Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Právna úprava verejného návrhu na uzavretie zmluvy

13.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.26.1 Právna úprava verejného návrhu na uzavretie zmluvy

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Právna úprava verejného návrhu na uzavretie zmluvy je upravená v § 276Obchodného zákonníka. Predstavuje osobitnú právnu úpravu rozdielnu oproti základnej úprave v Občianskom zákonníku v § 43a OZ, ktorou sa spravuje bežný postup pri uzavieraní zmlúv medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi, ale aj medzi podnikateľmi.

Verejný návrh na uzavretie zmluvy predstavuje osobitný spôsob jej uzavierania používaný najmä podnikateľmi, ktorí sú noví na trhu a týmto spôsobom chcú nadviazať kontakty na uzavretie zmlúv.

Predmet verejného návrhu

Predmetom verejného návrhu môže byť akýkoľvek zmluvný typ. Podmienkou však je, že verejný návrh na uzavretie konkrétnej zmluvy musí obsahovať podstatné časti zmluvného typu v súlade s § 269 Obchodného zákonníka.

Verejný návrh na uzavretie zmluvy musí byť zverejnený. Uverejnenie verejného návrhu sa môže uskutočniť rozličným spôsobom. Môže byť uverejnený v miestnej tlači, alebo v tlači s celoslovenskou pôsobnosť, výveskou na obecnom úrade.

Podľa Obchodného zákonníka publikačná povinnosť sa vzťahuje na uverejnenie v Obchodnom vestníku najmä na skutočnosti, ktorých uverejnenie vyplýva priamo zo znenia zákona. Na vyhlásenie verejného návrhu na uzavretie zmluvy sa však nevzťahuje povinnosť uverejniť ho v Obchodnom vestníku, aj keď navrhovateľ môže použiť aj túto formu zverejnenia verejného návrhu na uzavretie zmluvy.

Odvolanie verejného návrhu

Navrhovateľovi vznikajú z uverejnenia verejného návrhu na uzavretie zmluvy práva a povinnosti a je ním viazaný. V prípade, že sa zmenili okolnosti vyhlásenia verejného návrhu na uzavretie zmluvy, môže navrhovateľ verejný návrh podľa § 277 Obchodného zákonníka odvolať. Odvolanie sa musí uskutočniť spôsobom, akým sa verejný návrh zverejnil. Podmienkou však je, aby sa odvolanie verejného návrhu uskutočnilo ešte pred jeho prijatím.

Uzavretie zmluvy

Vo verejnom návrhu musí byť uvedené, či navrhovateľ chce zmluvu uzavrieť s každou osobou, ktorá prijme verejný návrh, alebo len s osobou, ktorá verejný návrh prijme ako prvá. Na základe verejného návrhu na uzavretie zmluvy je zmluva uzavretá s osobou, ktorá prijala návrh v lehote uvedenej vo verejnom návrhu. V prípade, že verejný návrh neobsahuje lehotu na jeho prijatie, musí sa prijímateľ návrhu vyjadriť o jeho prijatí v primeranej lehote po jeho uverejnení.

Postup pri vzniku zmluvy na základe verejného návrhu na uzavretie zmluvy je odlišný oproti bežnému postupu pri uzavieraní zmlúv podľa § 43aObčianskeho zákonníka, podľa ktorého ku vzniku zmluvy dôjde potvrdením návrhu zmluvy.

Pri

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: