravného prostriedku odporúčame vzájomne potvrdiť v zmluve alebo preberacom protokole (ak nie je odovzdávaný v deň uzavretia zmluvy), ktorý bude obsahovať aj zoznam s dopravným prostriedkom odovzdávaných dokladov, ale aj jeho príslušenstva, stav tachometra a pod. Prílohou preberacieho protokolu môže byť fotodokumentácia alebo iná dokumentácia stavu dopravného prostriedku v momente jeho odovzdania/prevzatia,

 • možnosti alebo zákaze umožniť užívať vozidlo iným osobám, resp. im ho prenajať. Vhodné je stanovenie povinnosti nájomcu zabezpečiť dodržanie najmä prípadných osobitných pravidiel užívania a starostlivosti o dopravný prostriedok nájomcom, napr. zamestnancami nájomcu,

 • tom, ktorá zo zmluvných strán hradí náklady na opravy dopravného prostriedku. Vzhľadom na dispozitívnosť ustanovenia § 633 ods. 2 ObZ, z ktorého výkladu vyplýva, že náklady na opravy hradí prenajímateľ, pokiaľ mu nájomca ich potrebu bez zbytočného odkladu oznámi, je možná dohoda zmluvných strán o tom, že náklady opráv hradí výlučne alebo pomerne nájomca. Ak si nájomca v prípade, ak náklady opráv hradí prenajímateľ, tieto u prenajímateľa do troch mesiacov po ich vynaložení neuplatní, môže prenajímateľ namietnuť premlčanie takéhoto nároku nájomcu,

 • výške nájomného a jeho splatnosti vrátane špecifikácie, čo je a čo nie je v nájomnom obsiahnuté. V opačnom prípade platí, že prenajímateľ má právo nájomné obvyklé v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na povahu prenajatého dopravného prostriedku a určený spôsob jeho užívania, o čom môžu medzi zmluvnými stranami vzniknúť spory,

 • tom, ktorá zo zmluvných strán je povinná a v akom rozsahu zabezpečiť poistenie. Nájomca nie je povinný dať dopravný prostriedok poistiť, ak to nie je dohodnuté v zmluve,

 • osobách oprávnených konať za zmluvné strany v jednotlivých prípadoch plnenia zmluvy,

 • dobe nájmu, spôsoboch jeho skončenia a povinnostiach zmluvných strán spojených so skončením nájmu,

 • dopravný prostriedok musí byť spôsobilý na prevádzku a užívanie uvedené v zmluve, ak užívanie nie je v zmluve uvedené, tak platí, že musí byť spôsobilý na užívanie, na ktoré dopravný prostriedok obvykle slúži,

 • nájomca nie je povinný platiť nájomné za dobu, po ktorú nemohol užívať prenajatý dopravný prostriedok z dôvodu nespôsobilosti dopravného prostriedku alebo potreby jeho opravy, to neplatí, ak nájomca spôsobil sám nespôsobilosť dopravného prostriedku alebo osoba, ktorej umožnil dopravný prostriedok užívať,

 • ak nájomca neoznámi prenajímateľovi nespôsobilosť dopravného prostriedku na užívanie bez zbytočného odkladu, ako to zistil, povinnosť platiť nájomné trvá naďalej.

(Bez osobitnej dohody v zmluve je nájomné splatné po ukončení užívania dopravného prostriedku. Ak je zmluva uzavretá na dobu dlhšiu ako tri mesiace, nájomné je splatné koncom každého kalendárneho mesiaca, v ktorom sa dopravný prostriedok užíval.)

(Vhodné je upraviť aj povinnosť nájomcu v konkrétnej lehote splniť oznamovaciu povinnosť vo veci poistnej udalosti, a to najmä v prípade zabezpečovania poistenia dopravného prostriedku prenajímateľom.)

Náhrada škody

Všeobecné pravidlá o náhrade škody podľa § 373 a nasl. ObZ dopĺňajú a modifikujú ustanovenia zmluvy o nájme dopravného prostriedku podľa OBCHZ v nasledovných prípadoch:

 1. prenajímateľ zodpovedá za škody spôsobené nájomcovi tým, že dopravný prostriedok nie je spôsobilý na užívanie na účel dohodnutý v zmluve, inak na účel, na ktorý dopravný prostriedok obvykle slúži. Tejto zodpovednosti sa prenajímateľ zbaví, ak preukáže, že nemohol zistiť ani predvídať nespôsobilosť dopravného prostriedku pri zachovaní odbornej starostlivosti do jeho prevzatia nájomcom,
 2. prenajímateľ znáša škodu na dopravnom prostriedku, ak škoda nebola spôsobená nájomcom alebo