dnes je 27.10.2020

Input:

Právna úprava sľubu odškodnenia

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.21 Sľub odškodnenia

3.21.1 Právna úprava sľubu odškodnenia

JUDr. Alexander Škrinár

CSc.


Sľub odškodnenia je upravený v § 725 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. Patrí medzi absolútne obchody v súlade s § 261 ods. 6 písm. e) Obchodného zákonníka. Vzťahuje sa preto na všetky subjekty, právnické aj fyzické osoby, aj keď nemajú povahu podnikateľských subjektov.

Použije sa preto nielen na subjekty, ktoré by inak nepodliehali režimu Obchodného zákonníka, ale aj na zmluvné vzťahy upravené jednotlivými typmi zmlúv podľa Občianskeho zákonníka. Sľub odškodnenia sa viac používa v medzinárodnom obchode, ale môže sa využiť aj v tuzemských vzťahoch.

Charakteristika sľubu odškodnenia – práva a povinnosti z neho vzniknuté

Sľubujúci sa sľubom odškodnenia zaväzuje, že príjemcovi sľubu nahradí škodu, ktorá mu vznikne z určitého jeho konania, o ktoré ho sľubujúci žiada. Charakteristické je, že príjemca sľubu nie je povinný na uskutočnenie požadovaného konania, o ktoré je sľubujúcim požiadaný. V prípade, že príjemca sľubu neuskutoční požadované konanie, nejedná sa o protiprávny úkon – porušenie záväzku alebo inej právnej povinnosti a nemôže vzniknúť záväzok na náhradu škody podľa všeobecných ustanovení § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. Sľubujúci nemôže vynútiť žalobou na súde konanie príjemcu sľubu, lebo sa nejedná o povinnosť upravenú na základe zmluvne dohodnutej povinnosti, ani na základe povinnosti uloženej na základe ustanovenia zákona.

V každom prípade ide o konanie, ktoré príjemca sľubu nemusí vykonať a vždy závisí len na jeho rozhodnutí, či ho uskutoční, alebo nie.

Pre platnosť sľubu odškodnenia sa vyžaduje jeho uskutočnenie v písomnej forme. Nedostatok písomnej formy znamená jeho neplatnosť. Ide o kogentné ustanovenie zákona, ktoré nemôžu odchylne upraviť zainteresované strany dohodou.

Podstatné časti sľubu odškodnenia

Medzi podstatné časti, ktoré musí sľub odškodnenia obsahovať patria:

  • určenie subjektov sľubujúceho a príjemcu sľubu,

  • záväzok sľubujúceho nahradiť škodu príjemcovi sľubu, ktorá mu vznikne v príčinnej súvislosti s požadovaným konaním príjemcu,

  • presné vymedzenie konania, o ktoré sľubujúci žiada príjemcu sľubu, konanie musí byť určité.

Nakoľko ide o kogentné ustanovenie (základné ustanovenie zákona) na platnosť sľubu odškodnenia sa vyžaduje presné a úplné vyjadrenie všetkých jeho predpísaných častí.

Využitie sľubu odškodnenia

Sľub odškodnenia sa využíva v prípadoch, ak sa pri poskytnutí plnenia vyžaduje predloženie určitého dokladu, na základe ktorého musí povinný vec vydať, alebo poskytnúť peňažné plnenie. Sľubujúci, ktorý by bol inak oprávnený vec prevziať, alebo oprávnený na plnenie nemôže sa domôcť plnenia z dôvodu, že doklad oprávňujúci na prevzatie veci alebo poskytnutie plnenia stratil.

Napríklad skladovateľ je povinný vydať uskladnenú vec po predložení skladištného listu znejúceho na meno, alebo na doručiteľa. Obdobne je to pri dokumentárnom akreditíve na základe akreditívnej listiny, z ktorého vzniká povinnosť plniť po predložení dohodnutých dokladov o plnení zo strany predávajúceho (dodací list, colné deklarácie pri dovoze, náložný list).

Sľub odškodnenia sa môže využiť aj pri strate zmenky, ktorej predložením sa viaže povinnosť vystaviteľa zmenky alebo zmenkovníka poskytnúť peňažné plnenie.

Vo všetkých prípadoch, kde je poskytnutie určitého peňažného alebo nepeňažného plnenia viazané na predloženie určitého dokladu, ktorý oprávnený nemá k dispozícii, môže povinný poskytnúť plnenie v prípade predloženia sľubu odškodnenia zo strany sľubujúceho, ktorý by inak bol oprávnený na prevzatie plnenia.

Sľubom odškodnenia sa sľubujúci preto zaväzuje príjemcovi sľubu, že ak mu vydaním plnenia na ktoré nebol povinný bez predloženia požadovaného dokladu vznikne škoda, príjemcovi sľubu sa zaväzuje ju nahradiť.

Sľub odškodnenia sa vydáva z dôvodu, že zaručuje, že tretia osoba si neuplatní voči príjemcovi sľubu právo na plnenie. Sľubujúci spravidla so sľubom odškodnenia požiada o umorenie strateného alebo zničeného dokladu, ktorý je podmienkou na vydanie plnenia. Práve miera rizika, ktorá príjemcovi sľubu hrozí pri